Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Bezpieczeństwo energetyczne

Zgodnie ze Statutem PGE realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne ma wiele wymiarów: dotyczy zarówno bieżących działań operacyjnych jak i długoterminowych planów inwestycyjnych.  Do zapewnienia bezpieczeństwa angażowane są jednostki wytwórcze z segmentu Energetyki Konwencjonalnej oraz z segmentu Energetyki Odnawialnej. Istotną rolę odgrywa także Dystrybucja.

Podstawa systemu energetycznego

Zaangażowanie jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym zależy od popytu na energię, który waha się w ciągu doby i zmienia sezonowo. Operator Systemu Przesyłowego wydaje jednostkom wytwórczym dyspozycje pracy lub postoju zgodnie z zasadą angażowania w pierwszej kolejności jednostek o jak najniższym koszcie zmiennym. Wraz ze wzrostem popytu operator angażuje kolejne (coraz droższe) jednostki wytwórcze, przez co rośnie hurtowa cena energii. Grupa PGE posiada w swoim portfelu konkurencyjne jednostki wytwórcze działające na węglu brunatnym, które dzięki przewadze kosztowej i dostępowi do własnego paliwa angażowane są przez operatora również w godzinach pozaszczytowych, w praktyce całą dobę i cały tydzień, co odpowiednio przekłada się na wolumen produkcji i ekonomię skali działania kompleksów wytwórczych. Dlatego wysoka dyspozycyjność aktywów wytwórczych PGE bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjną cenę energii dla polskiej gospodarki.

Regulacyjne Usługi Systemowe (RUS)

Flota wytwórcza Grupy PGE rozmieszczona jest na terytorium całego kraju, dzięki czemu jesteśmy ważnym partnerem dla Operatora Systemu Przesyłowego. Rolą Operatora jest bilansowanie systemu, czyli równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną z jej dostawami. Grupa PGE świadczy na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego następujące usługi systemowe:

  1. Operacyjna Rezerwa Mocy (ORM), czyli zdolności wytwórcze aktywnych jednostek, stanowiące nadwyżkę mocy ponad zawarte umowy sprzedaży (w razie potrzeby operator może zwiększyć obciążenie tych jednostek).
  2. Interwencyjna Rezerwa Zimna (IRZ), czyli utrzymywanie jednostek wytwórczych w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora w celu interwencyjnego równoważenia bilansu mocy.
  3. Praca w wymuszeniu, czyli wykorzystanie jednostek wytwórczych do zapewnienia jakości energii w odpowiedzi na ograniczenia systemowe (o charakterze lokalnym).
  4. Wykorzystanie Elektrowni Szczytowo-Pompowych (ESP) do zapewnienia równowagi bilansu mocy oraz parametrów jakościowych energii. Elektrownie szczytowo-pompowe uruchamiane są na polecenie Operatora. W zależności od potrzeb mogą one generować energię lub ją pobierać.
  5. Redukcja popytu – jeżeli w systemie wystąpi niedostatek mocy lub brak wymaganych rezerw, Operator może sięgnąć po redukcję strony popytowej. Polega to na dobrowolnym, umownym ograniczeniu poboru energii przez energochłonnych odbiorców (np. przez kopalnie węgla brunatnego).

W 2017 roku przychody Grupy PGE z tytułu Regulacyjnych Usług Systemowych wyniosły 551 mln PLN, co oznacza wzrost o 7% względem 2016 roku.

Plany inwestycyjne i rynek mocy

Grupa PGE zaangażowana jest również w projekty długoterminowe, mające na celu odbudowę i stopniową wymianę mocy w systemie. Rosnąca generacja ze źródeł odnawialnych sprawia, że opłacalność inwestycji w aktywa wytwórcze nie może opierać się wyłącznie na wolumenie wyprodukowanej energii, ale dodatkowego wymaga systemu wsparcia. W 2021 roku w Polsce zacznie funkcjonować rynek mocy, w którym Grupa PGE planuje partycypować.

Niezawodna dystrybucja

Nie mniej istotne od produkcji energii elektrycznej jest jej dostarczenie do klienta. Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego odpowiadamy za niezawodność dostaw energii we wschodniej i centralnej części kraju. Dostarczamy energię do klienta końcowego za pośrednictwem sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne oznacza przede wszystkim bieżące utrzymanie sieci dystrybucyjnej w dobrym stanie, prowadzenie niezbędnych modernizacji, ale również niezwłoczne usuwanie awarii powstałych na skutek działania sił przyrody. Dążymy do tego, aby przerwy w dostawach energii były jak najkrótsze i występowały jak najrzadziej.  Jakość usług dystrybucyjnych mierzymy za pomocą powszechnie używanych wskaźników SAIFI i SAIFI:

SAIDI
– System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego (średniego) systemowego czasu trwania przerwy wyrażony w minutach na odbiorcę na rok. 

SAIFI
– System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej (średniej) systemowej częstości (liczby) przerw, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Naszym celem strategicznym na rok 2020 jest redukcja wskaźników SAIDI i SAIFI o 56% względem roku 2015, a średniego czasu przyłączenia o 40%.  Realizacja celów jakościowych wspomagana jest przez rozwój systemów monitorowania, inteligentne opomiarowanie i automatyzację.

Rok 2017 był nieporównywalnie trudniejszy pod względem warunków pogodowych od roku poprzedniego. Pogorszenie wskaźników SAIFI i SAIDI wynika ze wzrostu przerw nieplanowanych, które związane są częstszym niż zwykle występowaniem negatywnych warunków atmosferycznych takich jak burze i porywiste wiatry. Prezes URE wymaga od operatorów sieci dystrybucyjnych  systematycznej popraw wskaźników jakościowych, uzależniając od tego wysokość przychodu regulowanego. Proces taryfowy przewiduje możliwość korekty wynagrodzenia operatorów sieci ze względu na obiektywne trudności wywołane przez warunki atmosferyczne.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry