Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

System wynagradzania władz spółki

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu PGE S.A.

9 września 2016 roku weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – tzw. nowa ustawa kominowa. Nowa ustawa kominowa reguluje m.in. sposób określania zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (czyli np. PGE), w tym w szczególności określa w jaki sposób jest ustalane i przyznawane wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej (zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej uchwala walne zgromadzenie, a rada nadzorcza podejmuje na tej podstawie uchwały o konkretnych warunkach wynagradzania członków zarządu), a także określa wybrane postanowienia umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami zarządu. 14 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na wniosek Ministra Energii reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, podjęło uchwałę nr 4 w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członków Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zmienioną następnie uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z 27 czerwca 2017 roku. Zgodnie z przedmiotową uchwałą wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnionej od realizacji celów zarządczych. Zgodnie z ww. uchwałami Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. podjęła w 2017 roku uchwały w sprawie zawarcia z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania odpowiadającym zasadom określonym nową ustawą kominową oraz uszczegółowiła cele zarządcze oraz wskaźniki określające ich wykonanie.

Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych w 2017 r. przez członków Zarządu PGE S.A. w PGE S.A.

Imię i nazwisko
członka Zarządu
Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych przez członków Zarządu PGE S.A.
w PGE S.A. w 2017 roku (w PLN)
Henryk Baranowski 1 185 377,88 1
Marta Gajęcka 386 225,37 1,2
Bolesław Jankowski 789 503,34 1,2
Wojciech Kowalczyk 585 702,78 1
Grzegorz Krystek 76 451,70 2
Marek Pastuszko 1 045 313,55 1
Paweł Śliwa 1 016 873,55 1
Ryszard Wasiłek 1 016 873,55 1
Emil Wojtowicz 1 016 873,55 1
Marek Woszczyk 86 129,10 2

1 pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie (część stała oraz część zmienna),
2 pozycja zawiera wynagrodzenie wypłacane przez 3 miesiące od daty wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (odwołanie/rezygnacja) i/lub wypłaty z tytułu zapisów w niniejszej umowie dot. zakazu konkurencji.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2017 roku przez członków Zarządu PGE S.A. oraz po okresie świadczenia usług w zakresie zarządzania w PGE S.A. wyniosła 7,2 mln PLN (według PIT11). W 2017 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami oraz rezerwami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Zarządu PGE S.A. wraz z wypłatami po okresie świadczenia usług, wyniosło łącznie 7,5 mln PLN.

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PGE S.A.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. została określona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którą miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1,7 (dla przewodniczącego rady nadzorczej), 1,5 (dla pozostałych członków rady nadzorczej). Wypłacane członkom Rady Nadzorczej PGE wynagrodzenie odpowiadało zasadom określonym nową ustawą kominową.

Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A., którzy pełnili swe funkcje w 2017 roku w PGE S.A.

Imię i nazwisko
członka Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A.
w PGE S.A.
w 2017 roku (w PLN)

Jarosław Głowacki

78 841,98

Janina Goss

79 268,04

Mateusz Gramza

21 138,15

Anna Kowalik

89 837,16

Witold Kozłowski

79 268,04

Grzegorz Kuczyński

79 268,04

Radosław Osiński

70 680,69

Mieczysław Sawaryn

79 268,74

Artur Składanek

79 268,04

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2017 roku przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A. w PGE S.A. wyniosła 657 tys. PLN. W 2017 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej PGE S.A., wyniosło łącznie 760 tys. PLN.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry