Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Perspektywy

PGE nie publikuje prognoz finansowych, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku kapitałowego, co kwartał komentujemy perspektywy osiągnięcia zysku EBITDA na kolejny – bieżący rok obrotowy. Komentarz dotyczy zidentyfikowanych i najbardziej istotnych czynników mających wpływ na wyniki finansowe. Na dzień publikacji niniejszego raportu perspektywa EBITDA poszczególnych segmentów działalności na rok 2018 w stosunku do wyników za rok 2017 kształtuje się następująco:

 

Perspektywa
2018 vs 2017

Główne czynniki

Energetyka

Konwencjonalna

Spadek

 • Zrealizowana średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie 171-173 PLN/MWh.
 • Zakończenie rozliczeń rekompensat KDT. W 2017 roku przychody i EBITDA z tytułu KDT wyniosły ok. 1,28 mld PLN.
 • Nieznacznie niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie.
 • Ceny węgla w 2018 roku wyższe do ok. 10% w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów.
 • Alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 12 mln ton w porównaniu do ok. 15 mln ton w 2017 roku. Wzrost ogólnego kosztu uprawnień do emisji z powodu wzrostu notowań rdr.
 • Kontynuacja programów optymalizacyjnych.

w tym nowe aktywa

Spadek

 • Wzrost cen węgla nie w pełni przeniesiony w taryfach na ciepło na 2018 rok ze względu na charakter i formułę taryf.

Energetyka
Odnawialna

Stabilnie

 • Wolumen produkcji zależny od warunków pogodowych.
 • Możliwy spadek kosztów z tytułu podatku od nieruchomości w przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od nieruchomości.

Obrót

Spadek

 • Utrzymanie strategii maksymalizacji masy marży.

Dystrybucja

Umiarkowany wzrost

 • Wartość regulacyjna aktywów (WRA) to ok. 16,26 mld PLN w taryfie na 2018 rok, oraz dodatkowo ok. 120 mln PLN z tytułu inteligentnych liczników (AMI).
 • Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2018 rok ustalony na 6,015%. Za 2017 rok wynosił 5,63% (przed opodatkowaniem).
 • Kontynuacja programów optymalizacyjnych.

Dodatkowo, jako największe krajowe przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej, informujemy również o planowanych zmianach mocy osiągalnych w perspektywie 3 najbliższych lat.

Perspektywy przyrostu mocy osiągalnych na lata 2018-2020 (MW brutto)

* w tym 10 868 MW brutto mocy osiągalnych w jednostkach konwencjonalnych PGE GiEK S.A. i 3 212 MW w Nabytych aktywach (Elektrownia Rybnik, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Kraków, EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie, EC Zielona Góra, EC Toruń)
** w tym 12 382 MW brutto mocy osiągalnych w jednostkach konwencjonalnych PGE GiEK S.A. i 3 222 MW w Nabytych aktywach

Wykres przyrostu mocy przedstawia ilustracyjnie przyłączenia i wyłączenia mocy GK PGE. Harmonogramy mogą ulec zmianie. Dane nie obejmują potencjalnych przyrostów mocy związanych z inwestycjami w instalacje odnawialne, uzależnionymi od wyników przyszłych aukcji OZE.

Wyjaśnienie:

ELB – Elektrownia Bełchatów                                       EDO – Elektrownia Dolna Odra                       

ECR – Elektrociepłownia Rzeszów

ELO – Elektrownia Opole                                                 ELR – Elektrownia Rybnik                                                

MEW – Małe Elektrownie Wodne

ELT – Elektrownia Turów                                                 ECG – Elektrociepłownia Gorzów                   

Rok 2020 to rok kończący perspektywę naszej aktualnie obowiązującej strategii Grupy Kapitałowej PGE. Prowadzimy jednakże analizy wykraczające poza ten okres, które wskazują, że spośród dostępnych opcji strategicznych po roku 2020 (elektrownia jądrowa, morskie farmy wiatrowe, nowoczesna energetyka węglowa) najbardziej prawdopodobna jest realizacja scenariusza o charakterze niskoemisyjnym. Zmieniające się otoczenie, zarówno regulacyjne jak i technologiczne, uzasadnia realizację projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW w perspektywie połowy przyszłej dekady. Rozważamy również projekt mocy wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe. Wstępne wyniki studium wykonalności wskazują na duże szanse realizacji projektu budowy dwóch bloków gazowych o mocy      500 MW każdy. W przypadku realizacji tego projektu, realny termin zakończenia inwestycji to rok 2023. Ponadto, analizujemy budowę kolejnego bloku gazowego klasy 500 MW w jednej z naszych istniejących lokalizacji. Trwa również wstępna faza przygotowania do realizacji projektu jądrowego. Koncentrujemy się na przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych do momentu przygotowania Raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Raportu Lokalizacyjnego.

Przyszłość energetyki prawdopodobnie będzie wyglądać inaczej niż dotychczasowe jej pojmowanie. Innowacje, elektromobilność, niskoemisyjne technologie, rynek mocy, oczekiwania społeczne znajdujące odzwierciedlenie w regulacjach, zmiany w wykorzystywaniu zasobów paliw kopalnych, wzrost znaczenia źródeł odnawialnych i wiele innych czynników wskazuje na to, że sukces odnosić będą przedsiębiorstwa nowoczesne, innowacyjne i szybko reagujące na zmiany otoczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego. PGE już dziś wchodzi w ten proces zmiany i zamierza kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry