Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Nasz pomysł na ciepło

Globalne megatrendy są wyzwaniem, ale także szansą. Ciepłownictwo, a zwłaszcza kogeneracja, wpisują się w wizję rozwoju nowoczesnej „energetyki jutra” – energetyki efektywnie wykorzystującej energię i będącą bliżej odbiorcy końcowego, dostosowującej się do jego potrzeb.

Z tego względu stworzyliśmy Strategię Ciepłownictwa, naturalnie wynikającą ze Strategii Grupy PGE, zakładającej wydzielenie linii biznesowej Kogeneracja, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła sieciowego. Jesteśmy przekonani, że silniejsze zaangażowanie PGE w tym segmencie wygeneruje dodatkową wartość dla naszych interesariuszy.

Ciepłownictwo sieciowe to produkcja ciepła w ciepłowniach oraz elektrociepłowniach i dalsze jego dostarczanie sieciami ciepłowniczymi do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim w obszarach miejskich. Ten rodzaj zapewniania komfortu cieplnego posiada w Polsce ogromny potencjał. Nasz kraj jest jednym z największych rynków ciepła sieciowego w Europie i posiada rozwiniętą infrastrukturę pozwalającą na przyłączanie nowych klientów. Zapewnienie dostaw ciepła w polskich warunkach klimatycznych jest równie ważne co zapewnienie dostaw energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie gospodarstw domowych na ciepło sieciowe

 

Źródło: Heat Roadmap Europe, dane za rok 2015

Ciepło sieciowe można produkować w kogeneracji czyli w skojarzeniu z energią elektryczną. Poprawia to istotnie efektywność wykorzystania paliw, a co za tym idzie, ogranicza szkodliwe emisje do atmosfery oraz emisję CO­2. W ten sposób przyczynia się do ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i podnosi bezpieczeństwo energetyczne Polski, również dzięki większemu rozproszeniu źródeł wytwórczych oraz dywersyfikacji wykorzystywanych technologii. Chcemy przy tym przyczynić się do ograniczenia zjawiska niskiej emisji z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiedzialnego za złą jakość powietrza w wielu polskich miastach. Jest to wyraz naszej społecznej odpowiedzialności.

Z perspektywy biznesowej najważniejszym dla nas jest to, że w Polsce istnieje potencjał stabilnego popytu na ciepło systemowe. Pomimo termomodernizacji budynków oraz budownictwa pasywnego, zapotrzebowanie w długim terminie nie powinno spadać, a w dużych aglomeracjach będzie wzrastać.

Potencjał utrzymania popytu wynika z:

 • Dalszego rozwoju gospodarczego Polski i poszczególnych regionów.
 • Konieczności ograniczenia niskiej emisji ze źródeł indywidualnych.
 • Wzrostu średniej powierzchni mieszkań.
 • Postępującej suburbanizacji (rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów usługowych w strefach podmiejskich).
 • Rosnącego zapotrzebowania na nowe produkty i usługi (np. chłód).

Jesteśmy jednak świadomi, że strona podażowa wymaga dostosowania, zgodnie z nowoczesnymi trendami, wymogami środowiskowymi i koniecznością nowych inwestycji. Stwarza to możliwości rozwoju z wykorzystaniem innowacji:

Główne korzyści płynące ze Strategii Ciepłownictwa i koncentracji na działalności ciepłowniczej dla PGE to:

 • Zapewnienie skuteczniejszej odpowiedzi Grupy na nowe wyzwania i szanse.
 • Wzrost koncentracji zarządczej na biznesie ciepłowniczym – wydzielenie nowej linii biznesowej PGE Energia Ciepła.
 • Maksymalne wykorzystanie potencjału budowy wartości na lokalnych rynkach.
 • Zwiększenie udziału stabilnej, regulowanej EBITDA.
 • Dywersyfikacja działalności, relatywne ograniczenie ekspozycji na hurtową cenę energii elektrycznej.
 • Relatywne ograniczenie ekspozycji na ceny uprawnień do emisji CO­2 z racji efektywnego wykorzystania paliwa w kogeneracji.
 • Możliwość szerokiego korzystania z funduszy wspierających inwestycje.

Już obecnie PGE posiada atrakcyjne aktywa na rynku ciepła w Polsce i po przejęciu polskich aktywów EDF stała się niekwestionowanym liderem w Polsce pod kątem mocy zainstalowanych w cieple oraz jego produkcji i sprzedaży.

Jesteśmy świadomi, że bycie krajowym liderem zobowiązuje i będziemy kształtować ten sektor uwzględniając jego lokalny charakter. W wymiarze społecznym Strategia opiera się na 4 filarach:


MISJA

Stymulujemy transformację i rozwój krajowego ciepłownictwa, przyczyniając się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.


WIZJA

Firma ciepłownicza pierwszego wyboru. Lider innowacyjnego rozwoju ciepłownictwa zorientowany na klienta, efektywność i współpracę z lokalnymi samorządami.

Stawiamy przed sobą ambitne cele:

Realizacja tych celów ma przełożyć się na wzrost wartości PGE i dodatkową EBITDA, niezależną od zysków uzyskiwanych z aktywów ciepłowniczych będących w posiadaniu Grupy.

Dodatkowa roczna EBITDA wynikająca z realizacji Strategii [mld PLN]

Wzrost EBITDA zamierzamy osiągnąć dzięki szeregowi działań mających na celu rozwój ciepłownictwa w grupie, jego modernizację i transformację zgodnie z nowoczesnymi trendami oraz zmianami zachodzącymi w technologii. Będąc świadomymi konieczności dostarczania ciepła w konkurencyjnej cenie nie zapominamy też o potrzebie ograniczania zbytecznych wydatków. Kluczowe inicjatywy to:

 • Redukcja wydatków remontowych o 10% (do 2023 roku w stosunku do 2017 roku).
 • Zwiększenie do 2/3 udziału zarządzanych sieci ciepłowniczych w lokalizacjach PGE Energia Ciepła.
 • Budowa 1 000 MWe nowych mocy kogeneracyjnych.
 • Wzrost udziału paliw niskoemisyjnych do 50%.

Docelowo Grupa dąży do utworzenia wyspecjalizowanej linii biznesowej integrującej działalność w obszarze ciepłowniczym, zarządzającej aktywami przejętymi od EDF i większością elektrociepłowni i sieci ciepłowniczych PGE GiEK.

Kluczem do osiągnięcia zamierzonych celów będzie ambitny program inwestycyjny, uwzględniający zarówno inwestycje w sieci przesyłowe, nowe moce, jak i wydatki ograniczające nasz wpływ na środowisko naturalne.

Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie 2018-2023 wyniosą około 6,9 mld PLN, w tym nakłady na rozwój nowych inicjatyw około 3,2 mld PLN, a około 0,8 mld PLN rozwój sieci ciepłowniczych i aktywów wytwórczych w obecnych lokalizacjach. Nakłady środowiskowe i utrzymaniowe wyniosą około 2,9 mld PLN. 

Planowane nakłady w latach 2024-2030 to około 10,6 mld PLN, w tym nakłady na rozwój około 8,1 mld PLN, a 2,5 mld PLN to nakłady środowiskowe i utrzymaniowe. 

Kierunki inwestowania i skala nakładów mają charakter indykatywny i będą podlegały ciągłej optymalizacji z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Większość planowanych inwestycji będzie finansowana w modelu korporacyjnym. Wybrane inwestycje rozwojowe będą realizowane w oparciu o finansowanie projektowe. Finansowanie inwestycji będzie w jak największym stopniu uwzględniać instrumenty finansowe UE, preferencyjne fundusze krajowe oraz po 2020 finansowanie w ramach dyrektywy ETS (darmowe CO2 i Fundusz Modernizacyjny). Możliwość wykorzystania tych funduszy traktujemy jako szansę, która może przyczynić się do rozwoju polskiego ciepłownictwa w ramach Grupy PGE.

Nakłady inwestycyjne

ZOBACZ TAKŻE


Do góry