Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Pracownicy

Największym kapitałem Grupy PGE są pracownicy. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu budujemy organizację opartą na wartościach, w której społeczna odpowiedzialność łączy się z celami biznesowymi...

Grupa Kapitałowa PGE jest trzecim największym pracodawcą w Polsce, dającym stabilne zatrudnienie około 42 tysiącom osób w całym kraju. W roku 2017 liczba pracowników w Grupie PGE zwiększyła się o ponad 3 tysiące – to efekt przejęcia przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. polskich aktywów spółki EDF, które zakończyło się w listopadzie 2017 roku.

Dokładamy starań, aby zapewnić naszym pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery. Grupa PGE inwestuje w ich rozwój nie tylko poprzez szeroki pakiet szkoleń i kursów, dofinansowanie studiów wyższych, ale przede wszystkim poprzez możliwość realizacji ciekawych wyzwań zawodowych. Nasze podejście do kwestii pracowniczych zostało także ujęte w, przyjętym w 2016 roku, Kodeksie etyki GK PGE, w rozdziale „Ludzie w naszej firmie”. Uwzględnione w nim standardy i zasady dotyczą m.in. dbania o przyjazne warunki pracy, doskonalenia się i rozwoju oraz promocji bezpieczeństwa i zdrowia wśród pracowników. Rozwój kompetencji pracowników, w tym m.in. wdrożenie systemu zarządzania talentami to również jeden z elementów aktualizacji strategii Grupy PGE na lata 2016-2020 przyjętej we wrześniu 2016 r.

W Grupie PGE od 2015 r. realizujemy Strategię Zarządzania Kapitałem Ludzkim („Strategia ZKL”). Jej zadaniem jest wsparcie strategii biznesowej w efektywnym realizowaniu jej celów poprzez zapewnienie strategicznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz optymalizację i standaryzację procesów HR. We wrześniu 2017 r. Strategia ZKL została zaktualizowana, a do końca roku 2017 zrealizowaliśmy dwie pierwsze grupy inicjatyw strategicznych, których efektem były regulacje porządkujące obszar HR w Liniach Biznesowych (LB) oraz w spółkach: PGE S.A., PGE Systemy, PGE OKK oraz PGE Dom Maklerski. Ponadto, wprowadzone zostały Korporacyjne Zasady ZKL oraz nowe narzędzia HR. Zmiany funkcjonowania obszaru ZKL pozwolą na elastyczność kosztów i zasobów oraz wykorzystanie efektu skali, czyli kompetencji wewnątrz GK PGE.

Zagrożenia związane z luką pokoleniową

W związku z tzw. problemem luki pokoleniowej niektóre zagadnienia Strategii ZKL stają się wyjątkowo istotne dla dalszej efektywnej działalności Grupy. Szacujemy, że w ciągu 8 lat odejdzie i jednocześnie zostanie zatrudnionych około 13 000 pracowników. W najbliższych latach Grupa planuje podjąć inicjatywy zmierzające do niwelowania luki pokoleniowej. Jednym z przykładów takich działań jest program edukacyjny opracowany przez PGE Dystrybucja w związku z prognozowanym pojawieniem się luki pokoleniowej wśród elektromonterów. Nawiązano współpracę ze szkołami zawodowymi I i II stopnia oraz uczelniami wyższymi w zakresie odbywania staży, doposażenia pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt oraz organizacji zajęć dydaktycznych.

W roku 2017 GK PGE kontynuowała działania wspierające szkoły zawodowe i technika w realizacji kształcenia zawodowego w taki sposób, aby kwalifikacje absolwentów były odpowiednie do potrzeb branży energetycznej. Zostały zawarte kolejne porozumienia i umowy o współpracy ze szkołami zawodowymi, technikami i uczelniami wyższymi.

W roku 2018 podjęliśmy kolejne działania zmierzające ku zapewnieniu przyszłej kadry w branży elektroenergetycznej:

 • W styczniu i lutym 2018 r. podpisane zostały porozumienia ze szkołami ponadpodstawowymi z terenu powiatu zgorzeleckiego oraz bełchatowskiego - w placówkach utworzone zostaną tzw. klasy patronackie, które główny nacisk będą kładły na edukację uczniów pod kątem przyszłych kadrowych potrzeb spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Porozumienia obowiązywać będą przez 10 W ramach współpracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie lub Turowie, zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • W kwietniu 2018 r. PGE podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej list intencyjny, którego głównym celem jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w branży elektroenergetycznej oraz dostosowywanie go do wyzwań rozwojowych i zmieniających się potrzeb rynku pracy. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Grupa PGE zadeklarowała podjęcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej szeregu wspólnych działań umożliwiających dostosowanie kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb branży elektroenergetycznej. Będzie to dotyczyło m.in. wspierania procesu tworzenia nowoczesnych podstaw programowych w kształceniu zawodowym i technicznym, wspierania uczniów szkół branżowych i technicznych w realizacji dodatkowych praktyk i staży, a także w uzyskiwaniu umiejętności specjalistycznych, organizowania branżowych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, a także wspierania procesu przeprowadzania egzaminów zawodowych w branży elektryczno-energetycznej.
 • W maju 2018 r. podpisano porozumienie z w Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. W ramach porozumienia pod patronatem PGE utworzone zostaną klasy, w których uczniowie będą kształcić się w zawodach technik energetyk oraz technik automatyk. Program rozpocznie się z początkiem roku szkolnego 2018/2019 i potrwa 10 lat. Porozumienie przewiduje m.in. organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie Elektrociepłowni Gorzów, a także ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

Struktura zatrudnienia wg wieku (stan na 31 grudnia 2017 r.)

Różnorodność

W zatrudnianiu nowych i obecnych pracowników kierujemy się takimi zasadami jak: uczciwość, czy równość i różnorodność. W Grupie PGE funkcjonuje Procedura Zarządzania Wiekiem, która ustala warunki zatrudniania osób w różnym wieku. Jednocześnie w naszej codziennej pracy dbamy, o to, aby nasi pracownicy stanowili różnorodną grupę, wspólnie uczącą się od siebie nawzajem. Młodsi pracownicy są wprowadzani do zawodu i obowiązków przez starszych, doświadczonych pracowników, co pozwala nie tylko na szybkie przejęcie obowiązków, ale również sprzyja budowaniu relacji międzyludzkich.

Struktura zatrudnienia wg płci – Grupa Kapitałowa PGE (stan na 31 grudnia 2017 r.)

Struktura zatrudnienia wg płci – dyrektorzy i zastępcy w PGE S.A. (stan na 31 grudnia 2017 r.)

Struktura zatrudnienia wg płci –dyrektorzy i zastępcy w spółkach Grupy Kapitałowej PGE (stan na 31 grudnia 2017 r.)

Adaptacja pracowników

Od pierwszego dnia pracy PGE dba o budowanie poczucia przynależności do Grupy. Nowozatrudnieni pracownicy z kluczowych spółek GK PGE objęci są programem adaptacyjnym, który działa nie tylko w spółce, w której zatrudniony jest pracownik, ale również na poziomie Grupy. W 2017 roku odbyły się cztery edycje programu „Włącz prąd”, w których uczestniczyło ponad 700 osób. Warsztaty dają możliwość poznania się ludziom z różnych linii biznesowych, przyczyniają się do wymiany doświadczeń oraz szybszej adaptacji. Jest to bezcenne doświadczenie dla pracowników, którzy dopiero wchodzą do grupy i niejednokrotnie są na początku swojej kariery zawodowej.

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii pracowniczych

Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach)

Stan na: 31.12.2017

GK PGE

PGE S.A.

 

K

M

K

M

Łączna liczba pracowników

41 629

536

Łączna liczba pracowników
w podziale na płeć

8 445

33 184

261

275

Umowy o pracę, pełen etat

8 358

33 092

249

268

Umowy o pracę, niepełny etat

87

92

12

7

Umowy o pracę, czas nieokreślony

7 510

30 899

248

261

Umowy o pracę, czas określony

936

2 285

13

14

Umowy zlecenia

340

466

4

1

Umowy o dzieło

4

9

0

0

Liczba pracowników samozatrudnionych

8

17

0

0

Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich

 pracowników

0,095%

0,051%

0%

0%

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym

Stan na: 31.12.2017

GK PGE

PGE S.A.

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym

 

 

Liczba zatrudnionych pracowników

41 629

536

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym                                            

32 137

508

Procent pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników)

77%

95%

STABILNE i BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY

W Grupie PGE zatrudniamy około 42 tys. osób w ponad 200 lokalizacjach w całej Polsce. To stabilne i bezpieczne miejsca pracy. Dzięki temu jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. Potwierdzają to niezależne badania rynku.

W najnowszym rankingu Randstad Employer Brand Research z  kwietnia 2018 r., PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych pracodawców w Polsce, będąc jedyną spółką z branży energetycznej w czołówce rankingu. Randstad Employer Brand Research to najbardziej kompleksowa analiza marek pracodawców i czynników, które wpływają na ich atrakcyjność. Wysokie miejsce umacnia tym samym pozycję stabilnego i pożądanego przez pracowników miejsca pracy.

Uzyskujemy również wysokie miejsca również w innych prestiżowych rankingach. W ubiegłym roku Grupa PGE zajęła 1 miejsce w rankingu Universum Global, gdzie została wskazana jako najbardziej atrakcyjne miejsce pracy w kategorii „energetyka”. Z kolei według badań przeprowadzonych przez Antal PGE zajęła 3 miejsce spośród najbardziej pożądanych pracodawców w kategorii „Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia”.

Jesteśmy przekonani, że powyższe wyniki są efektem długofalowej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników. Ze względu na specyfikę branży, w której działają spółki grupy PGE, jest to jeden z bardzo ważnych czynników uwzględnianych w naszych działaniach – wśród naszych pracowników znajdują się m.in. górnicy kopalni odkrywkowych, pracownicy elektrowni, elektromonterzy - a więc osoby pracujące w szczególnie trudnych warunkach, które wymagają wyjątkowej ochrony.

Bezpieczeństwo pracowników

Stałym celem Grupy jest promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy. Realizowane inicjatywy opierają się przede wszystkim na działaniach prewencyjnych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. Poszczególne spółki Grupy mają własne regulacje BHP, co wynika przede wszystkim ze specyfiki działalności poszczególnych linii biznesowych. Promowanie bezpieczeństwa wśród pracowników zostało wpisane jako cel do realizacji w ramach zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem, będącego częścią zaktualizowanej strategii GK PGE. Rozwijanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy to także jeden z punktów naszego Kodeksu Etyki.

Wszystkie te działania – wynikające z odpowiedzialnego podejścia spółki jak również wysokiego poziomu świadomości wśród pracowników – przyczyniają się do spadku wskaźników wypadkowości. Zdecydowana większość – bo aż 96% – odnotowanych, choć nielicznych wypadków przy pracy, to wypadki lekkie, nie powodujące większych obrażeń czy uszczerbku na zdrowiu.

Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków w spółkach Grupy Kapitałowej PGE w roku 2017

Wskaźnik częstotliwości wypadków*

3,87   

Wskaźnik ciężkości wypadków**

28,64   

*liczba wypadków w 2017 roku/liczba zatrudnionych (stan na 31.12.2017)* 1000
**łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)

Dbałość o bezpieczeństwo

Ze względu na charakter pracy na największe ryzyko narażeni są pracownicy spółek PGE GiEK, PGE Dystrybucja, PGE EC oraz PGE EO.

W GK PGE ograniczamy wszystkie ryzyka związane z bezpieczeństwem pracy dzięki ciągłym działaniom opierającym się na modelu kultury bezpieczeństwa. Polegają on m.in. na:

 • Wdrażaniu środków korygujących i zaradczych opartych na wielowymiarowej identyfikacji i ocenie zagrożeń.
 • Wyciąganiu doświadczeń z zaistniałych zdarzeń.
 • Poszukiwaniu najlepszych praktyk zarówno wewnątrz linii biznesowej, jak i poza nią.

Nasze starania w zakresie troski o bezpieczeństwo pracowników są doceniane przez rynek. I tak przykładowo Elektrociepłownia Gorzów, oddział spółki PGE GiEK, została laureatem okręgowej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii dużych zakładów pracy, zatrudniających powyżej 250 pracowników, prowadzących swoją działalność w województwie lubuskim. Elektrociepłownia Gorzów na szczeblu ogólnopolskim również znalazła się w gronie laureatów. Elektrowni Bełchatów i Dolna Odra Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przyznało Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2018-2019.

Świadczenia dodatkowe

Grupa PGE oferuje swoim pracownikom nie tylko ciekawe wyzwania zawodowe i bogaty pakiet szkoleń, ale również wysoki poziom świadczeń socjalnych. Ze względu na specyfikę działalności poszczególnych linii biznesowych, każda ze spółek we własnym zakresie ustala oferowane dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikom. Wśród szeregu świadczeń wyróżnić można: dopłatę do wypoczynku, dodatkową opiekę medyczną, dodatkowe świadczenia emerytalne, dopłaty do energii elektrycznej czy też dodatkowe ubezpieczenia na życie.

PGE – element lokalnej społeczności

Nasze spółki i oddziały działają w tych samych miejscach od dziesiątek lat, dlatego też  w naturalny sposób stają się one częścią lokalnych społeczności. To również sprawia, że Grupa PGE postrzegana jest jako stabilne miejsce pracy. Współpracujemy również z lokalnymi dostawcami i przedsiębiorcami, wywierając tym samym duży wpływ na rozwój regionu.

ROZWÓJ OSOBISTY

Dążymy do właściwego wykorzystania kompetencji pracowników oraz efektywnego zarządzania transferem wiedzy i umiejętności. Ważny jest ciągły rozwój oraz doskonalenie kompetencji, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich, informatycznych, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języków obcych.

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników.

Całkowita liczba dni szkoleniowych w spółkach Grupy PGE wyniosła ponad 55 tysięcy co oznacza średnią wynoszącą 1,3 dnia szkoleniowego na pracownika. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy wszystkich szczebli.
Grupa PGE stawia w dużym stopniu na specjalnie przygotowane Centralne Programy Szkoleniowo-Rozwojowe, które są najlepszą inwestycją w pracowników:

 • W 2017 roku został przeprowadzony program Akademia Audytu Wewnętrznego GK PGE. Przyświecały mu następujące cele: zrozumienie funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, zasad jej wykonywania i wykorzystania wyników działania, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania komórką audytu wewnętrznego oraz rozwijanie umiejętności wykonywania zadań audytowych zgodnie z międzynarodowymi standardami IIA.
 • Program Akademia Menedżera Kategorii Zakupowych był przeznaczony dla pracowników obszaru zakupów, którzy objęli rolę menedżerów kategorii zakupowych. Celem Akademii był rozwój kompetencji zakupowych, budowanie strategicznej roli obszaru zakupów w spółkach: PGE SA, PGE GiEK, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE EO oraz wzmocnienie współpracy między pracownikami obszaru zakupów oraz wzrost zaangażowania i dbałości o wyniki biznesowe. Efektem programu jest opracowanie strategii dla wybranych kategorii zakupowych, a w kolejnym etapie wdrożenie ich w GK PGE. Program ukończyło 60 pracowników, którzy otrzymali certyfikat Instytucji zakupowej CIPS.
 • W kwietniu 2017 roku został ukończony program Akademia Komercjalizacji Technologii dla spółek: PGE S.A., PGE GiEK, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE EO, który był poświęcony rozwojowi kompetencji w zespole pracowników realizujących na co dzień zadania z obszaru badań, rozwoju i innowacji oraz zaprezentowaniu sposobu budowania wartości technologii projektów innowacyjnych i wdrożeniowych. Uczestnicy spółek mieli możliwość zapoznania się z praktykami biznesowymi w procesach komercjalizacji technologii stosowanymi na całym świecie oraz stworzenia płaszczyzny do porozumiewania się w zespole pracowników obszaru badań, rozwoju i innowacji. Akademię ukończyło 21 pracowników.

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich

Stwarzamy pracownikom Grupy komfortowe warunki do rozwoju kompetencji oraz podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy zachęcani są do podejmowania inicjatyw w zakresie samodoskonalenia i dzielenia się wiedzą, dzięki czemu budowana jest kultura organizacji uczącej się. Głównym celem jest budowa świadomości roli kierownika w kształtowaniu zaangażowania podległych mu pracowników oraz rozwój kompetencji kierowniczych.

Inne programy rozwoju kompetencji menedżerskich to: Akademia Rozwoju – szkolenia liderskie dla wszystkich menedżerów, program dla kluczowych osób zarządzających zakładami na poziomie operacyjnym, którzy podczas dwudniowych spotkań dzielą się najlepszymi praktykami lokalnymi oraz Learning Expedition – program skierowany głównie do menedżerów, obejmujący wizyty w innych zakładach i poznanie praktyk zarządzania nakierowanych na stałą poprawę i podnoszenie wyników.

Diagnoza kompetencji pracowników

W najbliższych latach Grupa uruchamiała będzie proces diagnozowania kompetencji pracowników w spółkach Grupy PGE. W tym celu używane będzie narzędzie informatyczne (SAP HRM), które będzie wspierało procesy oceny kompetencji pracowników we wszystkich liniach biznesowych. Pozwoli to nam na lepsze planowanie procesów szkoleniowych służących podnoszeniu poziomu wiedzy i nabywaniu nowych kompetencji przez naszych pracowników. Pilotażowy program oceny kompetencji wdrożony został już w spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., a zdobyte w ten sposób doświadczenie będziemy wykorzystywać przy wdrażaniu programu w innych spółkach Grupy.

Programy stażowe

Jako Grupa PGE aktywnie angażujemy się w realizację programów stażowych dla studentów oraz absolwentów. Dzięki takim działaniom GK PGE dąży do niwelowania luki pokoleniowej i kompetencyjnej oraz ciągłego budowania kultury organizacyjnej promującej zaangażowanie, profesjonalizm i innowacyjność.

Programy realizowane w 2017 roku:

 • PGE we współpracy z PKN Orlen oraz PGNiG rozpoczęła realizację II edycji programu stażowego #Energia dla Przyszłości. Program toczy się pod auspicjami Ministerstwa Energii. Uczestnikami programu są absolwenci i studenci, którzy w czasie rocznego stażu zdobywają doświadczenie z zakresu interesujących ich obszarów oraz poznają specyfikę pracy w branży energetycznej.
 • W 2016 roku Grupa PGE kontynuowała współpracę z Fundacją im. Lesława A. Pagi w ramach VI edycji Akademii Energii, skierowanej do osób pasjonujących się energetyką i wiążących swoją przyszłość zawodową z tą branżą. Uczestnicy Akademii mieli możliwość odbycia płatnych staży w Grupie PGE.

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii pracowniczych

Średnia liczba dni szkoleniowych w roku, przypadających na pracownika w podziale na płeć i strukturę zatrudnienia (w osobach).

Stan na: 31.12.2017 GK PGE PGE S.A.
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 55 630,75 1 011,75
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika 1,30 1,89
Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale na: 2,57 1,86
Kobiety 1,56 2,30
Mężczyźni 1,44 2,46
Kierownictwo wyższego szczebla (Zarząd i Dyrektorzy) 5,56 4,53
Stanowiska kierownicze 3,55 3,55
Pozostali pracownicy 1,29 2,13

Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci.

Stan na: 31.12.2017 r. GK PGE PGE S.A.
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości w podziale na płeć: 28,8% 100%
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy 11 991 536
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy 2 989 261
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy 9 002 275
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki) 1 185 117
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni - procent z łącznej liczby wszystkich pracowników)    
Kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet) 35,4% 100%
Mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn) 27,1% 100%
Dyrektorzy, kierownicy 41,3% 100%
     

ZOBACZ TAKŻE


Do góry