Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Nasza działalność

Czym jest PGE?

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej w Polsce i największym producentem ciepła. Działamy w całym łańcuchu wartości: produkujemy energię elektryczną i ciepło w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach, a następnie sprzedajemy je i dostarczamy do naszych klientów w całej Polsce, zarówno gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz instytucji.

Model Biznesowy

ZOBACZ FILM  


Przedmiotem działalności segmentu jest wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła.

Aktywa

W ramach segmentu Energetyka Konwencjonalna w Grupie Kapitałowej PGE działa PGE GiEK S.A. z siedzibą
w Bełchatowie. W skład spółki wchodzi 12 oddziałów: 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie konwencjonalne i 8 elektrociepłowni. Od 14 listopada 2017 roku w skład segmentu Energetyka Konwencjonalna wchodzi także część aktywów przejętych od EDF, tj. 5 spółek na które składają się 1 elektrownia konwencjonalna oraz 8 elektrociepłowni, znajdujących się obecnie w strukturach spółki PGE Energia Ciepła S.A.

Grupa PGE jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (81% krajowego wydobycia), a także największym wytwórcą energii elektrycznej – wytwarza ok. 43% krajowej produkcji energii elektrycznej netto oraz największym wytwórcą ciepła. Produkcja oparta jest na węglu brunatnym, wydobywanym z własnych kopalni oraz węglu kamiennym, gazie i biomasie.

Moc zainstalowana i produkcja w oddziałach segmentu Energetyka Konwencjonalna

Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w oddziałach segmentu Energetyka Konwencjonalna

 

Roczna produkcja

energii (GWh)

Roczna produkcja

ciepła(tys. GJ)

Moc zainstalowana (MWe)

Moc zainstalowana (MWt)

 

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2017

Elektrownie na węgiel brunatny

38 948

37 254

38 976

2 762

2 679

2 590

6 797

615

Elektrownie na węgiel kamienny

10 398

10 709

11 042

543

468

430

2 854

204

Elektrociepłownie

3 675

3 737

3 815

15 334

15 425

15 663

1 109

2 964

RAZEM PGE GiEK S.A.

53 021

51 700

53 833

18 639

18 572

18 683

10 760

3 783

El. Rybnik (węgiel kamienny)*

6 598

7 256

6 962

96

91

87

1 840

57

Nabyte Elektrociepłownie*

5 155

5 114

4 815

32 747

31 588

28 931

1 481

4 897

RAZEM Nabyte aktywa*

11 753

12 370

11 777

32 843

31 679

29 018

3 321

4 954

w tym Nabyte aktywa od     14 listopada 2017 roku

1 577

-

-

7 001

-

-

3 321

4 954

RAZEM segment Energetyka Konwencjonalna

54 598

51 700

53 833

25 640

18 572

18 683

14 081

8 737

*Wolumeny jednostek mają charakter pro-forma i zostały zaprezentowane w celu ilustracyjnym, aby adekwatnie pokazać skalę działalności Nabytych aktywów na tle jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. (to jest bez zniekształcenia związanego z proporcjonalnym uwzględnieniem w wynikach rocznych). Nabyte aktywa: Elektrownia Rybnik, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Kraków, EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie, EC Zielona Góra, EC Toruń.

Kliknij żeby pobrać wersję rozszerzoną w formacie excel

Wydobycie węgla brunatnego

Zasoby węgla brunatnego oraz wielkość wydobycia

Zasoby przemysłowe [mln ton] – na koniec roku:

2017

2016

2015

Bełchatów – Pole Bełchatów

29,7

47,5

64,6

Bełchatów – Pole Szczerców

588,2

616,1

642,8

Turów

302,5

309,9

317,7

SUMA

920,4

973,4

1 025,1

Wielkość wydobycia [mln ton] w latach:

2017

2016

2015

Bełchatów – Pole Bełchatów

15,8

16,2

25,1

Bełchatów – Pole Szczerców

26,8

23,9

17,0

Turów

6,9

7,5

7,3

SUMA

49,5

47,7

49,4


Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN]

2017

2016

2015

Energetyka Konwencjonalna

Przychody ze sprzedaży

13 075

11 738

12 715

EBIT

1 754

2 691

-5 732

EBITDA

4 099

4 182

4 698

Nakłady inwestycyjne

4 899

6 179

6 495


Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Wyniki raportowane w segmencie Energetyki Konwencjonalnej zmieniają się między innymi pod wpływem zdarzeń jednorazowych takich jak np. przychody z rekompensat KDT (które wsparły wynik 2017 roku o 1 215 mln PLN), oraz przeszacowanie rezerwy rekultywacyjnej (co z kolei zwiększyło wynik 2016 roku o 643 mln PLN). Mając na względzie porównywalność wyników miedzy okresami oraz możliwość ich interpretacji, obliczamy i podajemy do publicznej wiadomości również wyniki skorygowane o wydarzenia jednorazowe. Dynamika wyników powtarzalnych w kolejnych okresach jest kształtowana przez stały zestaw czynników operacyjnych i rynkowych – takich jak m.in.:

  • Wolumen produkcji energii elektrycznej – energia elektryczna jest podstawowym produktem segmentu EK (a także Grupy PGE). Wolumen produkcji zależny jest m.in. od dyspozycyjności aktywów, harmonogramu remontów i modernizacji, warunków atmosferycznych, a także od warunków rynkowych oraz konkurencyjności kosztowej na tle innych producentów z Polski i z krajów ościennych.
  • Struktura produkcji energii elektrycznej – jednostki wytwórcze w Grupie PGE jak również w całym Krajowym Systemie Energetycznym różnią się między sobą sprawnością wytarzania i kosztem paliwa, a co za tym idzie, przy takiej samej cenie energii realizują zróżnicowaną marżę. W interesie Grupy PGE leży maksymalna utylizacja aktywów najbardziej efektywnych kosztowo opartych o własne paliwo Grupy, czyli węgiel brunatny.
  • Zrealizowana cena sprzedaży energii elektrycznej – (jest to średnia ważona cena ze sprzedaży w kontraktach terminowych oraz na rynku spot). W 2017 roku ukształtowała się na poziomie 164 PLN/MWh, natomiast w 2016 roku wyniosła 167 PLN/MWh.
  • Koszt zużycia paliw (kupowanych od dostawców zewnętrznych – głównie węgla kamiennego i gazu).
  • Koszt uprawnień do emisji CO2 – zależne od ceny rynkowej w momencie zakupu uprawnień, emisji CO2 w jednostkach Grupy oraz od darmowego przydziału tych uprawnień w ramach derogacji.
  • Przychody ze sprzedaży praw majątkowych (głównie żółtych i zielonych certyfikatów).

Nabycie aktywów produkcyjnych (8 elektrociepłowni oraz Elektrowni Rybnik) od Grupy EDF wpłynęło istotnie na wolumen produkcji energii elektrycznej, ciepła, ale także koszty np. zużycia paliw. Jednocześnie fakt ujęcia tych aktywów w okresie po 14 listopada 2017 (około 1/8 roku sprawozdawczego) oznacza, że wyniki za 2017 nie odzwierciedlają w pełni potencjału dokonanej akwizycji.   

Odpisy wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych ujmowane są razem z amortyzacją i nie mają wpływu na wysokość wyniku EBITDA, natomiast mają wpływ na wysokość zysku operacyjnego (EBIT) oraz zysku brutto i netto.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Konwencjonalna w 2017, 2016 i 2015 roku

Nakłady inwestycyjne [mln PLN]

2017

2016

2015

Inwestycje w moce produkcyjne, w tym:

4 238

5 585

5 504

Rozwojowe

2 963

4 248

3 049

Modernizacyjno-odtworzeniowe

1 275

1 337

2 455

Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych

74

85

64

Środki transportu

5

6

27

Pozostałe

48

56

122

Nabyte aktywa*

168

-

-

RAZEM

4 533

5 732

5 717

Aktywowane koszty usuwania nadkładu w kopalniach

366

447

778

RAZEM z aktywowanymi

kosztami usuwania nadkładu

4 899

6 179

6 495

*PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., PGE Gaz Toruń sp. z o.o., EC Zielona Góra S.A., Kogeneracja S.A.

Jesteśmy liderem w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce z rynkowym udziałem ok. 9 proc. (razem z biomasą). Inwestując od 2007 r. zbudowaliśmy portfolio farm wiatrowych o mocy 550 MW. Wśród naszych aktywów znajdują się także największe w Polsce elektrownie szczytowo-pompowe wspomagające stabilność systemu w momentach największego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz liczne przepływowe elektrownie wodne.

Przedmiotem działalności segmentu jest wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Aktywa

W ramach Grupy Kapitałowej PGE działalnością operacyjną w zakresie energetyki odnawialnej zarządza spółka PGE Energia Odnawialna S.A. Na aktywa segmentu składa się:

  • 14 farm wiatrowych.
  • 1 elektrownia fotowoltaiczna.
  • 29 elektrowni wodnych przepływowych.
  • 4 elektrownie wodne szczytowo-pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym.

Główne aktywa segmentu Energetyka Odnawialna

Moc zainstalowana i produkcja w oddziałach segmentu Energetyka Odnawialna

Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w elektrowniach segmentu Energetyka Odnawialna

 

Roczna produkcja energii

Moc zainstalowana

Elektrownia 

 (GWh)

(MWe)

 

2017

2016

2015

2017

Elektrownie wodne przepływowe

330,4

303,1

243,7

95,8

Elektrownie wodne szczytowo-pompowe

438,8

446,9

561,2

1 256,0

Elektrownie wodne szczytowo-pompowe z dopływem naturalnym*

141,7

130,3

120,8

286,7

Farmy wiatrowe

1 284,2

1 083,3

822,1

549,9

Elektrownia Fotowoltaiczna Żar

0,5

0,5

0,02

0,6

RAZEM:

2 195,6

1 964,1

1 747,8

2 189,0

*w tym produkcja z cyklu szczytowo-pompowego 3,5 GWh oraz produkcja z dopływu naturalnego 138,2 GWh. Łączna produkcja z cyklu szczytowo-pompowego w 2017 roku wyniosła 442,3 GWh a produkcja z wody wyniosła łącznie 468,6 GWh

Kliknij żeby pobrać wersję rozszerzoną w formacie excel

Kluczowe wielkości finansowe

Kluczowe wielkości w segmencie Energetyka Odnawialna

w mln PLN

2017

2016

2015

Przychody ze sprzedaży

724

717

761

EBIT

-36

-770

107

EBITDA

364

365

391

Nakłady inwestycyjne

81

144

931


Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Wyniki segmentu zależne są od warunków pogodowych i hydrologicznych, a także od cen energii elektrycznej, cen zielonych certyfikatów oraz od przychodów z regulacyjnych usług systemowych.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Odnawialna w 2017, 2016 i 2015 roku

Nakłady inwestycyjne [mln PLN]

2017

2016

2015

Inwestycje w moce produkcyjne, w tym:

75

140

918

Rozwojowe

22

79

867

Modernizacyjno-odtworzeniowe

53

61

51

Pozostałe

6

4

13

RAZEM

81

144

931

Jesteśmy drugim pod względem ilości klientów dystrybutorem energii z ok. 25 proc. udziałem w polskim rynku dystrybucji energii. Nasz obszar dystrybucyjny obejmuje niemal 40 proc. powierzchni Polski. Przy wykorzystaniu blisko 288 tys. km sieci energetycznej dostarczamy energię elektryczną do ok 5,4 mln klientów.

Aktywa

PGE Dystrybucja S.A. działa na obszarze 122 433 km2 i dostarcza energię elektryczną do ok. 5,4 mln klientów.

Aktywa

Jedn.

2017

2016

2015

Liczba stacji, w tym:

szt.

93 493

92 837

92 258

Liczba stacji transformatorowych

szt.

93 104

92 474

91 874

Moc stacji

MVA

30 826

29 903

29 500

Długość linii ogółem

km

287 864

285 701

283 804

Linie wysokiego napięcia

km

10 278

10 197

10 143

Linie średniego napięcia

km

111 588

110 798

109 938

Linie niskiego napięcia

km

165 998

164 706

163 723

Kluczowe wielkości finansowe

Kluczowe wielkości w segmencie Dystrybucja

w mln PLN

2017

2016

2015

Przychody ze sprzedaży

6 392

5 918

6 083

EBIT

1 166

1 104

1 387

EBITDA

2 333

2 230

2 461

Nakłady inwestycyjne

1 716

1 721

1 841


Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Segment Dystrybucja charakteryzuje się względną stabilnością wyników finansowych. Wyniki zależą od wolumenu dystrybuowanej energii oraz od poziomu ustalanej przez regulatora taryfy dystrybucyjnej. Ponadto wyniki zależą też od kosztów pokrycia różnicy bilansowej oraz od innych czynników.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne [mln PLN]

2017

2016

2015

Sieci SN i nN

586

546

553

Stacje 110/SN i SN/SN

177

182

223

Linie 110 kV

105

60

52

Przyłączanie nowych odbiorców (PNO)

504

572

585

Zakup transformatorów i liczników

144

153

183

Teleinformatyka, telemechanika i łączność

132

140

157

Pozostałe

68

68

88

RAZEM

1 716

1 721

1 841

Jesteśmy jednym z czołowych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. W 2017 r. nasza sprzedaż do klientów końcowych wyniosła 40 TWh. 

Przedmiotem działalności segmentu jest sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych, hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym i zagranicznym, hurtowy obrót paliwami oraz produktami pochodnymi na rynku krajowym i zagranicznym, świadczenie usług na rzecz spółek z Grupy PGE związanych z zarządzaniem handlowym zdolnościami wytwórczymi Grupy Kapitałowej i wytworzoną energią elektryczną oraz obrót pozwoleniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi.

Liczba klientów

Liczba klientów w segmencie Obrót wg. punktów poboru energii [szt.]

rok

2017

2016

2015

TARYFA-A

167

171

123

TARYFA-B

11 553

11 903

11 368

TARYFA-C+R

435 771

457 310

456 522

TARYFA-G

4 731 621

4 693 459

4 664 328

ŁĄCZNIE

5 179 112

5 162 843

5 132 341


Kluczowe wielkości finansowe

w mln PLN

2017

2016

2015

Przychody ze sprzedaży

15 662

16 014

15 783

EBIT

784

473

585

EBITDA

811

500

610

Nakłady inwestycyjne

14

23

31


Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Wyniki segmentu zależne są przede wszystkim od marży jaką uda się zrealizować na obrocie energią elektryczną. Istotny wpływ na wynik segmentu ma koszt umorzeń praw majątkowych (czyli tzw. kolorowych certyfikatów, które sprzedawca energii do odbiorcy finalnego zobowiązany jest umarzać). Rynkowe notowania kolorowych certyfikatów charakteryzują się zmiennością  związaną ze zmianami w otoczeniu regulacyjnym. Segment Obrotu uzyskuje również przychody z tytułu umowy o Zarządzanie Handlowe Zdolnościami Wytwórczymi, chodzi o obrót hurtowy energią elektryczną wykonywany w charakterze agenta na rzecz spółek produkcyjnych z Grupy PGE - przychody z tej usługi są zależne od wolumenu sprzedanego przez spółki z Grupy.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry