Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Zarządzanie ryzykiem

Fundamentem trwałości organizacji jest umiejętna identyfikacja ryzyk i wdrażanie mechanizmów zapobiegających ich realizacji. Odpowiedzialny rozwój PGE wymaga wielowymiarowego i wielopoziomowego systemu zarządzania ryzykiem.

Spółki z Grupy PGE, podobnie jak inne podmioty z sektora elektroenergetycznego, narażone są na ryzyka i zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności operacyjnej oraz funkcjonowania w określonym otoczeniu rynkowym i regulacyjno-prawnym.

PGE S.A., jako Centrum Korporacyjne zarządzające Grupą, kreuje i wdraża rozwiązania w zakresie architektury zintegrowanego zarządzania ryzykiem w PGE. W szczególności kształtuje polityki, standardy i praktyki zarządzania ryzykiem w GK PGE, opracowuje i rozwija wewnętrzne narzędzia IT wspomagające proces, określa globalny apetyt na ryzyko oraz adekwatne limity, a także monitoruje ich poziomy.

Konsekwentnie rozwijamy kompleksowy system zarządzania ryzykami. W 2017 roku uruchomiliśmy proces oceny i analizy ryzyk strategicznych w kluczowych spółkach Grupy. Ciągle weryfikujemy i doskonalimy mechanizmy identyfikacji obszarów narażonych na ryzyko oraz sposoby pomiaru jego poziomu. Dzięki temu istotne ryzyka dotyczące poszczególnych segmentów działalności są utrzymywane w ustalonych granicach poprzez ograniczanie negatywnych skutków tych zagrożeń oraz podejmowanie działań wyprzedzających lub naprawczych, zgodnie z poniższym cyklem.

W PGE zarządzanie ryzykiem realizowane jest w oparciu o:

  1. Model GRC.
  2. Koncepcję 3 linii obrony.
  3. Strukturę front-middle-back office.

Takie rozwiązanie umożliwia dopasowanie i integrację procesu zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach zarządzania w poszczególnych obszarach działalności Grupy.

Model GRC

Governance – ustanowienie na najwyższym poziomie zarządczym Komitetu Ryzyka raportującego bezpośrednio do Zarządu PGE S.A. gwarantuje nadzór nad efektywnością procesów zarządzania ryzykiem w całej Grupie.

Risk – zdefiniowanie funkcji zarządzania ryzykiem w ramach Departamentu Ryzyka umożliwia niezależną ocenę poszczególnych ryzyk (ERM – Enterprise Risk Management, rynkowych, finansowych) i ich wpływu na Grupę PGE.

Compliance – wydzielenie funkcji compliance gwarantuje prowadzenie przez Grupę PGE działalność w zgodzie z uwarunkowaniami prawnymi oraz zapewnia przestrzeganie przyjętych norm wewnętrznych, wzmacnia monitoring otoczenia prawnego zwiększając skuteczność identyfikacji potencjalnych luk.

Koncepcja 3 linii obrony

 


Front-middle-back office

Umiejscowiony w Centrum Korporacyjnym Departament Ryzyka (middle office) jest organizacyjnie i funkcjonalnie niezależny od prowadzonej w Grupie działalności biznesowej (front office) oraz od rozliczania/ewidencji transakcji (back office). Dzięki temu analiza ryzyk przeprowadzana jest w sposób niezależny i obiektywny.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry