Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Struktura właścicielska i operacyjna

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz największych producentów ciepła w kraju. Obecnie Grupa to 4 segmenty operacyjne, 58 spółek zależnych i niemal 42 tys. pracowników. Zarządzanie tak rozbudowaną strukturą to ogromne wyzwanie.

Struktura właścicielska

Naszym głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 1 072 984 098 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 57,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostała część, czyli 796 776 731 akcji, stanowiących 42,61% akcjonariatu, określana jest jako free float, czyli akcje w wolnym obrocie.

Dokładna identyfikacja naszego pełnego akcjonariatu jest utrudniona, ponieważ przepisy prawa w Polsce obligują inwestorów do ujawnień swoich pozycji inwestycyjnych, gdy przekraczają próg 5% akcjonariatu danego emitenta.

Spółka monitoruje pozycje posiadane przez wybranych inwestorów instytucjonalnych w ramach ich polityk ujawień oraz okresowo przeprowadza badanie akcjonariatu – tzw. Shareholder’s ID. Wyniki ostatnich badań wskazują, że akcje PGE S.A. znajdują się w portfelach ponad 200 instytucji w kraju i za granicą. W ramach monitoringu publicznie dostępnych danych o akcjonariacie, zidentyfikowaliśmy Otwarte Fundusze Emerytalne wchodzące w skład akcjonariatu PGE (wg. stanu na koniec 2017 roku) – szczegóły zaprezentowane są na wykresie.  

 

Liczba akcji

% w kapitale zakładowym

Skarb Państwa

1 072 984 098

57,39%

NATIONALE-NEDERLANDEN

60 378 336

3,23%

AVIVA

42 183 724 

2,26%

PZU

35 351 366

1,89%

AEGON

23 100 644

1,24%

METLIFE

22 000 236

1,18%

AXA

19 399 389

1,04%

GENERALI

13 329 988

0,71%

BANKOWY

8 601 199

0,46%

ALLIANZ

4 124 101

0,22%

PEKAO

4 276 934

0,23%

POCZTYLION

3 990 796

0,21%

POZOSTALI

560 040 018

29,95%

SUMA

1 869 760 829

100%

Struktura korporacyjna Grupy

PGE S.A. jest spółka dominującą Grupy Kapitałowej PGE, w skład której na koniec 2017 r. wchodziło 58 spółek zależnych, 3 jednostki stowarzyszone i 1 jednostka współkontrolowana zorganizowane wokół 5 segmentów operacyjnych: Energetyka Konwencjonalna, Energetyka Odnawialna, Dystrybucja, Obrót i Pozostała Działalność.

Obecna postać Grupy ukształtowała się w 2007 r. w wyniku wniesienia przez Skarb Państwa 85% akcji spółek PGE Energia i PGE Górnictwo i Energetyka do PGE S.A., w zamian za akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.  W momencie debiutu giełdowego PGE S.A. w 2009 r. Grupa Kapitałowa PGE składała się z 81 spółek zależnych. Grupa Kapitałowa PGE z racji swoich rozmiarów, przeprowadzanych wewnętrznie zmian organizacyjnych i realizowanych przejęć, jest w ciągłym procesie porządkowania struktur i integracji.

Najważniejszą zmianą mającą wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej PGE w 2017 r. był zakup aktywów EDF Polska. W wyniku tego wydarzenia Grupa Kapitałowa PGE uzyskała znaczący wpływ oraz objęła konsolidacją metodą praw własności spółki z Grupy EDF w Polsce. Na koniec 2017 r. struktura Grupy Kapitałowej przedstawiała się jak na schemacie.

pdf (0.34MB)

Struktura organizacyjna

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A jest spółką akcyjną. Jest również jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE - pełni rolę Centrum Korporacyjnego zarządzającego grupą na bazie informacji spływających ze spółek Grupy. Na poziomie Centrum Korporacyjnego podejmowane są istotne decyzje dotyczące działalności poszczególnych linii biznesowych, strategicznych kierunków rozwoju zarówno linii biznesowych, jak i całej Grupy.

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, organami spółki akcyjnej są walne zgromadzenie spółki, rada nadzorcza oraz zarząd. Kompetencje poszczególnych organów określone są w statucie spółki, którego treść ustalana jest przez walne zgromadzenie spółki. W PGE S.A. uproszczony schemat organizacyjny wygląda następująco:

Walne Zgromadzenie jest spotkaniem akcjonariuszy (współwłaścicieli) spółki, na którym akcjonariusze mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad ustalonym przez Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Reprezentowaniem spółki oraz prowadzeniem jej spraw zajmuje się Zarząd.

Więcej na temat ładu korporacyjnego naszej Spółki znajduje się w zakładce Ład korporacyjny.

 

ZOBACZ TAKŻE


Do góry