Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Tabela GRI

INDEKS WSKAŹNIKÓW GRI G4 I GLOBAL COMPACT

Wskaźniki profilowe

Wskaźnik

Zasady Global Compact

Strona

Strategia i analiza

G4–1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii

 

Wywiad z prezesem

Profil organizacji

G4–3

Nazwa organizacji

 

Raport zawiera dane skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej PGE. Tam gdzie nie było możliwe zebranie danych dla Grupy uwzględniona jest spółka z Grupy, dla której dana kwestia jest materialna.

G4-4

Główne produkty/usługi

 

Nasza działalność

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

 

 Polska, Warszawa

G4-6

Liczba krajów, w których działa organizacja

 

 Grupa PGE działa głównie na terenie Polski

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

 

Struktura właścicielska i operacyjna

G4-9

Skala działalności organizacji

 

Nasza działalność

G4-10

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę, z podziałem na płeć

GC-6

Pracownicy

G4-11

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym

GC-3

Pracownicy

G4-12

Opis łańcucha dostaw

 

Nasza działalność 

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności

 

Nasza działalność

G4-14

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

GC-10

Nasza działalność

G4-15

Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację

GC-1   GC-2

Zaangażowanie w proces legislacyjny

G4-16

Lista branżowych stowarzyszeń państwowych
i międzynarodowych

 

Zaangażowanie w proces legislacyjny

G4‐EU1

Zainstalowana moc w podziale na podstawowe źródła energii oraz poziom regulacji

 

Interaktywne KPI

G4‐EU2

Wyprodukowana energia netto w podziale na źródła energii oraz wymagania regulatora

 

Interaktywne KPI

G4‐EU3

Liczba kont klientów indywidualnych, instytucjonalnych i komercyjnych

 

Klient

G4‐EU4

Długość naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu oraz dystrybucji energii według wymagań regulatora

 

Klient

G4‐EU5

Alokacja uprawnień do emisji dwutlenku węgla bądź jego ekwiwalentu według podziału na systemy handlu emisjami

 

 Interaktywne KPI

Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic

G4-17

Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture

 

Struktura właścicielska i operacyjna

G4-18

Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic materialności aspektu

 

Nasz raport
Materialność

G4-19

Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu

 

Materialność

Zaangażowanie interesariuszy

G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

 

Materialność

G4-25

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

 

Materialność

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

 

Nasz raport

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie

 

Materialność

Profil raportu

G4-28

Okres objęty raportowaniem

 

1.01.2017 – 31.12.2017

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu

 

30.08.2017

G4-30

Cykl raportowania

 

roczny

G4-32

Indeks treści GRI

 

Tabela GRI

Ład organizacyjny

G4-34

Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania

 

Ład korporacyjny
Struktura właścicielska i operacyjna

G4-51

Polityka wynagrodzeń dla członków najwyższego organu zarządzającego

 

System wynagradzania władz spółki

Etyka

G4-56

Wartości, zasady, standardy i normy zachowania organizacji takie jak kodeks postępowania lub kodeks etyki

GC-10

Compliance

G4-57

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji.

GC-10

Compliance

G4-58

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji.

GC-10

Compliance

Wskaźniki tematyczne

Wskaźniki w obszarze ekonomicznym

Istotny aspekt: Wyniki ekonomiczne

G4-DMA

DMA Wyniki ekonomiczne

 

Wyniki finansowe

Interaktywne KPI

G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona           i podzielona

 

Wyniki finansowe

Interaktywne KPI

Istotny aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny

G4-DMA

DMA Pośredni wpływ ekonomiczny

 

Impuls rozwojowy

G4-EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów i działania pro bono

 

Impuls rozwojowy

Zaangażowanie społeczne

Interaktywne KPI

Wskaźniki w obszarze środowiskowym

Istotny aspekt: Woda

G4-DMA

DMA Woda

 

 

 

 

Interaktywne KPI

G4-EN8

Całkowity pobór wody według źródła

 

 

 

 

Interaktywne KPI

Istotny aspekt: Bioróżnorodność

G4-DMA

DMA Bioróżnorodność

GC-7

Środowisko

G4-EN12

Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych w tym obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi

GC-8

Środowisko

Istotny aspekt: Emisje

G4-DMA

DMA Emisje

GC-7

Interaktywne KPI

G4-EN15

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

GC-7

Interaktywne KPI

G4-EN21

Emisja związków NOx, SO2 i innych istotnych związków emitowanych do powietrza

 

Interaktywne KPI

Istotny aspekt: Ścieki i odpady

G4-DMA

DMA Ścieki i odpady

 

Interaktywne KPI

G4-EN22

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

GC-8

Interaktywne KPI

G4-EN23

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

GC-8

Interaktywne KPI

Istotny aspekt: Zgodność z regulacjami

G4-DMA

DMA Zgodność z regulacjami

GC-7

Środowisko

G4-EN29

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

GC-8

Środowisko

 

Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

GC-9

Środowisko

Wskaźniki w obszarze społecznym - praktyki w zakresie zatrudnienia i godnej pracy

Istotny aspekt: Zatrudnienie 

G4-DMA

DMA Zatrudnienie

GC-4   GC-5

Grupa PGE przestrzega wszelkich zasad i praw dotyczących zakazu stosowania pracy przymusowej i pracy dzieci.

G4-LA1

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci, w podziale na Spółki

GC-6

Interaktywne KPI

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek operacyjnych

 

Interaktywne KPI

Istotny aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

G4-DMA

DMA Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Pracownicy

G4-LA6

Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci

 

Interaktywne KPI

Istotny aspekt: Edukacja i szkolenia 

G4-DMA

DMA Edukacja i szkolenia

 

Pracownicy

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według kategorii zatrudnienia i płci

GC-6

Pracownicy

G4-LA10

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

 

Pracownicy

G4-LA11

Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci

GC-6

Pracownicy

Istotny aspekt: Różnorodność i równość szans

G4-DMA

DMA Różnorodność i równość szans

 

Ład korporacyjny

G4-LA12

Skład ciał zarządczych, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

GC-6

Ład korporacyjny

Wskaźniki w obszarze społecznym - prawa człowieka

Istotny aspekt: Inwestycje

G4-DMA

DMA Inwestycje

 

Compliance

G4-HR2

Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka oraz procent przeszkolonych pracowników

GC-1   GC-2

Compliance

Wskaźniki w obszarze społecznym – społeczeństwo

Istotny aspekt: Przeciwdziałanie korupcji

G4-DMA

DMA Przeciwdziałanie korupcji

GC-10

Compliance

G4-SO3

Całkowita liczba i odsetek  jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego
z korupcją

GC-10

Compliance

G4-SO4

Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom
i procedurom antykorupcyjnym

GC-10

Compliance

Wskaźniki w obszarze społecznym – odpowiedzialność za produkt

Istotny aspekt: Etykietowanie produktów i usług

G4-DMA

DMA Etykietowanie produktów i usług

 

Klient

G4-PR5

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta

 

Klient

Istotny aspekt: Poufność informacji klienta

G4-DMA

DMA Poufność informacji klienta

 

Klient

G4-PR8

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych

 

Klient

Istotny aspekt: Dostępność produktów i usług

G4-DMA

DMA Dostępność produktów i usług

 

Klient

G4‐EU28

Częstość przerw w dostawach energii (SAIFI)

 

Klient

G4–EU29

Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej (SAIDI)

 

Klient

ZOBACZ TAKŻE


Do góry