The Best Annual Report 2017

The Best
Annual Report
2017

PGE raport
Roczny 2017 wersja skrócona

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.
Wywiad z prezesem.

WYWIAD Z PREZESEM ZARZĄDU

"[...] Przejęcie aktywów EDF w Polsce to wydarzenie bardzo ważne, nie tylko z punktu widzenia naszej firmy – to unikalna szansa na stabilny i trwały rozwój ciepłownictwa w Polsce."

"[...] Chcemy walczyć z problemem niskiej emisji w miastach, których mieszkańcy coraz bardziej cierpią z powodu smogu."

"[...] Spośród dostępnych opcji strategicznych najbardziej prawdopodobna jest realizacja scenariusza o charakterze niskoemisyjnym."

"[...] Chcemy być firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany otoczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Nasze działania w nadchodzących latach będą zmierzać właśnie w tym kierunku. Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra."

Prezes Zarządu

Misja
i wizja
organizacji

Zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje.

Celem nadrzędnym, który nam przyświeca w działaniu jest:

Wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Grupa PGE odpowiedzialnie, aktywnie i świadomie uczestniczy w procesie transformacji polskiej energetyki. Zależy nam, żeby transformacja z modelu tradycyjnego do modelu przyszłości odbyła się w sposób harmonijny, przemyślany i skoordynowany. Jako największa grupa energetyczna w Polsce jesteśmy także największym inwestorem branżowym. Nasze nakłady inwestycyjne w minionym roku wyniosły blisko 7 miliardów złotych – środki te przeznaczamy przede wszystkim na budowę nowych, wysokosprawnych jednostek wytwórczych, dostosowanie jednostek istniejących do wymaganych norm środowiskowych, a także budowę nowoczesnej i niezawodnej sieci dystrybucyjnej. Patrząc w przyszłość intensyfikujemy projekt budowy farm wiatrowych na Bałtyku oraz przygotowujemy inwestycje w portfel elastycznych jednostek na gaz ziemnych oraz rozwijamy nowoczesne ciepłownictwo, które poprawi jakość powietrza w polskich miastach.


NASZA STRATEGIA

KAPITAŁY

Prowadzenie działalności gospodarczej w takiej skali jak robi to Grupa PGE to wyzwanie i odpowiedzialność wobec otoczenia. Łączymy surowce naturalne, siłę wiatru i wody, zaangażowanie pracowników, maszyny i technologie, naukę i intelekt, zaufanie inwestorów i wierzycieli oraz dobre relacje społeczne oparte na szacunku i dialogu. Efekt naszej pracy to więcej niż suma składników.

Zapewniamy energię niezbędną do rozwoju polskiej gospodarki. Wypracowane środki inwestujemy w modernizację floty wytwórczej, dywersyfikację miksu technologicznego oraz w ochronę środowiska. Inwestujemy też w rozwój pracowników i badania naukowe, a nasze zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności zdecydowanie wykracza poza obowiązkowe obciążenia podatkowe.

KAPITAŁ FINANSOWY

Wykorzystujemy środki wygenerowane z działalności operacyjnej oraz finansowanie kapitałem dłużnym do rozwoju Grupy oraz tworzenia trwałej wartości dla akcjonariuszy i obligatariuszy. Fundusze przeznaczamy na rozwój organiczny, a także realizację przejęć. Kapitał finansowy jest fundamentem dla rozwoju innych kapitałów.

Wkład 46,4 mld zł
Kapitałów własnych
6,8 mld zł
CAPEX
Rezultat 23,1 mld zł
Przychody Grupy PGE
7,6 mld zł
EBITDA Grupy PGE

KAPITAŁ PRODUKCYJNY

Posiadamy największy majątek wytwórczy w Polsce w obszarze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jest on materialną podstawą naszej działalności. Równocześnie jesteśmy drugim pod względem wielkości dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, dzięki bazie aktywów pozwalających na przesył energii elektrycznej.

Wkład 5 elektrowni. 
2 kopalnie,

16 elektrociepłowni, 14 farm wiatrowych
288 tys. km
linii dystrybucyjnych
Rezultat 56,8 TWh
Produkcja energii elektrycznej
35,3 TWh
Dystrybucja energii elektrycznej

KAPITAŁ LUDZKI

Najcenniejszym aktywem PGE są pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację opartą na wartościach, w której cele biznesowe łączymy z odpowiedzialnością społeczną.

Wkład ok. 42 tys.
pracowników Grupy PGE
Proporcja płci
20% kobiet i 80% mężczyzn
Rezultat 4,5 mld zł
Koszty świadczeń pracowniczych
55,6 tys.
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

Wypracowane doświadczenie biznesowe PGE i nasza marka są wartościami, które pozwalają nam utrzymać pozycję rynkową i dostosowywać się do zmieniającego się świata. Inwestujemy w innowacje, by budować kapitał intelektualny będący podstawą sukcesu w zmieniającym się otoczeniu.

Wkład Wiedza i umiejętności naszych pracowników Niezbędne licencje, koncesje i procedury
Rezultat Współpraca ze środowiskiem naukowym i startupami Innowacje wpisujące się ideę transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Kapitał społeczny to dla nas dobre relacje ze społecznościami w zasięgu naszego oddziaływania. Wierzymy, że w perspektywie długoterminowej możliwy jest wyłącznie rozwój zrównoważony, oparty o partnerskie relacje.

Wkład Kultura organizacyjna oparta o dialog z pracownikami i otoczeniem Działalność Fundacji PGE i PGE Energia Ciepła
Rezultat ok. 5,2 mld zł Wpływ podatkowy na poziomie centralnym i lokalnym Projekty wolontariatu pracowniczego i Energetyczny tornister, Ochrona bociana białego oraz Lasy pełne energii

KAPITAŁ NATURALNY

Węgiel brunatny oraz węgiel kamienny są kluczowymi paliwami wykorzystywanymi do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. Dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Naszym priorytetem jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu.

Wkład 49,5 mln ton węgla brunatnego z własnych złóż Siły natury – wiatr, woda 
i słońce.
Rezultat 59,5 mln ton Emisja CO2 z instalacji wytwórczych Grupy PGE Rekultywacja terenów pogórniczych i wsparcie ochrony bioróżnorodności

Nasza działalność

PGE jest największym przedsiębiorstwem na rynku elektroenergetycznym w Polsce. Nasz szacunkowy udział w rynku produkcji energii elektrycznej netto to 43%.

Jesteśmy również liderem na rynku ciepła sieciowego oraz produkcji z odnawialnych źródeł energii.

Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Rozwijamy również ofertę produktową by sprostać oczekiwaniom klientów i zmieniającego się świata.


NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Proces Tworzenia wartości

Przedstawiona infografika ilustracyjnie przedstawia, w jaki sposób tworzymy wartość dla naszego przedsiębiorstwa, środowiska i społeczeństwa.

W centrum naszych działań jest nasza misja i wizja wynikająca z przyjętej strategii rozwoju.

Wykorzystujemy potencjał naszych pracowników, aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, mając świadomość ryzyk i szans, które pojawiają się w naszej codziennej działalności biznesowej. Zapewniamy energię elektryczną i cieplną milionom naszych klientów. Nasza działalność przynosi nam konkretne wyniki.

Stawiamy sobie ambitne cele i je realizujemy, a w naszej codziennej pracy działamy w oparciu o nasze wartości: Partnerstwo, Rozwój i Odpowiedzialność oraz nasz model operacyjny.


PROCES TWORZENIA WARTOŚCI

PGE w LICZBACH


Moc zainstalowana 16,2 GWe

Długość linii dystrybucyjnych 288 tys. km

Długość sieci ciepłowniczej 500 km

Liczba pracowników 41 629 osób

Nakłady inwestycyjne 6,8 mld PLN

Produkcja energii elektrycznej 56,8 TWh

Sprzedaż ciepła 24,8 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej 35,3 TWh

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 40,4 TWh

EBITDA 7,6 mld PLN

Zysk netto 2,7 mld PLN


WYNIKI FINANSOWE WYNIKI OPERACYJNE