Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Środowisko

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność, jak każda z aktywności człowieka, wiąże się w sposób naturalny z ingerencją w środowisko. Działalność gospodarczą prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Chcemy być przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku, działającym z nim w pełnej harmonii i promującym zasadę zrównoważonego rozwoju.

CZYSTE POWIETRZE, CZYSTE SĄSIEDZTWO

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliw kopalnych wpływa na jakość powietrza, dlatego przywiązujemy ogromną wagę do minimalizowania emisji do otoczenia oraz unikania tych najbardziej szkodliwych.

W minionym roku PGE położyło szczególny nacisk na ciepłownictwo, co miało swój wyraz w przyjęciu strategii dla tej linii biznesowej. Rozwój ciepłownictwa ma pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i środowisko. Ciepło płynące z sieci miejskich jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczania smogu, który – zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym – jest problemem wielu polskich miast. Ciepło do ogrzewania zamiast w domowych piecach powstaje w wysokosprawnych elektrociepłowniach wyposażonych w wydajne systemy odazotowania, odsiarczania i filtrowania pyłów. Dodatkowo w procesie skojarzenia produkowana jest energia elektryczna co poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Niezależnie jednak od planów rozwojowych stale inwestujemy w nasze istniejące aktywa a większość tych inwestycji jest związana bezpośrednio lub pośrednio z poprawą jakości ochrony środowiska naturalnego.

Nakłady na inwestycje zmniejszające emisje PGE GiEK w ostatnich dwóch latach

  2016-2017
  mln PLN
EL. Bełchatów - Kompleksowa rekonstrukcja i modernizacja bloków nr 7-12 551,3
EL. Bełchatów - Dostosowanie bloków nr 2-12 i 14 do wymagań konkluzji BAT 19,8
EL. Turów - Kompleksowa modernizacja bloków nr 1-3 259,9
EL. Turów - Budowa instalacji odsiarczania spalin na blokach 4-6 25,5
ZEDO - Program inwestycyjny Elektrowni Pomorzany 53,7
ZEDO - Dostosowanie bloków nr 5-8 do wymagań konkluzji BAT 0,5
ZEC Bydgoszcz - Rozbudowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K-3 i K-4 4,8
ZEC Bydgoszcz - Budowa instalacji redukcji tlenków azotu dla kotłów K-3 i K-4 1,2
EC Gorzów - Budowa nowego bloku gazowo-parowego 275,8
Razem 1 192,5

Konsekwentne inwestycje w nasze aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest ograniczana. Wykorzystując najlepsze dostępne technologie dążymy do dalszej poprawy. W latach 1989- 2017 elektrownie Grupy: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra zredukowały emisje: SO2 o 93%, NOx o 59 %, pyłu o 99%:

Rysunek: Zestawienie emisji związków NOx, SO2 i pyłów do powietrza (w kg/MWh) w kluczowych jednostkach PGE GiEK S.A.

* Emisje dotyczą elektrowni: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra.

 

Instalacje PGE pracują zgodnie ze standardami emisyjnymi Dyrektywy IED lub korzystają z mechanizmów derogacyjnych. Celem derogacji jest zapewnienie istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych określonych w IED lub zwolnienie z ich przestrzegania, gdy modernizacja takiego obiektu byłaby nieuzasadniona ze względu na przewidywany ograniczony czas eksploatacji. Niemniej jednak, niezależnie od dopuszczalnych norm, dążymy do spełniania jak najwyższych standardów. Rozpoczęliśmy też program dostosowania do norm BAT, uwzględniających najlepsze dostępne technologie.

Emisje w 2017 a dopuszczalne normy

Realizowane przez nas inwestycje w nowoczesne moce wytwórcze w Opolu i Turowie są kolejnym skokiem ku lepszej jakości powietrza. Budowane przy wykorzystaniu najlepszych światowych standardów technologicznych będą jeszcze czystsze.

Szacowane efekty środowiskowe nowych bloków energetycznych w porównaniu z dotychczas funkcjonującymi

Dla nowych bloków przyjęto maksymalne wartości gwarantowane w umowach na wykonawstwo.

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Jesteśmy świadomi zmieniającego się klimatu. Wszystkie projekty rozwojowe naszej strategii do 2020 roku prowadzą do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na środowisko naturalne. Nasze zrównoważone podejście do rozwoju uwzględnia specyfikę geograficzną i stan posiadania zasobów naturalnych w polskich warunkach.

Rozważnie ewoluujemy ku większej dywersyfikacji naszego miksu produkcyjnego, ograniczając nasze emisje dwutlenku węgla. Dzięki temu zmniejszamy również ekspozycję na koszty uprawnień do emisji CO­2. Kluczowy wpływ na dynamikę zmian mają regulacje kształtujące ekonomikę inwestycji, uwzględniające takie aspekty jak niezależność energetyczna, bezpieczeństwo dostaw, czy sytuacja społeczno-ekonomiczna.

Redukcje w średniej emisyjności na przestrzeni ostatnich lat osiągnięte zostały między innymi dzięki poprawie efektywności wytwarzania energii, uruchomieniu elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym oraz uruchomieniu farm wiatrowych o mocy ok. 250 MW. Średnia emisyjność uległa obniżeniu pomimo ograniczonego wykorzystania biomasy, co było związane z uwarunkowaniami natury regulacyjnej. Przejęcie aktywów EDF w Polsce również wpłynie pozytywnie na średni poziom emisyjności grupy w kolejnych latach, głównie ze względu na wysoką efektywność procesu kogeneracji.

Średnie emisje netto Grupy PGE (ton CO2/MWh, uwzględniając produkcję ciepła)

Działania rozwojowe mające wpływ na dalsze ograniczanie stopnia emisyjności PGE

Jesteśmy liderem energetyki odnawialnej w Polsce i pragniemy nim pozostać. PGE stale analizuje możliwości dalszego rozwoju energetyki odnawialnej. W roku 2030 planujemy mieć 25% udziału w krajowym rynku źródeł odnawialnych. Rozwijamy tę działalność odpowiedzialnie, mając na względzie aktualny rachunek ekonomiczny.

Jedną z przygotowywanych przez nas inwestycji jest projekt farmy wiatrowej offshore o mocy 1 GW, która mogłaby zostać oddana do użytku w połowie przyszłej dekady. Widzimy też potencjał do dalszego rozwijania naszej energetyki wiatrowej, co jeszcze ugruntowałoby naszą pozycję lidera w Polsce (ok. 550 MW mocy zainstalowanych). Równocześnie uwzględniamy szersze zaangażowanie PGE w fotowoltaikę, zwłaszcza wobec rosnącego zapotrzebowania na moc w miesiącach letnich.

Aktualny potencjał wytwórczy energetyki odnawialnej Grupy PGE to 1 GW, co stanowi przeszło 12% mocy zainstalowanych OZE w Polsce. Nasze instalacje wyprodukowały w 2017 roku ok. 9% krajowej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Moce zainstalowane PGE w OZE

Typ Ilość jednostek Moc zainstalowana (MW)
Elektrownie wiatrowe 14 549.9
Elektrownie wodne 29 95,8
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe z naturalnym dopływem 2 286,7
Elektrociepłownie biomasowe 2 75,2
Elektrownie fotowoltaiczne 1 0,6
Odnawialne łącznie 1008,2

Zgodnie z przyjętą Strategią Ciepłownictwa planujemy rozwijać aktywność kogeneracyjną. Wpływa ona dwojako na emisyjność Grupy. W rezultacie efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliwa, rzędu 80-85%, ograniczana jest emisja CO2 w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. Z drugiej strony rozwój ciepłownictwa zmierza ku wykorzystaniu paliw zero- i niskoemisyjnych. Jednym z celów naszej Strategii Ciepłownictwa jest zwiększenie ich wykorzystania do poziomu 50% do roku 2030.  Uważamy, że biorąc pod uwagę środowisko naturalne jak i ekonomikę ważne jest wykorzystywanie lokalnych zasobów paliwowych.

Udział miksu paliwowego PGE Energia Ciepła

W kontekście technologii niskoemisyjnych warto również wspomnieć o projekcie mocy wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe. Wstępne wyniki studium wykonalności pozwalają z optymizmem rozważać realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż wcześniej zakładaliśmy, czyli budowę nawet dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Ponadto, analizujemy budowę kolejnego bloku gazowego klasy 500 MW w jednej z naszych istniejących lokalizacji.

Niezależnie od naszych planów kluczowe inwestycje PGE (budowa 2 x 900 MW w Opolu i 490 MW w Turowie) również przyczynią się do lepszej efektywności wykorzystania paliwa, dzięki czemu zmniejszy się średni poziom emisyjności Grupy. Szacowana emisyjność tych instalacji będzie 25% niższa niż dotychczas działających bloków w tych elektrowniach.

Również modernizacje istniejących aktywów nakierowane są na zwiększenie sprawności wytwarzania, a co za tym idzie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W 2016 roku zakończyliśmy kompleksową modernizację Elektrowni Bełchatów. Kolejnym krokiem jest kompleksowa modernizacja Elektrowni Turów.

Działania efektywnościowe mające na celu ograniczenie emisji CO2:

 • Zwiększenie efektywności energetycznej aktywów produkcyjnych.
 • Zmniejszenie własnego zużycia energii.
 • Modernizacja aktywów produkcyjnych.
 • Zmniejszenie strat sieciowych przy dystrybucji energii elektrycznej.
 • Zmniejszenie strat sieci ciepłowniczych.

Magazynowanie energii

Uznajemy magazynowanie energii za niezwykle ważny element poszanowania środowiska naturalnego. Ma ono szczególne znaczenie w dobie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ich produkcja zależna jest od warunków atmosferycznych. Zmagazynowanie energii i jej udostępnienie w okresie zwiększonego zapotrzebowania jest obecnie największym wyzwaniem. Wierzymy, że dla branży elektroenergetycznej przełomowa będzie komercjalizacja efektywnych ekonomicznie magazynów energii. PGE Energia Odnawialna planuje budowę magazynu energii dla zapewnienia stabilności dostaw energii użytkownikom końcowym za pomocą powołanego z udziałem PGE Południowo-Zachodniego Klastra Energii.

Tymczasem wykorzystujemy dostępne technologie, takie jak elektrownie szczytowo-pompowe. Dysponujemy większością mocy zainstalowanych w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Nasze 4 elektrownie szczytowo-pompowe to przeszło 1,5 GW mocy zainstalowanej. Magazynują one energię w swych górnych zbiornikach wodnych i umożliwiają szybkie udostępnienie energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wtedy gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną znacznie wzrasta.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Dbając o poprawę jakości środowiska naturalnego inicjujemy, wspieramy i uczestniczymy w przedsięwzięciach zmierzających do zachowania bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska, którego jakość monitorujemy.

Dokumentem definiującym nasze nastawienie do ochrony środowiska jest Polityka Ochrony Środowiska w GK PGE. Obowiązuje ona w kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej PGE (PGE GiEK, PGE EC, PGE Dystrybucja, PGE EJ 1, PGE EO).

Cele niniejszej polityki to:

 • Określenie ogólnych zasad, uprawnień i odpowiedzialności w ramach obszaru ochrona środowiska GK PGE.
 • Określenie procesów i działań realizowanych w GK PGE mających kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska.
 • Przypisanie kluczowych ról zdefiniowanych w procesie zarządzania ochroną środowiska do odpowiednich szczebli struktury organizacyjnej zarządzania GK PGE.
 • Identyfikacja procesów środowiskowych w poszczególnych liniach biznesowych z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich.
 • Stałe podnoszenie świadomości pracowników GK PGE w zakresie ochrony środowiska.

Obok Polityki Ochrony Środowiska we wszystkich oddziałach spółki PGE GIEK i PGE EC funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania. Obejmuje on między innymi ustanowiony i wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001. Podstawowym zadaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

Ponadto w 2016 roku została przyjęta Deklaracja Zarządu Spółki PGE S.A. w sprawie polityki środowiskowej, w której władze spółki zobowiązały się do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom – wdrażania wysokich, ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych.

Środowisko a etyka

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Kwestia zarządzania wpływem na środowisko naturalne została ujęta w Kodeksie etyki Grupy PGE. Zasada „Dbamy o środowisko naturalne” opisuje postawę firmy m.in. wobec norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody oraz gleby.

Zgodnie z tą zasadą podejmujemy następujące działania:

 • Regularnie monitorujemy i zmniejszamy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Stale dążymy do zmniejszenia wpływu na środowisko zarówno w obszarze technologii stosowanych podczas wykonywania naszej działalności operacyjnej, jak i podczas codziennych obowiązków służbowych.
 • Efektywnie korzystamy z zasobów naturalnych. Zmniejszamy wpływ naszej działalności na środowisko i promujemy zrównoważone wykorzystywanie niezbędnych nam zasobów naturalnych. Wyznaczamy sobie cele w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w naszym łańcuchu dostaw. Nasze inicjatywy obejmują działania, mające na celu zrównoważony rozwój technologii wytwarzania i przesyłu energii, zalesianie, redukcję zużycia wody i energii oraz recykling. Co roku publikujemy informacje o postępach w tej dziedzinie.
 • Stawiamy na innowacje. Wspieramy innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej naszych produktów i usług.

Jesteśmy przekonani, że działając w sposób zrównoważony, przynosimy korzyść zarówno akcjonariuszom, jak i społeczeństwu.

Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi

Odpady wytwarzane są przede wszystkim bezpośrednio w procesach spalania lub w procesach pomocniczych towarzyszących produkcji energii i ciepła. Odpady ze spalania węgla brunatnego są deponowane na składowiskach. Innym sposobem zagospodarowania popiołów ze spalania węgla brunatnego jest wypełnianie nimi terenów niekorzystnie przekształconych. Odpady ze spalania węgla kamiennego znajdują zastosowanie w przemyśle cementowym, budownictwie oraz drogownictwie.

Gospodarka wodno-ściekowa

Warunki prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej określone są w odpowiednich pozwoleniach, w tym głównie w pozwoleniach zintegrowanych i pozwoleniach wodnoprawnych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring w zakresie ilości i jakości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków.

Jednocześnie elektrownie wodne Grupy PGE, posiadające zbiorniki wodne, odgrywają ważną rolę w przypadku zagrożenia powodziowego jak również w czasie suszy. Poprzez dostarczenie dodatkowej wody do rzek wspierają one życie lokalnej flory i fauny. Dodatkowo praca turbin dotlenia wodę, co korzystnie wpływa na cały ekosystem. Wszystkie elektrownie wodne segmentu Energetyka Odnawialna posiadają zmodernizowane instalacje, które nie oddziałują niekorzystnie na stan wód. Spółki segmentu Energetyka Odnawialna prowadzą inwestycje w zakresie utrzymywania koryt rzek, partycypują w kosztach ponoszonych przez administratorów rzek oraz uczestniczą w kosztach zarybiania. Grupa PGE współpracuje z Ministerstwem Środowiska, Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innymi podmiotami związanymi z gospodarką wodną, ochroną środowiska i „czystą energią”. Programy te umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie energetycznego potencjału cieków wodnych oraz ograniczają negatywny wpływ obiektów gospodarki wodnej.

Rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych

Rekultywacje realizowane są głównie na terenach odkrywkowych KWB Turów i KWB Bełchatów. Rekultywacja polega na przywracaniu terenom poeksploatacyjnym wartości użytkowych i przyrodniczych. Wieloletnie doświadczenie oraz innowacyjne i efektywne rozwiązania techniczne pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć skutki eksploatacji złoża. Przeprowadzone dotychczas rekultywacje przyczyniły się do powstania nowych kompleksów leśnych i wodnych, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin.

Zapobieganie emisjom hałasu

Pomiary emisji hałasu przeprowadzone w 2017 roku w oddziałach PGE GiEK S.A. (Elektrociepłownia Gorzów, Elektrociepłownia Lublin Wrotków, Elektrociepłownia Kielce, Elektrownia Turów) oraz w Elektrociepłowni Toruń (PGE Toruń – spółka zależna PGE Energia Ciepła S.A.) nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych emisji hałasu. (PGE Energia Ciepła S.A. przeprowadziła pomiary emisji hałasu we wszystkich swoich lokalizacjach w 2016 roku – nie wykazały one przekroczeń dopuszczalnych emisji). Przekroczenia emisji hałasu stwierdzono na terenie KWB Bełchatów. W celu ograniczenia hałasu kontynuowana jest wymiana krążników stalowych na zestawy krążników cichobieżnych

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Nieodłącznym etapem naszych inwestycji jest proces analizy otoczenia i środowiska przyrodniczego.

Elektrownia Bełchatów od kilkunastu lat prowadzi monitoring terenów leśnych w rejonie swojego oddziaływania. Podczas badań realizowanych w ramach projektu modernizacji bloków stwierdzono, że obecnie prowadzone działania eksploatacyjne mają marginalny wpływ na bioróżnorodność terenów sąsiadujących z elektrownią, a planowane instalacje dodatkowo ograniczą jej wpływ na istniejącą florę i faunę. Do podobnych wniosków doszli badacze, realizujący prace dla Elektrowni Turów.

Podejmujemy również działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem. Budujemy linie izolowane oraz konstrukcje na słupach przelotowych linii.

Przykładowym działaniem związanym z troską o zachowanie bioróżnorodności jest projekt PGE Dystrybucja prowadzony na rzecz ochrony bociana białego. Na terenie działania spółki montowane są metalowe konstrukcje wynoszące gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Do tej pory zamontowaliśmy ich ponad 21 tys. sztuk. Jak wynika z naszych doświadczeń, działania są skuteczne – w ponad 90% przypadkach ptaki zasiedlają platformy.

PGE Energia Odnawialna na swoich farmach wiatrowych prowadzi monitoring ptaków i nietoperzy. Celem tego badania jest określenie rzeczywistego wpływu działania wiatraków na te zwierzęta. Wykorzystujemy w tym celu konstrukcje wież i turbin wiatrowych, które uniemożliwiają zakładanie gniazd. Stosujemy również specjalne oznakowanie na końcówkach łopat wiatraków, które umożliwiają dostrzeżenie potencjalnej przeszkody.

Pomysłem na rewitalizację terenów, na których prowadzimy działalność jest projekt „Las pełen energii”. Akcja zainicjowana została przez spółkę PGE Dystrybucja we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, a obecnie realizowana jest przez wszystkie wiodące spółki Grupy PGE. Inicjatywa stanowi rekompensatę dla środowiska za nieuniknioną wycinkę drzew prowadzoną podczas prac eksploatacyjnych na sieciach elektroenergetycznych.

Zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i już funkcjonujących, stosowane są m.in. przepławki, umożliwiające wędrówkę ryb.

PROMOCJA ODPOWIEDZIALNEGO PODEJŚCIA WŚRÓD KLIENTÓW

W 2017 roku PGE Obrót S.A. kontynuowała sprzedaż ofert ekologicznych do segmentu dużych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Oferta obejmowała sprzedaż energii wytworzonej w źródłach odnawialnych wraz ze zobowiązaniem do przekazania odbiorcom końcowym gwarancji pochodzenia energii.

W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw spółka kontynuowała sprzedaż ofert „Oszczędzaj światłem dla małych firm” – rozwiązanie, którego pilotaż odbywał się w I półroczu 2017 roku. Jest to oferta sprzedaży energii elektrycznej wraz z produktem dodatkowym – pakietem żarówek/świetlówek LED, dedykowana dla segmentu małych firm z grup taryfowych C1x z obszaru rynku historycznego. Podobna oferta pod hasłem „Oszczędzaj światłem” była skierowana do odbiorców z segmentu gospodarstw domowych.

PGE Obrót S.A., wychodząc naprzeciw prowadzonej polityce energetycznej kraju w zakresie redukcji zanieczyszczeń związanych z tzw. niską emisją spalin, wprowadziła z końcem stycznia 2018 roku dwie promocyjne oferty sprzedaży energii elektrycznej „Oferta antysmogowa” i „Oferta antysmogowa. Rozszerzona”. Oferty skierowane zostały do tych odbiorców, którzy już wykorzystują, bądź będą wykorzystywać energię elektryczną do celów grzewczych oraz tych, którzy w ramach swojej instalacji elektrycznej ładują lub będą ładować pojazdy elektryczne.

KARY ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO

Wyrazem naszego odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska jest minimalny w skali działalności PGE poziom kar, które są nakładane na naszą Grupę w związku z niedotrzymaniem norm prawnych.

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w spółkach wywierających największy wpływ na otoczenie

PGE GIEK

2017

Informacje dodatkowe

Wartość kar pieniężnych nałożonych i zapłaconych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

1 370,00 zł

Kara za przekroczenie norm hałasu, które wystąpiły z terenu Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Wartość kar pieniężnych jeszcze nie nałożonych, lecz oszacowanych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

28 020,51 zł

Za przekroczenia warunków emisji do środowiska (emisje hałasu i emisje do powietrza), które wystąpiły w roku 2017 nałożone zostaną również kary administracyjne. Odpowiednie decyzje nakładające kary administracyjne wydane zostaną w roku 2018:

 • administracyjna kara pieniężna szacowana na kwotę 22 941 zł za przekroczenia norm hałasu z terenu Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów,
 • administracyjna kara pieniężna szacowana na kwotę 5 078 zł za jedno przekroczenie dobowe stężenia dwutlenku siarki z instalacji Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Po wydaniu decyzji nakładających administracyjną karę pieniężną, spółka podejmie działania mające na celu zmniejszenia kar o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięć, które usuną przyczyny naliczenia kar.

PGE Dystrybucja

2017

Informacje dodatkowe

Wartość kar pieniężnych nałożonych i zapłaconych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

3 733,00 zł

Kara dla PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Teren za przekroczenie warunków pozwolenia wodno-prawnego nałożona decyzją administracyjnego Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi

W 2017 roku nie nałożono na PGE GiEK i PGE Dystrybucja sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym: międzynarodowych deklaracji/konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień w zakresie ochrony środowiska z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące i opracowane w celu zastąpienia wdrażania nowych regulacji.

W pozostałych kluczowych spółkach nie wystąpiły żadne kary pieniężne i sankcje z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Do góry