Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Impuls rozwojowy

Nasze inwestycje stanowią bardzo istotny element stymulacji i umożliwienia rozwoju gospodarczego, a ich realizacja przyczynia się do polepszania warunków życia i pracy lokalnych społeczności. Dajemy stabilne zatrudnienie około 42 tys. osób w ponad 200 lokalizacjach w kraju, a podatki, jakie odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, niejednokrotnie stanowią bardzo istotną część ich budżetu.

Stawiamy na rynek lokalny

Jesteśmy trzecim największym pracodawcą w Polsce (Ranking Rzeczpospolitej na podstawie Listy 500). Większość naszej kadry stanowią mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z naszymi obiektami, a duża część naszych podwykonawców to lokalni przedsiębiorcy, którym dajemy możliwości rozwoju.

Wiele działań na rzecz społeczności lokalnych powstaje z inicjatywy spółek z Grupy PGE. W ramach cyklicznych działań, skierowanych do przedstawicieli samorządów, PGE Dystrybucja organizuje Fora Energetyczne, podczas których dzielimy się wiedzą dotyczącą dystrybucji energii elektrycznej oraz prowadzimy aktywny dialog z mieszkańcami na temat lokalnych procesów inwestycyjnych.

Naszymi działaniami staramy się również wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy stanowią istotny odsetek naszych dostawców i podwykonawców.

Inwestycje napędzające regiony

Jesteśmy jednym z największych krajowych inwestorów. Od początku powstania Grupy Kapitałowej PGE, czyli od 11 lat, nasze nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 62 mld PLN. Środki te przeznaczyliśmy m.in. na budowę nowych mocy, prośrodowiskowe modernizacje istniejących aktywów oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. To bardzo duża kwota, która pozwalałaby przykładowo na wybudowanie ok. 1 500 km autostrad w Polsce (wg danych GDDKiA sieć krajowych autostrad w Polsce liczy ok. 1 600 km).

W 2017 r. zainwestowaliśmy ok. 7 mld PLN. Blisko połowę tych nakładów inwestycyjnych stanowiły środki na nowe bloki energetyczne w Opolu i Turowie zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce, gdzie zakontraktowaliśmy najlepsze dostępne obecnie technologie o najniższych wskaźnikach emisyjności. Nasze inwestycje stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – to nie tylko zamówienia, które w większości trafiają do polskich przedsiębiorców. To również tysiące miejsc pracy na placach budowy, a potem w funkcjonujących już jednostkach. W miejscach, gdzie prowadzimy działalność, jesteśmy największym lub jednymi z największych pracodawców, a dzięki naszej dostarczanej przez nas energii elektrycznej przedsiębiorcy mogą rozwijać swoją działalność i szukać dla siebie nowych możliwości. Jesteśmy z tego dumni, że dajemy impuls do rozwoju regionów.


Nasz wkład do lokalnych budżetów

Nasza działalność na poziomie centralnym i lokalnym przyniosła łączny wpływ podatkowy w wysokości ok. 5,2 mld PLN w 2017 r. (ok. 4,7 mld PLN w 2016 r.). Na tę kwotę składają się przede wszystkim: podatek akcyzowy i VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników PGE, podatek od nieruchomości oraz inne podatki i opłaty.

Wpływ podatkowy - samorządy w województwach* (w mln PLN):

Województwo 

2017 r.

2016 r.

dolnośląskie

112,2

114,8

kujawsko-pomorskie

13,5

13,3

lubelskie

35,4

33,3

lubuskie

11,0

11,3

łódzkie

283,8

286,5

małopolskie

0,8

0,6

mazowieckie

51,9

46,6

opolskie

33,4

33,5

podkarpackie

30,7

27,3

podlaskie

12,5

11,7

pomorskie

2,7

2,0

śląskie

2,5

1,8

świętokrzyskie

21,4

20,0

warmińsko-mazurskie

2,7

2,5

zachodniopomorskie

40,4

40,8

*Szacunek na podstawie deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych przez spółki z Grupy PGE (bez uwzględnienia aktywów nabytych w połowie listopada 2017 r.) na rzecz samorządów, wynikających z przepisów prawa.

W rezultacie naszej działalności, w 2017 r. do samorządów terytorialnych w Polsce (budżety gmin, powiatów i województw) wpłynęło łącznie blisko 656 mln PLN (ok. 646 mln PLN w 2016 r.).

Wpływ podatkowy poszczególnych szczebli* (w mln PLN)

 

Dane za 2017 r.

Dane za 2016 r.

Dane za 2015 r.

Skarb Państwa

 3 490   

 3 037   

 3 201   

Ubezpieczenia społeczne

 1 056   

 1 066   

 1 076   

Budżety gmin

 334   

 343   

 347   

Budżety powiatów

 46   

 44   

 45   

Budżety województw

 274

 259

 315

Łącznie

 5 201 

 4 748   

4 985

* Szacunek na podstawie deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych na rzecz samorządów wynikających z prawa. Podział na poszczególne szczeble samorządowe został dokonany w oparciu o informacje dotyczące kwot wpłacanych podatków przez poszczególne spółki z Grupy PGE (bez uwzględnienia aktywów nabytych w połowie listopada 2017 r.), zatrudnienia w poszczególnych spółkach i gminach oraz informacje o podziale dochodów z PIT i CIT pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w latach 2015-2017.

W gminie Kleszczów, gdzie zlokalizowana jest największa w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym oraz kopalnia węgla brunatnego, ponad 50% wszystkich wydatków poniesionych przez samorząd w 2017 r. było sfinansowanych z podatków odprowadzanych przez Grupę PGE.

Łączna kwota, jaką otrzymały różne jednostki terytorialne na poziomie gmin w wyniku prowadzonej przez nas działalności, wyniosła 334 mln PLN.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry