Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Materialność

Aktywnie i odpowiedzialnie budujemy platformę dialogu z naszymi interesariuszami podejmując liczne działania angażujące naszych partnerów biznesowych, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, klientów i media. W 2017 r. drugi raz spotkaliśmy się z naszymi interesariuszami na sesji dialogowej by porozmawiać o tematach dla nich ważnych w kontekście działalności Grupy PGE.

Matryca interesariuszy

Poniższa matryca interesariuszy powstała pod koniec 2014 r. na podstawie wyników ankiety wewnętrznej i konsultacji z przedstawicielami kluczowych obszarów działania Grupy. Dzięki temu zidentyfikowaliśmy wszystkich interesariuszy zewnętrznych. Na podstawie analizy danych podzieliliśmy interesariuszy na 3 grupy, w zależności od ich zaangażowania i wpływu na firmę. Wtedy też zorganizowaliśmy pierwszą sesję dialogową z naszymi interesariuszami i zidentyfikowaliśmy tematy istotne z ich punktu widzenia. Powstały materiał stanowił bazę do stworzenia Raportu społecznego GK PGE 2013 – 2014 - pierwszego raportu społecznej odpowiedzialności w naszej Grupie oraz dwóch kolejnych raportów zintegrowanych.

Jak powstał nasz Raport zintegrowany za 2017 r.

Trzy lata później – w październiku 2017 r. zaprosiliśmy przedstawicieli zidentyfikowanych grup interesariuszy do udziału w sesji dialogowej zorganizowanej we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od poprzedniej sesji dialogowej nie zaszły istotne zmiany organizacyjne, w tym zmiany w zakresie działalności gospodarczej, które mogłyby wpływać na charakter oddziaływania społecznego lub środowiskowego naszej Grupy Kapitałowej. Przejęcie aktywów EDF miało miejsce w połowie listopada 2017 r. i jego wpływ na działalność Grupy Kapitałowej PGE będzie w pełni widoczny w 2018 r. W związku z powyższym za aktualną uznaliśmy mapę interesariuszy wykorzystywaną przy opracowaniu poprzednich dwóch raportów zintegrowanych. Obserwując podobny zakres tematyczny poruszanych kwestii w trakcie sesji dialogowej, utrzymaliśmy również katalog wskaźników GRI.

Mapa interesariuszy

Sesja dialogowa została zorganizowana wokół czterech obszarów tematycznych: Społeczeństwo, Środowisko, Miejsce pracy, Rynek, znajdujących swoje odzwierciedlenie w procedurze GK PGE w obszarze zarządzania działaniami związanymi z zaangażowaniem społecznym. W ramach tych czterech obszarów interesariusze zidentyfikowali kluczowe dla nich tematy, które zostały rozwinięte w naszym Raporcie.

Tematy ważne dla naszych interesariuszy

Do sesji dialogowej zaprosiliśmy przedstawicieli ponad 20 różnych grup (m.in. organizacji pozarządowych, organizacji konsumenckich, branżowych, partnerów biznesowych, w tym banków, dziennikarzy oraz pracowników). Zidentyfikowaliśmy wspólnie 20 rodzajów oczekiwań naszych interesariuszy. Wszystkie mają wpływ na kształt obecnego Raportu Zintegrowanego, w którym staramy się jak najpełniej odpowiedzieć na oczekiwania naszego otoczenia. Poniżej podsumowanie najważniejszych oczekiwań według liczby punktów przyznawanych w ramach indywidualnych ankiet uczestników sesji dialogowej. Dodatkowo poniżej wskazujemy zestawienie najważniejszych kwestii z każdego z obszarów z odniesieniem do w treści niniejszego Raportu Zintegrowanego, w których adresujemy przedstawione na sesji oczekiwania.

Lista istotnych tematów z punktu widzenia naszych interesariuszy – wynik sesji dialogowej z 2017 r.

Najważniejsze tematy obszaru wskazane przez interesariuszy Zobacz, co zrobiliśmy w tym kierunku
OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO Działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury (w tym również edukacja dzieci i młodzieży). >>>>
>>>>
Wspieranie lokalnej społeczności, aktywne realizowanie polityki dobrego sąsiedztwa; działania na poziomie poszczególnych spółek. >>>>
>>>>
OBSZAR: ŚRODOWISKO Inwestowanie w projekty ze sfery ochrony środowiska, finansowanie projektów badawczych w zakresie możliwości ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, inwestycje na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. >>>>
>>>>
Ograniczanie wpływu działalności na środowisko. >>>>
>>>>
Emisje do atmosfery (rodzaje i ilość emitowanych substancji – pomiary, cele). >>>>
>>>>
OBSZAR: MIEJSCE PRACY Etyczne prowadzenie biznesu, zarządzenie etyką w organizacji (w tym także przeciwdziałanie korupcji). >>>>
>>>>
Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

>>>>
>>>>

Zarządzanie luką pokoleniową. >>>>
OBSZAR: RYNEK Inwestycje na rzecz rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych. >>>>
Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii elektrycznej i ciepła. >>>>

O sesji dialogowej

Proces dialogu z interesariuszami Grupy PGE to podejście pozwalające, w sposób odpowiedni do wyzwań, realizować zadania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Rozumiemy, że budowanie długoterminowej wartości musi uwzględniać, oprócz priorytetów biznesowych, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu i otwartości.

Podejście do dialogu z interesariuszami, oparte o standard AA1000 (AccountAbility) służy wymianie poglądów oraz opinii, pozwala poznać różnorodne perspektywy, wzajemne oczekiwania i potrzeby oraz możliwości alternatywnych rozwiązań prowadzących do lepszego zrozumienia stron. Dialog prowadzony przez GK PGE ma na celu otwartą wymianę poglądów i opinii oraz poznanie wzajemnych oczekiwań, finalnie prowadząc do lepszego wzajemnego zrozumienia stron.

Pierwsza sesja dialogowa z interesariuszami PGE została zorganizowana w listopadzie 2014 r. Wszystkie zobowiązania poczynione wówczas przez GK PGE względem naszych interesariuszy zostały zrealizowane. Szczegółowa informacja na stronie:
www.raportzintegrowany2016.gkpge.pl/pl/partnerstwo/nasi-interesariusze

ZOBACZ TAKŻE


Do góry