Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Ład korporacyjny

ŁAD KORPORACYJNY GŁÓWNE ZASADY

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A jest spółką akcyjną. Zgodnie z polskim kodeksem spółek handlowych, organami spółki akcyjnej są:

 • Walne zgromadzenie spółki na którym spotykają się akcjonariusze (współwłaściciele) spółki.
 • Rada nadzorcza.
 • Zarząd.

Kompetencje poszczególnych organów określone są w statucie spółki, którego treść ustalana jest przez walne zgromadzenie spółki.

Uproszczoną strukturę zarządzania i podstawowe zadania zarządu i rady nadzorczej prezentuje poniższy schemat:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest również jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pełni rolę Centrum Korporacyjnego zarządzającego grupą na bazie informacji spływających ze spółek Grupy PGE. Na poziomie Centrum Korporacyjnego podejmowane są istotne decyzje dotyczące działalności poszczególnych linii biznesowych, strategicznych kierunków rozwoju zarówno linii biznesowych jak i całej grupy. W ramach tych zadań PGE Polska Grupa Energetyczna odpowiada m.in. za:

 • Kształtowanie Strategii GK PGE.
 • Zarządzanie całością marży w połączeniu z optymalnym wykorzystaniem jednostek wytwórczych.
 • Nadzorem i optymalizacją działalności operacyjnej i inwestycyjnej w GK PGE.
 • Zarządzanie regulacyjne, zarządzanie ryzykiem.
 • Bezpośredni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy.
 • Budowę strategii innowacyjności i nadzór nad jej realizacją.
 • Budowę wizerunku i marki PGE.
 • Budowę strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie.
 • Zarządzanie finansami i zarządzanie ubezpieczeniami.

Z kolei rolą spółek zarządzających liniami biznesowymi jest:

 • Koncentracja na prowadzeniu działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
 • Dążenie do poprawy efektywności procesów operacyjnych.
 • Wsparcie procesów decyzyjnych, za które odpowiada Centrum Korporacyjne.

WALNE ZGROMADZENIE

Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. obejmują m.in:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 • Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
 • Podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku oraz pokrycia straty.
 • Powoływanie, odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 • Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
 • Zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.
 • Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
 • Połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki.
 • Umorzenie akcji.
 • Zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki.
 • Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia określone są w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Dodatkowe kwestie związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej PGE.

RADA NADZORCZA

Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kontrolnym w stosunku do zarządu spółki i sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z zapisami Statutu, w skład Rady Nadzorczej PGE wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Członków rady nadzorczej wybierają akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia. W przypadku PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. największy akcjonariusz – Skarb Państwa – posiada dodatkowe uprawnienie zezwalające na powołania jednego członka rady nadzorczej w drodze decyzji dostarczanej Zarządowi.

Wśród kompetencji Rady Nadzorczej można wskazać m.in.

 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu.
 • Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane.
 • Ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty.
 • Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.
 • Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd.
 • Zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki.
 • Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów.  
 • Opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:

 • Nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę wybranymi składnikami majątku o wartości równej lub przekraczającej 5 000 000 EURO a także obciążanie tych składników majątku ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (wartość zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5 000 000 EURO.
 • Udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji  za podmioty  inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych).
 • Zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 100 000 000 EURO, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych.
 • Przedsięwzięcia  inwestycyjne,  dotyczące  lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną  o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO w rozumieniu prawa energetycznego  realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki.
 • Projekty, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki.

W 2017 r. Rada Nadzorcza PGE odbyła 16 posiedzeń i podjęła 151 uchwał.

Skład Rady Nadzorczej PGE w 2017 i 2018 roku

Do dnia 5 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Anna Kowalik

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radosław Osiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek zależny

Grzegorz Kuczyński

Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny

Jarosław Głowacki

Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

Janina Goss

Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

Mateusz Gramza

Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

Witold Kozłowski

Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

Mieczysław Sawaryn

Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

Artur Składanek

Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

6 kwietnia 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Mateusza Gramzy z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE S.A. w trybie natychmiastowym.

26 czerwca 2017 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Osińskiego. Natomiast 27 czerwca 2017 roku Pan Radosław Osiński został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

21 listopada 2017 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Radosław Osiński.

29 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Głowackiego.

Na 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej

Anna Kowalik

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Artur Składanek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny

Grzegorz Kuczyński

Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny

Janina Goss

Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

Witold Kozłowski

Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

Mieczysław Sawaryn

Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

9 stycznia 2018 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Hapunowicza.

W dniu 9 lipca 2018 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Witold Kozłowski.

W dniu 19 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Sawickiego oraz Pana Artura Bartoszewicza.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Rada Nadzorcza PGE funkcjonuje w 8-osobowym składzie.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Życiorys

Anna Kowalik

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet Strategii i Rozwoju.

Radca prawny. Obecnie zatrudniona w Ministerstwie Energii, wcześniej przez wiele lat związana z Ministerstwem Skarbu Państwa. Posiada bogate doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wykładowca w zakresie prawa spółek handlowych i prawa cywilnego.

Grzegorz Kuczyński

Sekretarz Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet Ładu Korporacyjnego.

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie. Od 2007 partner w kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej asystent.

Janina Goss

 

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Radca prawny. Od 2012 Członek Zarządu w Srebrna Sp. z o.o. 
W latach 2009-2010 Członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Mieczysław Sawaryn

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Od roku 2014 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką.  W latach 2006-2011 Pan Mieczysław Sawaryn zatrudniony był w PGE ZEDO S.A., jako Dyrektor Naczelny, a następnie Dyrektor do Spraw Pracowniczych i Prawnych, odpowiedzialny za konsolidację ZEDO S.A. w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

 Tomasz Hapunowicz 

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Ładu Korporacyjnego.

 

Od roku 2010 pełni funkcję wójta gminy Zbuczyn. Od listopada 2016 r. członek Rady Nadzorczej Torpol S.A. Wcześniej zarządzał instytucją kultury i pracował na stanowisku specjalisty ds. funduszy. Posiada doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Autor i koordynator kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Jerzy Sawicki

 

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet Ładu Korporacyjnego, Komitet Strategii i Rozwoju.

Pan Jerzy Sawicki jest absolwentem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004) oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2005). Posiada tytuł radcy prawnego. Prowadzi indywidualną praktykę radcy prawnego.

Artur Bartoszewicz

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju.

Pan Artur Bartoszewicz posiada od 2012 roku stopień doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył również studia podyplomowe w zakresie Public Relations na Politechnice Gdańskiej. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych w spółkach prawa handlowego.

Artur Składanek

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Audytu.

 

Inżynier. Od stycznia 2018 główny specjalista ds. rozwoju biznesu w Radpol S.A. Wcześniej Dyrektor Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany był od czerwca 2007, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach od 1994 do 2007 prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. 

Różnorodność Rady Nadzorczej

Poniższy wykres obrazuje różnorodność Rady Nadzorczej PGE.

Płeć

Kryteria niezależności

PGE spełnia zasadę II.Z.3 DPSN mówiącą o tym, że przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności – w naszym przypadku liczba członków, którzy zadeklarowali spełnienie kryteriów niezależności wynosi 5.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej PGE działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Ładu Korporacyjnego.

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych Komitetów stałych Rady Nadzorczej PGE znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na stronie internetowej PGE S.A. 

 • Komitet Audytu
  Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli finansowych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W 2017 roku odbyło się 12 posiedzeń Komitetu.
 • Komitet Ładu Korporacyjnego
  Zadaniem Komitetu Ładu Korporacyjnego jest między innymi ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce i zgłaszanie Radzie Nadzorczej inicjatyw zmian w tym obszarze, opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów normatywnych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny, a także inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian odnośnie aktów normatywnych Rady Nadzorczej. W 2017 roku odbyło się 1 posiedzenie Komitetu oraz 1 wspólne posiedzenie z Komitetem Audytu.
 • Komitet Strategii i Rozwoju
  Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki. W 2017 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu.
 • Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
  Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach. W 2017 roku odbyły się 4 posiedzenia Komitetu.

Skład komitetów w 2017 roku

Imię i nazwisko
członka Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Komitet Ładu Korporacyjnego

Komitet Strategii i Rozwoju

Komitet Nominacji
i Wynagrodzeń

Jarosław Głowacki

 

Członek

od 02.03.2016 roku

do 29.12.2017 roku

Członek

od 02.03.2016 roku

do 29.12.2017 roku

Przewodniczący od 11.12.2017 roku

 

Janina Goss

Członek

od 02.03.2016 roku

   

Członek

od 02.03.2016 roku

Mateusz Gramza

Członek

od 07.03.2016 roku

do 06.04.2017 roku

 

 

Członek

od 02.03.2016 roku

do 06.04.2017 roku

Anna Kowalik

Członek

 

 

Członek

Witold Kozłowski

 

Członek

od 13.09.2016 roku Przewodniczący

od 25.10.2016 roku

Członek od 13.12.2017 roku

Członek

od 13.09.2016 roku

Grzegorz Kuczyński

Członek

od 02.03.2016 roku

Przewodniczący

od 18.03.2016 r.

Członek
od 02.03.2016 roku

 

 

Radosław Osiński

 

 

Członek

od 13.09.2016 roku

do 26.06.2017 roku

Przewodniczący

od 25.10.2016 roku

do 26.06.2017 roku;

Członek

od 19.09.2017 roku

do 21.11.2017 roku,

w tym: Przewodniczący od 07.11.2017 roku

Członek

od 13.09.2016 roku

do 26.06.2017 roku;

Członek

od 19.09.2017 roku

do 21.11.2017 roku

Mieczysław Sawaryn

 

 

Członek

od 02.03.2016 roku

Członek

od 02.03.2016 roku

Przewodniczący

od 08.08.2016 roku

 

Artur Składanek

Członek

od 19.09.2017 roku

Członek

od 07.03.2016 roku

Członek

od 02.03.2016 roku

 

ZARZĄD

Aktualnie, na dzień publikacji raportu, Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. działa w 6-osobowym składzie.

Henryk Baranowski
Prezes Zarządu

Doświadczenie: Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. W latach 2006-2008 Wiceprezes Zarządu PGE. Od listopada 2015 do marca 2016 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorujący pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

Wojciech Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych

Doświadczenie: Sekretarz i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii – do 2016 Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W latach 2012-2014 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Wcześniej związany z sektorem bankowym – zatrudniony w Banku Gospodarstwa Krajowego (m.in. jako Wiceprezes), Banku Handlowym oraz Merrill Lynch International London.

Marek Pastuszko
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Doświadczenie: Dyrektor Pionu Prawnego Departamentu Organizacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, odpowiedzialny za przygotowanie Spółki do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. W późniejszym okresie Prezes Zarządu PGE Energia, następnie radca prawny w kancelarii Bird & Bird. Od maja 2010 r. Zastępca Dyrektora Pionu Prawno-Organizacyjnego w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.

Paweł Śliwa
Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Doświadczenie: W latach 2002-2016 prowadził kancelarię adwokacką w Gorlicach. Od października 2010 radny sejmiku województwa małopolskiego. W latach 2005-2012 prowadził kancelarię adwokacko-radcowską w Gorlicach. W latach 2006-2007 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ruch S.A.

Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Doświadczenie: Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie, wcześniej zastępca Prezydenta Stargardu ds. Polityki Gospodarczej, oraz Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu w spółce KielArt.

Emil Wojtowicz
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Doświadczenie: w latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu PGE, nadzorujący pion finansowy. Odpowiedzialny za proces przygotowania do debiutu giełdowego PGE. Posiada doświadczenie w obszarze konsultingu zdobyte w firmach Deloitte oraz Ernst & Young.

Różnorodność i doświadczenie Zarządu

Poniższy wykres obrazuje doświadczenie członków Zarządu PGE.

Zarząd spółki akcyjnej prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. W rękach zarządu leży zarządzanie bieżącą działalnością spółki np. podejmowanie decyzji gospodarczych, reprezentowanie spółki przed organami administracyjnymi lub rządowymi czy podpisywanie umów z innymi podmiotami. Działania zarządu i realizacja wyznaczonych celów są monitorowane i rozliczane przez radę nadzorczą, a coroczne zwyczajne walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwały o udzieleniu tzw. absolutorium –oceny pracy członków zarządu w ostatnim roku obrotowym. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. liczy od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

W PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej spółki).

Uchwały Zarządu wymagane są m.in. w następujących przypadkach:

 • Nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku: nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym, akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa.
 • Zaciąganie kredytów i pożyczek.
 • Udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli.
 • Dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu.
 • Zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu.
 • Ustanawianie prokurentów.
 • Ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 100 000 EUR z wyłączeniem:
  • pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych,
  • pełnomocnictw procesowych.
 • Przyjmowanie regulaminu Zarządu.
 • Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
 • Zawiązanie innej spółki.
 • Przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych.
 • Zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej.
 • Przyjmowanie strategii rozwoju Spółki.
 • Ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały.
 • Zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.

Niezależnie od spraw, o których mowa powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Skład Zarządu w 2017 i 2018 roku

Do dnia 13 lutego 2017 roku Zarząd funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko
członka Zarządu

Pełniona funkcja

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu

Marta Gajęcka

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych

Bolesław Jankowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Marek Pastuszko

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Paweł Śliwa

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Ryszard Wasiłek

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Emil Wojtowicz

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

W związku z upływem IX kadencji Zarządu Rada Nadzorcza 13 lutego 2017 roku podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu IX kadencji, z dniem 13 lutego 2017 roku:

 • Pana Henryka Baranowskiego, Prezesa Zarządu.
 • Panią Martę Gajęcką, Wiceprezes ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych.
 • Pana Bolesława Jankowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu.
 • Pana Marka Pastuszko, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.
 • Pana Pawła Śliwę, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.
 • Pana Ryszarda Wasiłka, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.
 • Pana Emila Wojtowicza, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki 13 lutego 2017 roku podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 roku:

 • Pana Henryka Baranowskiego i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.
 • Pana Bolesława Jankowskiego i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych.
 • Pana Wojciecha Kowalczyka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych.
 • Pana Marka Pastuszko i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.
 • Pana Pawła Śliwę i powierzeniu mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.
 • Pana Ryszarda Wasiłka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
 • Pana Emila Wojtowicza i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

W związku z powyższym od dnia 14 lutego 2017 roku Zarząd funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko
członka Zarządu

Pełniona funkcja

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu

Bolesław Jankowski

Wiceprezes Zarządu ds. Międzynarodowych

Wojciech Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych

Marek Pastuszko

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Paweł Śliwa

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Ryszard Wasiłek

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Emil Wojtowicz

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

20 czerwca 2017 roku Pan Bolesław Jankowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Na 31 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko
członka Zarządu

Pełniona funkcja

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu

Wojciech Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych

Marek Pastuszko

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Paweł Śliwa

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Ryszard Wasiłek

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Emil Wojtowicz

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Do dnia publikacji raportu, w 2018 roku nie było zmian w składzie Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Poniższy schemat obrazuje wewnętrzną strukturę organizacyjną i odpowiedzialność poszczególnych członków Zarządu na dzień publikacji raportu.

PDF

DOBRE PRAKTYKI

Jako spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy zasady ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Więcej o zasadach ładu korporacyjnego i dobrych praktykach można znaleźć na tej stronie.

znajdą Państwo oświadczenie o stanie stosowania przez PGE zasad dobrych praktyk.

Poza stosowaniem zasad określonych w dobrych praktykach, PGE stara się prowadzić jak najlepszą komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego poprzez publikację materiałów, które odpowiadają potrzebom inwestorów, takich jak:

Spółka publikuje również szacunkowe dane finansowe i operacyjne za każdy okres sprawozdawczy w formie raportów bieżących – przybliżone daty ich publikacji są udostępnione w strefie analityka.

Przy okazji transakcji przejęcia polskich aktywów spółki EDF, PGE transparentnie komunikowała wszystkie etapy tej transakcji, uzupełniając wymagane prawem raporty materiałami pomocniczymi w postaci prezentacji   "Transakcja zakupu aktywów ciepłowniczych i Elektrowni Rybnik oraz perspektywy rozwoju segmentu ciepłownictwa i kogeneracji dla Grupy PGE"

Respect Index

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca, w naszych działaniach nieustannie dążymy do jak najlepszego zarządzania grupą, stosowania zasad ładu korporacyjnego i najwyższych standardów postępowania. Najlepszym potwierdzeniem powyższych działań jest fakt, że znaleźliśmy się w gronie spółek znajdujących się w XI edycji Respect Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do RESPECT Index kwalifikowane są wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance) i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i etycznych.

PGE jest obecna w gronie odpowiedzialnych spółek nieprzerwanie od 2011 roku.

ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCJI ROZWOJOWEJ W GRUPIE PGE

Prowadzenie rozwojowych projektów inwestycyjnych w energetyce jest procesem złożonym, wieloetapowym i zazwyczaj niepowtarzalnym ze względu na specyfikę każdego z projektów. Trwa wiele lat, wymaga zaangażowania wielu specjalistów i ponoszenia znacznych kosztów. Dlatego w PGE przykładamy niezwykle dużą wagę do właściwego przygotowania do takich procesów już od momentu rozpoczęcia analiz przedinwestycyjnych.

Poniżej przedstawiamy uproszczony schemat przebiegu procesu inwestycyjnego w energetyce:

 1. Faza wstępna – analizy przedinwestycyjne

  Faza analiz przedinwestycyjnych obejmuje opracowanie wstępnej koncepcji projektu inwestycyjnego i przeprowadzenie wstępnej analizy jego wykonalności (pod kątem formalno-prawnym i biznesowym, włączając w to analizy ekonomiczne oraz analizę ryzyka).

  Faza analiz przedinwestycyjnych jest zazwyczaj realizowana w oparciu o wykorzystanie własnych specjalistów (czasami ze wsparciem doradców zewnętrznych). Faza ta, w zależności od stopnia złożoności projektu, zajmuje zazwyczaj od 3 do 12 miesięcy. Istotny wpływ na czas trwania tej fazy, ma oprócz realizacji zadań merytorycznych, złożoność i długość wewnątrzkorporacyjnych procesów decyzyjnych.

  Rezultatem (produktem) fazy przedinwestycyjnej jest wstępne studium wykonalności, w oparciu o które inwestor podejmuje decyzję o rozpoczęciu kolejnej fazy przygotowania inwestycji, określając jej budżet i harmonogram.

 2. Faza przygotowania inwestycji do realizacji

  Celem fazy przygotowania jest wypełnienie wszystkich warunków, które są niezbędne do rozpoczęcia budowy. Działania te można podzielić na kilka kluczowych obszarów:

  • Uściślenie koncepcji biznesowej i technologicznej planowanej inwestycji (opracowanie pełnego studium wykonalności).
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę (poprzedzone uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która z kolei wymaga zazwyczaj opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, co pociąga ze sobą konieczność przeprowadzenia badań środowiskowych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych, a w przypadku lokalizacji przygranicznych – międzypaństwowych konsultacji transgranicznych).
  • Uzyskanie innych koniecznych decyzji administracyjnych (np. koncesji, warunków przyłączenia do sieci) i zawarcie umów zmniejszających ryzyko biznesowe przedsięwzięcia (umowy na dostawę paliwa, na odbiór energii, etc.).
  • Opracowanie specyfikacji technicznej oraz pozostałych dokumentów (SIWZ) koniecznych dla przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji, a następnie dokonanie takiego wyboru i zawarcie odpowiednich umów.
  • Przygotowanie struktury organizacyjnej zapewniającej sprawną realizację inwestycji po stronie Inwestora.
  • Zapewnienie finansowania inwestycji.

  Czas potrzebny dla przeprowadzenia powyższych działań zależy od technologii, paliwa, mocy oraz lokalnych uwarunkowań projektu. Faza przygotowania do realizacji dla farmy fotowoltaicznej może trwać jedynie 2 lata natomiast dla dużego bloku węglowego - nawet 5 lat.

  Fazę przygotowania inwestycji zamyka uzyskanie finalnej, wiążącej decyzji inwestora o realizacji inwestycji (ang. Final investment decision - FID).

 3. Faza realizacji

  Za symboliczny początek fazy realizacji inwestycji uznaje się moment przekazania wykonawcy/wykonawcom polecenia rozpoczęcia robót (NTP).

  W GK PGE najczęściej stosowaną formułą realizacji inwestycji jest kontrakt EPC (ang. Engineering, Procurement, Construction), czyli kompleksowa budowa „pod klucz”. W ramach kontraktu EPC wykonawca podejmuje się projektowania, kompletacji dostaw, budowy, rozruchu przedmiotu kontraktu oraz przekazania go inwestorowi jako gotowego do eksploatacji. W preferowanej dotychczas w GK PGE wersji kontrakt EPC określa ryczałtową cenę i termin realizacji oraz przenosi większość ryzyk związanych z realizacją inwestycji na wykonawcę.

  Łączna długość procesu inwestycyjnego w energetyce zależy od skali, paliwa, technologii oraz lokalnych uwarunkowań.

KOMITET INWESTYCYJNY W PGE

Jak wynika z powyższego opisu, właściwe przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego dla projektu rozwojowego wymaga w jego trakcie (co najmniej pomiędzy poszczególnymi fazami) podejmowania korporacyjnych decyzji inwestycyjnych. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości merytorycznej tych decyzji w GK PGE  działa Komitet Inwestycyjny.

Komitet Inwestycyjny jest organem opiniodawczym pełniącym funkcję wsparcia decyzyjnego dla Zarządu PGE S.A. oraz Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej PGE poprzez opiniowanie inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych przy założeniu spełnienia kryteriów kwalifikowalności inwestycji do rozpatrzenia.

W skład Komitetu Inwestycyjnego GK PGE wchodzi kilkanaście osób, zarówno z centrum korporacyjnego tj. PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., jak i ze spółek zarządzających liniami biznesowymi, bezpośrednio realizujących inwestycje. Pracami Komitetu kieruje Wiceprezes Zarządu PGE odpowiedzialny za obszar inwestycji.

Komitet, na bazie przeprowadzanych analiz przedłożonych dokumentów (Wniosku Inwestycyjnego), wydaje rekomendacje w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji. W szczególności, uzyskanie rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego wymagane jest, w następujących przypadkach:

 • Przejście inwestycji z fazy analiz przedinwestycyjnych do fazy przygotowania inwestycji do realizacji - poprzez uzyskanie akceptacji wstępnych założeń przyjętych we Wniosku Inwestycyjnym.
 • Uruchomienie procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu publicznym, poprzez uzyskanie akceptacji założeń przyjętych we wniosku inwestycyjnym, w tym uzyskanie akceptacji w zakresie proponowanych źródeł finansowania danej inwestycji.
 • Przejścia inwestycji do fazy realizacji inwestycji.
 • Wystąpienia znaczących zmian parametrów inwestycji (w tym w szczególności: budżetu, harmonogramu oraz zakresu), które podlegały zaopiniowaniu przez Komitet.

Komitet Inwestycyjny może rekomendować realizację, rezygnację lub zawieszenie danego projektu inwestycyjnego.

Komitet Inwestycyjny, zgodnie ze swoim regulaminem, przygotowuje rekomendacje dotyczące nie tylko projektów rozwojowych (rzeczowych i kapitałowych), ale również znaczących inwestycji modernizacyjnych oraz rocznych Planów Inwestycyjnych dla całej GK PGE.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry