Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Innowacje

Postęp technologiczny dokonuje się w niespotykanym dotychczas tempie. Inspiruje to nas do ciągłej adaptacji modeli usług, które świadczymy. Chcemy być firmą nowoczesną i szybko reagującą na zmiany otoczenia, nie zapominając o poszanowaniu środowiska naturalnego.
Działalność badawczo-rozwojowa w obszarze innowacji jest niezbędna do osiągnięcia celów biznesowych, a nasza strategia wskazuje zaangażowanie w rozwój nowych technologii i ich komercjalizację.


Nasze podejście do innowacji

Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 r. Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln PLN, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln PLN rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego  inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów związanych z łańcuchem wartości elektroenergetyki na najwcześniejszym etapie rozwoju, spółka PGE Nowa Energia. Pozwala to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu. Obie spółki powstały w 2017 r.

PGE Nowa Energia jest spółka celową, której zadaniem jest współpraca z przedsiębiorstwami na wczesnych etapach rozwoju, czyli start-upami, w formule akceleracji i prowadzenia projektów komercjalizacyjnych. Ma stanowić centrum kompetencji, pozwalające Grupie na efektywne identyfikowanie i rozwijanie technologii i produktów wchodzących w skład i związanych z łańcuchem wartości elektroenergetyki.

PGE Ventures to spółka, która powstała dla umożliwienia kontynuacji rozwoju firm oraz pozyskania nowych rozwiązań z rynku na późniejszym etapie dojrzałości niż akceleracja. Pełni ona rolę korporacyjnego funduszu inwestycyjnego Grupy PGE. Spółka inwestuje środki własne PGE oraz pozyskuje środki z narzędzi wsparcia – budżetu publicznego dostępnego za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Obszary innowacji – gdzie szukamy rozwiązań

W dzisiejszych czasach rozwój i komercjalizacja innowacji bez współpracy z otoczeniem zewnętrznym jest niemożliwa. Jesteśmy największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce - naszą aspiracją jest stworzenia efektywnego modelu współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz firmami. Wierzymy, że twórcze połączenie naszych zasobów, kompetencji i doświadczeń z wiedzą naszych partnerów umożliwi opracowanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym utrzymamy obecne oraz stworzymy nowe źródła przewagi konkurencyjnej.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami w poniższych obszarach, które zostały przyporządkowane do poszczególnych elementów łańcucha wartości Grupy PGE.

Realizacja strategii w obszarze innowacji

Zdajemy sobie sprawę, że za kilka-kilkanaście lat energetyka, jaką znamy dzisiaj, może się znacznie zmienić. Nie chcemy pozostać w tyle, dlatego w naszej strategii do roku 2020 innowacje są jednym z jej kluczowych elementów.

Myśląc o innowacjach, mamy na myśli nie tylko całkowicie nowe na rynku energii technologie czy produkty, ale także poszukiwanie rozwiązań, które w znaczący sposób przyczynią się do zmiany naszych podstawowych linii biznesowych.

W 2017 r. realizowaliśmy kilkadziesiąt innowacyjnych projektów, poniżej najważniejsze z nich:

Projekt

Cel i działania

Zaangażowanie w struktury kapitałowe wspierające rozwój nowych technologii oraz małych firm

Cel:

Wprowadzenie nowego modelu rozwijania i wdrażania nowych rozwiązań, pozwalających na zarządzanie przedsięwzięciami o podwyższonym ryzyku przy jednoczesnym skróceniu czasu dostarczania nowych rozwiązań na rynek.

Działania:

  • W celu zarządzania współpracą uruchomione zostały dwie spółki: PGE Ventures i PGE Nowa Energia.
  • We wrześniu 2017 r. wystartował program scoutingowy, do którego zgłosiło się ok. 150 start-upów.
  • Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge S.A. – spółka, która opracowuje nowatorską technologię pomagająca ograniczyć problem smogu oraz Scanway sp. z o. o. – spółka zajmująca się innowacyjnymi sposobami monitorowania infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi.

Elektromobilność

Cel:

Propagowanie rozwoju transportu elektrycznego w Polsce oraz uzyskanie doświadczenia i kompetencji do pełnienia roli operatora infrastruktury oraz dostawcy usługi ładowania samochodów elektrycznych.

Działania:

W IV kwartale 2017 r. uruchomiono pierwszą szybką ładowarkę w Łodzi, a uruchomienie kolejnych planowane jest w kolejnych miesiącach – prowadzone są rozmowy w zakresie współpracy w innych lokalizacjach (Rzeszów i Kraków).

Recykling odpadów bateryjnych

Cel:

Wypracowanie i wdrożenie nowej technologii recyklingu akumulatorów litowych w celu pozyskania materiałów strategicznych: kobaltu, niklu oraz miedzi – projekt wpisuje się w założenia Ministerstwa Rozwoju dotyczące transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wymogi polskiej legislacji dotyczące utylizacji zużytych akumulatorów.

Działania:

PGE S.A. zawiązała konsorcjum z RDLS sp. z o.o., spółką powstałą przy Uniwersytecie Warszawskim, działającą w obszarze badań środowiskowych i biotechnologii, w celu stworzenia pilotażowej instalacji recyklingu akumulatorów litowych oraz wdrożenia opracowanej technologii na terenie Polski. Konsorcjum otrzymało zgodę na dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja projektu rozpoczęła się 29 grudnia 2017 r.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry