Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Kultura organizacyjna

Jesteśmy dużym koncernem - zatrudniamy blisko 42 tys. osób. Wielkim wyzwaniem dla tak dużej organizacji jest określenie wspólnych wartości dla niezwykle zróżnicowanej grupy pracowników. Podjęliśmy jednak to wyzwanie, spędziliśmy nad nim setki godzin, włożyliśmy ogrom pracy setek pracowników całej Grupy. Dlatego jesteśmy niezwykle dumni, że  od 2016 roku stosujemy wspólnie zasady Kodeksu etyki GK PGE - kluczowego dokumentu dotyczącego kultury etycznej organizacji. Ten zbiór zasad i wartości, będący przyczynkiem do kreowania naszej własnej kultury organizacyjnej, służy nam jako podwalina funkcjonowania organizacji i realizacji celów strategicznych.

W GK PGE jesteśmy zdecydowani przestrzegać prawa i zasad etycznych. Prowadzimy naszą działalność zgodnie z tym zobowiązaniem. GK PGE to miejsce dla tych, którzy szanują zasady etyki i obowiązujące prawo.

Uważamy, że etyka ma dużo większy wpływ na przestrzeganie prawa niż samo prawo. Najlepszy system prawny jest bezradny w obliczu braku kultury etycznej w organizacji. Działania niezgodne z prawem można wytłumaczyć błędami indywidulanych pracowników, ale osoba łamiąca zasady musiała mieć ku temu sposobność. Ugruntowana kultura etyczna może pomóc wyjść firmie obronną ręką z kłopotów spowodowanych działaniami jej pojedynczych pracowników.

Jesteśmy przekonani, że każde wartości – również te korporacyjne – zaczynają się i kończą w człowieku. Wartości korporacyjne pochodzą zatem także od nas – indywidualnych osób, pracowników firmy. Przede wszystkim zatem, na realizację wartości korporacyjnych mają wpływ osobiste wartości każdego z nas.  

Wierzymy, że wszyscy nasi pracownicy utożsamiają się z wartościami i zasadami Kodeksu. 

Kodeks etyki - wartości i zasady w codziennej pracy

W Kodeksie określone zostały postawy i zachowania, których oczekuje się od wszystkich pracowników i menedżerów. Kodeks porządkuje i zbiera w jednym miejscu zasady, którymi powinni kierować się pracownicy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w kontaktach z partnerami biznesowymi czy współpracownikami (link).

Po pierwsze – świadomość

Aby Kodeks etyki był znany, rozumiany i przestrzegany, prowadzimy w GK PGE warsztaty dla pracowników i kadry zarządzającej. Najpierw zaprosiliśmy do współpracy kolegów i koleżanki z wewnątrz Grupy, którzy podjęli się roli trenerów wewnętrznych Kodeksu etyki. Szkolenia umiejętności trenerskich („train the trainers”), wiele spotkań i dyskusji wyjaśniających cele, materiały, ćwiczenia i wszelkie inne wątpliwości. Wreszcie czas, zaangażowanie i serca naszych trenerów wewnętrznych, poświęcone na to, aby jak najlepiej się przygotować i jak najskuteczniej te szkolenia prowadzić. Obecnie rolę trenerów wewnętrznych pełni ok. 100 osób. Trenerzy z kolei prowadzą szkolenia we wszystkich Liniach Biznesowych i innych Segmentach.

Warsztaty są prowadzone w formie bardzo aktywnej, gdzie uczestnicy rozmawiają o tym, co ułatwia, a co utrudnia uczciwe zachowania; zapoznają się z zasadami GK PGE i przedstawiają własną percepcję ich przestrzegania.

Ponadto, w aktywnej dyskusji proponują opisanie postaw, które urzeczywistniają nasze wartości: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność oraz proponują wprowadzenie konkretnych rozwiązań organizacyjnych w swojej jednostce oraz w całej Grupie. Wnioski te mają potem przełożenie na wdrożenie najlepszych inicjatyw. Warsztaty były połączone ze szkoleniem z Dobrych Praktyk Zakupowych PGE, prowadzonych przez pion Zakupów.

Każdy nowy pracownik Grupy przechodzi indywidualne szkolenie adaptacyjne, niedługo po rozpoczęciu pracy w spółkach GK PGE, gdzie dowiaduje się o obowiązującym kodeksie oraz o prawie i obowiązku pracowników do reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Nowi pracownicy mają szansę zapoznać się ze szczegółami Kodeksu także na grupowych szkoleniach adaptacyjnych „Włącz prąd” (ok. 650 osób.) Szkolenia prowadzone są zatem w całości siłami pracowników Grupy.

W Grupie Kapitałowej rozdysponowano Kodeks etyki w formie drukowanej, również w wersji angielskiej. Ponadto, w lokalizacjach – zakładach i biurach – pojawiły się plakaty i ulotki, przedstawiające wartości i zasady Kodeksu etyki PGE.

Ponadto, prowadzono w Grupie także inne szkolenia, w szczególności dotyczące przeciwdziałanie korupcji oraz w zakresie profilaktyki kontrwywiadowczej.

Po drugie – komunikacja

Kodeks etyki jest dostępny dla pracowników Grupy w Intranecie Grupy, jak również w formie papierowej. Jest także zamieszony na stronie internetowej Grupy. Treści Kodeksu zostały rozwinięte w wielu publikacjach tematycznych w wewnętrznym wydawnictwie GK PGE „Pod parasolem” oraz w Intranecie. Treści te prezentowano pracownikom także kaskadowo, gdzie mieli okazję porozmawiać o wartościach ze swoimi przełożonymi oraz zadać nurtujące ich pytania.

W komunikacji, dotyczącej Kodeksu etyki podkreślana jest osobista odpowiedzialność pracowników za ich działanie w zgodzie z wartościami etycznymi GK PGE oraz wyrażonymi w Kodeksie zasadami, jak również z wewnętrznymi regulacjami, szczegółowo określającymi nasze procesy i procedury.

Po trzecie – codzienne zapobieganie nieprawidłowościom

Przyjęcie Kodeksu i jasne komunikowanie określonych w nim zasad ma jasny cel: wsparcie realizacji Strategii  Grupy Kapitałowej GK PGE jako najbardziej efektywnej i elastycznej grupy energetycznej w Polsce oraz minimalizacja ryzyk niezgodności, które mogą skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji w wyniku niedostosowania do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze. 

W celu wdrażania zasad Kodeksu etyki w roku 2017 przeprowadzono następujące działania:

  • Przeprowadzone zostały szkolenia pracowników Grupy Kapitałowej PGE realizowane przez pracowników Grupy – Trenerów wewnętrznych. W szkoleniach wzięło udział ponad 36 tys. pracowników GK PGE. W pierwszym cyklu szkoleń z Kodeksu etyki na dzień 31.12.2017 przeszkolonych zostało 97% pracowników GK PGE.
  • Dodatkowo, przeprowadzono szkolenia w zakresie ochrony informacji, szkolenia antykorupcyjne, serię wykładów z udziałem funkcjonariuszy CBA i z ABW.
  • W Spółkach Grupy wdrożono proces szkolenia nowych pracowników z Kodeksu etyki na etapie adaptacji, bezpośrednio po przyjęciu do pracy. Szkolenia adaptacyjne prowadzone są przez Koordynatorów Compliance lub przez trenerów wewnętrznych.
  • W 2017 roku przeprowadzono również szereg wewnętrznych kampanii komunikacyjnych budujących wśród pracowników wiedzę i świadomość w zakresie zgodności. Kampanie były prowadzone między innymi poprzez warsztaty, rozpowszechnianie broszury „Kodeks etyki GK PGE”, plakatów, ulotek oraz przez publikacje w intranecie i w wewnętrznym magazynie pracowników „Pod Parasolem”.

Zasady współpracy

W 2017 roku przyjęliśmy w Grupie PGE Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Spółek GK PGE (”Kodeks postępowania”). Zgodnie z Kodeksem postępowania współpracujemy jedynie z takimi dostawcami i partnerami biznesowymi, którzy prowadzą swoją działalność w sposób uczciwy. Relacje z naszymi partnerami biznesowymi oparte są na obustronnym zaufaniu, szacunku oraz profesjonalizmie. Zakupy i zamówienia są realizowane na podstawie przejrzystych i obiektywnych zasad, zgodnych z obowiązującym prawem i jasno określonymi procedurami wewnętrznymi.

W trosce o zachowanie najwyższych standardów prowadzenia działalności, chcemy jako Grupa Kapitałowa PGE współpracować z partnerami biznesowymi, którzy przestrzegają prawa, podzielają nasze zasady i stosują je w codziennej praktyce biznesowej.

Kodeks postępowania formułuje minimalne wymagania wobec partnerów biznesowych GK PGE w zakresie poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej.

Zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy, do przestrzegania takich samych standardów uczciwości, jak te, których sami przestrzegamy. Posiadamy wypracowany standardowy zbiór zapisów umów z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi, dotyczących wymogów bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowych, gospodarki odpadami, ochrony mienia oraz ochrony środowiska.

Wszystkie spółki, które wprowadziły Kodeks postępowania, udostępniają go na swoich stronach internetowych. Informacja o prowadzeniu postępowania zakupowego, zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania powinna być zawarta w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, jak również w innych dokumentach zakupowych (np. wzorach umów). Partnerzy biznesowi powinni zapoznać się z kodeksem i złożyć deklarację przestrzegania jego zapisów już w trakcie postępowania zakupowego.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry