Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Model finansowania

ZASADY SKARBOWE

Obecny model finansowania działalności PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak również w formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wprowadziliśmy system cash-pooling.


Finansowanie zewnętrzne

Do roku 2014 PGE utrzymywała pozycję gotówkową netto, a nakłady inwestycyjne pokrywane były z operacyjnych przepływów pieniężnych. Jednak ambitny program inwestycyjny w wysokości ok. 34 mld PLN, realizowany w latach 2016-2020, wymaga finansowania z zewnętrznych źródeł.

Najistotniejsze zewnętrzne źródła finansowania Grupy PGE są następujące:

  • Program obligacji krajowych o wartości 5 mld PLN.
  • Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych (EMTN) do kwoty 2 miliardów euro.
  • 2 kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie” o łącznej wartości 1,5 mld PLN.
  • Kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł, w tym kredyt terminowy o wartości 3,63 mld PLN oraz kredyt odnawialny o wartości 1,87 mld PLN.
  • Kredyt o wartości 2 mld zł od Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 1,5 mld zł przeznaczone zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych, a 490 mln PLN przeznaczone zostanie na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych.
  • Kredyt o wartości 500 mln PLN od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej,
  • Kredyty w rachunku bieżącym.

Cash pooling

Cash pooling to metoda zarządzania finansami, która została stworzona z myślą o spółkach działających w ramach grupy kapitałowej o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Zasada działania w dużym skrócie polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych części spółek z nadwyżek wypracowanych przez inne spółki z grupy. Mechanizm ten opiera się na agregowaniu zasobów pieniężnych spółek na jednym wspólne konto, którym zarządza tzw. pool leader – w naszym przypadku jest to PGE S.A. a w cash poolingu bierze udział jeszcze 18 spółek z naszej Grupy Kapitałowej a usługa zapewniana jest przez 2 banki: PKO BP S.A. oraz Bank Pekao S.A. Cash pooling pozwala na optymalizację przepływów pieniężnych i efektywne zarządzanie płynnością. Dzięki wykorzystaniu wewnątrzgrupowych nadwyżek finansowych przyczynia się do mniejszego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne i obniża koszty usług bankowych. Cash pooling, w zależności od wahań płynności finansowej, może okresowo ograniczać zadłużenie zewnętrzne Grupy nawet o kilkaset milionów zł.

STRUKTURA ZADŁUŻENIA

Grupa PGE finansuje swoje wydatki z działalności bieżącej czyli przychodów ze sprzedaży o relatywnie stabilnej strukturze. Aktualnie realizujemy kapitałochłonny program inwestycyjny, który wymaga również zewnętrznego finansowania. Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztem finansowania.

Poniżej prezentujemy strukturę naszego zadłużenia w podziale na rodzaje finansowania, terminy zapadalności, strukturę zadłużenie wg walut i rodzaju oprocentowania a także zmianę zadłużenia brutto i netto w kolejnych okresach.

Zadłużenie i dostępne finansowanie w podziale na rodzaje finansowania (środki gwarantowane) wg stanu na dzień 31 grudnia 2017, w mln PLN

Zapadalność zadłużenia GK PGE wg stanu na dzień 31 grudnia 2017, w mln PLN

Profil walutowy rzeczywistego zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2017

Zadłużenie ze stałą i zmienna stopą procentową (rzeczywiste zadłużenie)

Zmiana zadłużenia brutto i netto (w mln PLN)

RATING

W 2017 roku obie agencje ratingowe: Moody’s i Fitch utrzymały długoterminowy rating PGE S.A. na poziomie inwestycyjnym.

PGE jako podmiot korzystający z różnego rodzaju finasowania zewnętrznego, w tym również papierów dłużnych, korzysta z usług agencji ratingowych, które nadają kredytobiorcom oceny wiarygodności kredytowej tzw. ratingi. Agencje ratingowe na potrzeby oceny wiarygodności kredytowej przyjęły wielostopniowe skale ocen bazujące na oznaczeniach literowych (tradycyjnie potrójne, przy czym AAA lub Aaa oznacza ocenę najwyższą).

PGE S.A. posiada ratingi nadane na zlecenie PGE przez dwie agencje ratingowe: Fitch Ratings Ltd. („Fitch”) oraz Moody’s Investors Service Limited („Moody’s”).

Wyszczególnienie

Moody’s

Fitch Ratings

Rating długoterminowy PGE

Baa1

BBB+

Perspektywa ratingu

stabilna

Stabilna

Data nadania ratingu

2 września 2009 r.

2 września 2009 r.

Data ostatniego potwierdzenia ratingu

6 listopada 2017 r.

24 października 2017 r.

Rating długoterminowy Polski

A2

A-

Perspektywa ratingu

stabilna

Stabilna

W 2017 roku obie agencje ratingowe: Moody’s i Fitch utrzymały długoterminowy rating PGE S.A. na poziomie inwestycyjnym (poziom inwestycyjny oznacza, że w ocenie agencji ratingowej dług cechuje się relatywnie niskim ryzykiem braku terminowego uregulowania odsetek, kwoty podstawowej czy świadczeń dodatkowych). Oceny wyniosły odpowiednio Baa1 i BBB+, obie z perspektywa stabilną. Fitch w swoim ostatnim komunikacie podkreśla dodatkowo rozszerzenie działalności w sektorze ciepłowniczym (w wyniku transakcji nabycia polskich aktywów EDF), który przyczyni się do zwiększenia przychodów z regulowanej działalności i jest postrzegany jako bardziej przewidywalny niż sektor produkcji energii elektrycznej. Z drugiej strony Fitch zwraca uwagę na spadające marże na produkcji energii elektrycznej oraz rosnące nakłady inwestycyjne, które będą wpływać na wzrost dźwigni finansowej opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej („FFO”) do ok. 3x w 2020 roku z poziomu 0,8x w 2016 roku, ograniczając możliwości zadłużenia. Moody’s w swoim ostatnim komunikacie również zwrócił uwagę na większe zaangażowanie w regulowany sektor ciepłownictwa, wśród ryzyk wskazując koncentrację miksu paliwowego na wysokoemisyjnych paliwach w kontekście polityki dekarbonizacyjnej EU oraz realizację dużego programu inwestycyjnego Spółki, który może spowodować pogorszenie profilu finansowego PGE S.A.

Poniższe zestawienie przedstawia porównanie ocen ratingowych PGE z ocenami innych polskich spółek (stan na 8 czerwca 2018 r.).

Rating PGE na tle innych polskich grup energetycznych

Spółka

Rating Fitch

Rating Moody's

Rating S&P

PGE

BBB+ stabilny

Baa1 stabilny

n/d

Enea

BBB stabilny

n/d

n/d

Energa

BBB stabilny

n/d

n/d

Tauron

BBB stabilny

n/d

n/d

PGNiG

BBB- stabilny

Baa3 stabilny

n/d

PKN Orlen

BBB- stabilny

Baa2 stabilny

n/d

Polska

A- stabilny

A2 stabilny

BBB+ pozytywna


POLITYKA PODATKOWA

Grupa PGE jest odpowiedzialnym płatnikiem podatków – zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych społeczności i samorządów. Podatki, jakie odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, niejednokrotnie stanowią istotną część ich budżetu. (więcej: Lokalne społeczności).

Dla spółek Grupy PGE – jako podmiotów gospodarczych - zasadnicze znaczenie ma opodatkowanie dochodów (podatek dochodowy od osób prawnych), opodatkowanie obrotów (podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy) oraz opodatkowanie majątku (podatek od nieruchomości i od środków transportowych).

Wartość podatku dochodowego zapłaconego przez spółki grupy kapitałowej PGE w roku 2017 wyniosła 570 mln PLN, a efektywna stawka podatkowa wyniosła 19% i była równa podstawowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatkowa Grupa Kapitałowa

Od 18 września 2014 roku PGE S.A. oraz 30 spółek z Grupy PGE są członkami podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą „PGK PGE 2015”. Umowa PGK została zawarta na okres 25 lat i dotyczy okresu po dniu 1 stycznia 2015 roku. Spółką reprezentującą PGK jest PGE S.A.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje podatkową grupę kapitałową jako odrębnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że spółki wchodzące w skład PGK PGE 2015 tracą odrębną podmiotowość dla celów podatku CIT a podmiotowość tę zyskuje PGK PGE 2015 jako całość. Przedmiotem opodatkowania w PGK PGE 2015 jest dochód ustalony od łącznego dochodu grupy, obliczonego jako nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Odrębność podmiotowa PGK PGE 2015 istnieje wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Nie należy jej utożsamiać z odrębną podmiotowością prawną. Nie przenosi się ona również na grunt innych podatków, w szczególności każda ze spółek tworzących PGK PGE 2015 jest nadal odrębnym podatnikiem podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z zawartymi umowami, gdy dana spółka należąca do podatkowej grupy kapitałowej wykazuje zysk podatkowy, przekazuje odpowiednią kwotę podatku dochodowego do PGE S.A., która rozlicza się z urzędem skarbowym jako spółka reprezentująca. Z kolei gdy spółka należąca do PGK PGE 2015 poniesie stratę podatkową to korzyść podatkowa z tego tytułu przypada spółce reprezentującej, czyli PGE S.A. Oznacza to również, że w przypadku korekt rozliczeń podatkowych spółek ponoszących stratę podatkową, zmiana taka wpływa bezpośrednio na jednostkowe wyniki finansowe PGE S.A.

Przepływy pomiędzy spółkami należącymi do PGK PGE 2015 są realizowane w ciągu roku, w terminach poprzedzających wpłatę zaliczek na podatek dochodowy. Ostateczne rozliczenie pomiędzy spółkami należącymi do PGK następuje po złożeniu przez spółkę reprezentującą deklaracji rocznej.

POLITYKA UBEZPIECZENIOWA

Jako koncern energetyczny posiadamy szereg aktywów o dużej wartości, a nasze działania obejmują bardzo szerokie spektrum operacji. Jako firma świadoma ryzyka wypadków, działania żywiołów a także niszczenia czy kradzieży mienia, staramy się adresować te ryzyka - w tym celu wdrożyliśmy w Grupie procedurę zarządzania ubezpieczeniami. Jej wprowadzenie służyło stworzeniu spójnego systemu zarządzania ubezpieczeniami w Grupie - zarządzanie odbywa się w sposób zorganizowany z poziomu Centrum Korporacyjnego PGE tj. PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Dzięki tym działaniom posiadamy wystandaryzowane, ujednolicone zasady, formy i procedury związane z pozyskiwaniem ochrony oraz likwidacją szkód, wzmocniliśmy także pozycję Grupy PGE wobec rynku ubezpieczeniowego.

Wśród istotnych obszarów ubezpieczeń Grupy PGE znajdują się ubezpieczenia najważniejszych aktywów w zakresie ryzyk żywiołowych i awaryjnych oraz związanej z tym utraty przychodów. Ponadto ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną Grupy związaną z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

Od 2016 PGE należy do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW (TUW PZUW). TUW to alternatywa dla klasycznych towarzystw ubezpieczeniowych, które działają jako spółki akcyjne a celem ich działania jest osiąganie zysków. TUW to zrzeszenia osób/ podmiotów, które łączy wspólny cel i interes, które identyfikują się nie poprzez powiązanie kapitałowe (jak spółka akcyjna), lecz poprzez przynależność i wzajemny cel – zamiast zysku zasadniczym celem TUW jest zaspokojenie potrzeb jego członków w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Stając się członkiem TUW, PGE współdecyduje o polityce, strategii i faktycznej działalności towarzystwa. Obecnie członkami TUW PZUW jest 7 spółek z grupy kapitałowej PGE. Umowy zawarte w ramach TUW obejmują m.in. kompleksowe ubezpieczenie bloków energetycznych opalanych węglem (PGE GiEK - oddziały Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Zespół Elektrowni Dolna Odra), ubezpieczenie majątku kopalni węgla brunatnego Bełchatów (PGE GiEK), ubezpieczenie elektrowni wodnych (PGE EO) czy ubezpieczenie procesu modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu oraz przerw w działalności. W 2017 roku zawarta została umowa kompleksowego ubezpieczenia Kopalni Odkrywkowej Węgla Brunatnego Bełchatów na lata 2017-2020. Ponadto, do TUW dołączyły kolejne spółki z Grupy PGE m.in. PGE Dystrybucja i PGE Obrót. Dzięki członkostwu w TUW PZUW koszty ubezpieczenia naszych elektrowni w 2017 roku spadły o ok. 10%.

Należy jednak zaznaczyć, że członkostwo w TUW PZUW nie oznacza, że nie wykorzystujemy innych metod ubezpieczeń – w zależności od potrzeb i szacowanych kosztów współpracujemy w szerokim zakresie z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz korzystamy z usług brokerów ubezpieczeniowych.

W roku 2017 istotnym wydarzeniem było również zapewnienie nowych ubezpieczeń w procesie przejęcia przez PGE aktywów EDF w Polsce.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry