Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Nasze kapitały

Prowadzenie działalności gospodarczej w takiej skali, jak robi to Grupa PGE, to wyzwanie i odpowiedzialność wobec otoczenia. Łączymy surowce naturalne, siłę wiatru i wody, zaangażowanie pracowników, maszyny i technologie, naukę i intelekt, zaufanie inwestorów i wierzycieli oraz dobre relacje społeczne oparte na szacunku i dialogu. Efekt naszej pracy to więcej niż suma składników. Zapewniamy energię niezbędną do rozwoju polskiej gospodarki. Wypracowane środki inwestujemy w modernizację floty wytwórczej, dywersyfikację miksu technologicznego oraz w ochronę środowiska. Inwestujemy też w rozwój pracowników i badania naukowe, a nasze zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności zdecydowanie wykracza poza obowiązkowe obciążenia podatkowe.

 

KAPITAŁ FINANSOWY

Wykorzystujemy środki wygenerowane z działalności operacyjnej jak również finansowanie kapitałem własnym i dłużnym do rozwoju Grupy oraz tworzenia trwałej wartości dla akcjonariuszy i obligatariuszy. Fundusze przeznaczamy na rozwój organiczny, a także realizację przejęć.

WKŁAD

 

2017

2016

Kapitał własny (mln PLN)

46 353

42 775

Dług netto (mln PLN)

7 579

5 117

Dostępne finansowanie/Niewykorzystane (mln PLN)

26 390/16 373

25 904/16 106

Kwota wykorzystania kredytów preferencyjnych na inwestycje środowiskowe

531

470

Wolumen przyznanych darmowych CO2 (mln ton)

15,43

19,87

Wartość regulacyjna aktywów dystrybucyjnych (mln PLN)

15 647

15 069

Nakłady inwestycyjne  (mln PLN)

6 751

8 152

REZULTATY

 

2017

2016

Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

23 100

28 092

EBITDA (mln PLN)

7 650

7 376

Marża EBITDA

33%

26%

EBIT (mln PLN)

3 620

3 512

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN)

7 934

6 391

Zysk netto (mln PLN)

2 667

2 566

Zysk na akcję (PLN)

1,42

1,37

Dług netto/12 M EBITDA (x)

0,99

0,69

Rating

Baa1 / BBB+ Baa1 / BBB+


NASZA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA WYKORZYSTANIE KAPITAŁU FINANSOWEGO

 • Zgodnie ze Strategią prowadzimy program ograniczania kosztów kontrolowalnych.
 • Dywersyfikujemy działalność Grupy mając na względzie stabilność wyników finansowych.
 • Utrzymujemy bieżący aktywny kontakt z dostarczycielami kapitału własnego i dłużnego.
 • Poszukujemy optymalnych źródeł finansowania po konkurencyjnym koszcie.
 • Wykorzystujemy preferencyjne formy kredytowania inwestycji środowiskowych.
 • Zabezpieczamy ryzyko finansowe pod kątem zmian stopy procentowej oraz walutowym.
 • W celu efektywnego zarządzania płynnością wprowadziliśmy system cash-pooling.
 • Utrzymujemy zadłużenie na poziomie gwarantującym utrzymanie wysokiego poziomu ratingu kredytowego, zapewniającego niski koszt finansowania.

TRANSFORMACJA KAPITAŁÓW

Stabilność finansowa jest podstawą właściwego wykorzystania pozostałych kapitałów i ich wzrostu. W 2017 roku dzięki realizacji przejęcia aktywów EDF w Polsce znacząco powiększyliśmy dostępny kapitał produkcyjny. Finansowanie innowacyjności oraz dbanie o rozwój pracowników pozwala nam na zwiększanie kapitału intelektualnego PGE. Równocześnie odpowiedni poziom kapitałów finansowych pozwala nam na dążenie do efektywnego wykorzystywania kapitału naturalnego, a tym samym ograniczenie jego zużycia.

KAPITAŁ PRODUKCYJNY

Posiadamy największy majątek wytwórczy w Polsce w obszarze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jest ona materialną podstawą naszej działalności. Równocześnie jesteśmy drugim pod względem wielkości dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, posiadając pokaźną bazę aktywów pozwalających na przesył energii elektrycznej.

WKŁAD

 

2017

2016

Ilość elektrowni na węgiel brunatny

2

2

Ilość elektrowni na węgiel kamienny

3

2

Ilość elektrociepłowni

16

8

Ilość farm wiatrowych

14

14

Ilość elektrowni wodnych i szczytowo-pompowych

33

33

Ilość elektrowni fotowoltaicznych

1

1

Zainstalowane moce elektryczne aktywów konwencjonalnych (MW)

14 081

10 615

Zainstalowane moce cieplne (MW)

8 737

3 648

Zainstalowane moce źródeł odnawialnych (MW)

933

918

Zainstalowane moce szczytowo-pompowe* (MW)

1 256

1 216

Liczba stacji dystrybucyjnych

93 493

92 837

Moc stacji dystrybucyjnych (MVA)

30 826

29 903

Długość linii dystrybucyjnych (km)

287 864

285 701

*bez szczytowo-pompowych z dopływem naturalnym

REZULTATY

 

2017

2016

Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych (TWh)

54,60

51,70

Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych (TWh)

1,75

1,51

Produkcja energii elektrycznej netto w trybie szczytowo-pompowym (TWh)

0,44

0,45

Dystrybucja energii elektrycznej (TWh)

35,34

34,32

Produkcja ciepła (PJ)

25,64

18,57

Sprzedaż ciepła (PJ)

24,85

18,06


NASZA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA WYKORZYSTANIE KAPITAŁU PRODUKCYJNEGO

 • Budujemy nowoczesne moce wytwórcze: 1 800 MW w Elektrowni Opole oraz 490 MW w Elektrowni Turów.
 • Budujemy Instalację Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni Rzeszów.
 • Przyjęliśmy Strategię Ciepłownictwa, wskazując ciepłownictwo jako ważny kierunek rozwoju Grupy oraz wydatków inwestycyjnych.
 • Przejęliśmy aktywa EDF dążąc do konsolidacji aktywów ciepłowniczych w ramach Grupy.
 • Kontynuujemy prace mające na celu zagwarantowanie możliwości wykorzystania w przyszłości opcji rozwojowych (morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, nowoczesna energetyka węglowa).
 • Dokonujemy modernizacji aktywów wytwórczych, zwiększając ich sprawność oraz ograniczając wpływ na środowisko naturalne.
 • Rozwijamy sieć dystrybucyjną zwiększając jej niezawodność i jakość usług dla klientów.

TRANSFORMACJA KAPITAŁÓW

Realizując projekty rozwojowe oraz realizując przejęcia zwiększany potencjał kapitału produkcyjnego w ramach Grupy. Rozwój ten odbywa się kosztem kapitału finansowego, lecz w długim terminie inwestycje powinny przyczyniać się również do zwiększania kapitału finansowego. Koncentrując się na efektywności i wykorzystaniu najlepszych możliwych rozwiązań technologicznych przyczyniamy się na bieżąco do ograniczenia zużycia kapitału naturalnego. Zwiększając wykorzystanie nowych technologii oraz doskonaląc istniejące budujemy kompetencje w ramach kapitału intelektualnego.

KAPITAŁ LUDZKI

Najcenniejszym aktywem PGE są pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację opartą na wartościach, w której odpowiedzialność społeczna łączy się z celami biznesowymi. Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania. Naszą ambicją jest bycie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce. To oznacza również wdrożenie najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością jak również standaryzację procesów wspierających.

WKŁAD

 

2017

2016

Liczba pracowników

41 629

38 931

Udział kobiet wśród pracowników

20,3%

18,6%*

Udział mężczyzn wśród pracowników

79,7%

81,4%*

*dotyczy 9 kluczowych spółek Grupy, zatrudniających 82% całkowitej liczby pracowników GK PGE

REZULTATY

 

2017

2016

Koszty świadczeń pracowniczych

4 475

4 237

Całkowita liczba dni zrealizowanych szkoleń

55 631

37 166*

Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy

184

88*

*dotyczy 9 kluczowych spółek Grupy, zatrudniających 82% całkowitej liczby pracowników GK PGE

NASZA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA WYKORZYSTANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO

 • Promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy poprzez działania prewencyjne oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich, informatycznych, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języków obcych.
 • Aktualizacja Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  • stworzenie wspólnej dla całej Grupy Architektury Stanowisk jest punktem wyjścia dla następnych rozwiązań i narzędzi HR,
  • koncentracja na poprawie elastyczności kosztów i wykorzystania. Optymalizacja wykorzystania kompetencji wewnątrz Grupy PGE,
  • wdrażanie modelu HR – Partnerem Biznesu,
  • system okresowych ocen pracowników na podstawie Modelu Kompetencji.

TRANSFORMACJA KAPITAŁÓW

Dzięki umiejętnemu i efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego jesteśmy w stanie właściwie wykorzystać posiadany przez nas kapitał produkcyjny i zwiększać kapitał finansowy, który z kolei wykorzystywany jest na zwiększanie produktywności kapitału ludzkiego. Szkolenie i dopasowanie kompetencji pracowników do wykonywanych zadań pozwala na zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego, przy czym wyzwaniem, z którym się mierzymy jest odpowiednie wypełnienie luki pokoleniowej. Odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego w naturalny sposób przyczynia się także do zwiększania i budowy kapitału intelektualnego.

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

Wypracowane doświadczenie biznesowe PGE i nasza marka są wartościami, które pozwalają nam utrzymać pozycję rynkową i dostosowywać się do zmieniającego się świata. Wykorzystywane przez nas systemy oraz procedury pozwalają na sprawne funkcjonowanie organizacji i efektywne prowadzenie złożonej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej i jej dystrybucją. Wraz z zachodzącymi zmianami otoczenia rośnie rola działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, uzyskującej relatywnie coraz większe znaczenie w stosunku do wartości materialnych.

WKŁAD

 • Wiedza i umiejętności pracowników PGE.
 • Koncesje na działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego oraz produkcją, dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz ciepłem.
 • Systemy informacyjne umożliwiające funkcjonowanie infrastruktury, obsługę klientów oraz wspierające zarządzanie i komunikację.
 • Funkcjonujące efektywne procedury.

REZULTATY

 • Wprowadziliśmy nowy model rozwijania i wdrażania nowych rozwiązań, pozwalających na zarządzanie przedsięwzięciami o podwyższonym ryzyku: pierwszymi spółkami portfelowymi są PiMerge S.A. – spółka, która opracowuje nowatorską technologię pomagająca ograniczyć problem smogu oraz Scanway sp. z o. o. – spółka zajmująca się innowacyjnymi sposobami monitorowania infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi.
 • Propagujemy rozwój transportu elektrycznego w Polsce oraz uzyskujemy doświadczenie i kompetencje do pełnienia roli operatora infrastruktury oraz dostawcy usługi ładowania samochodów elektrycznych – zainaugurowaliśmy projekt uruchomienia sieci szybkich ładowarek w ramach naszego obszaru dystrybucyjnego w grudniu 2017 r.
 • Nasze poszukiwania innowacji wpisują się ideę transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wymogi polskiej legislacji dotyczące utylizacji zużytych akumulatorów. Aktywnie włączamy się w projekty z obszaru recyklingu odpadów bateryjnych. Pod koniec 2017 r. w ramach konsorcjum ze spółką działającą w obszarze badań środowiskowych i biotechnologii otrzymaliśmy zgodę na dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i przystąpiliśmy do realizacji projektu.

Zobacz jak realizujemy naszą strategię w obszarze innowacji - Strategia w działaniu - Innowacje

NASZA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA WYKORZYSTANIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

 • Ujednolicanie i integracja systemów informatycznych w ramach Grupy, w tym w tym stworzenie wewnętrznymi zasobami Grupy systemu bilingowego, który będzie podstawą elastycznego ofertowania, nakierowanego na realizację precyzyjnie zdefiniowanych potrzeb klientów.
 • Prowadzimy projekty w zakresie sztucznej inteligencji i badamy możliwości wykorzystania tej technologii na naszych aktywach wiatrowych.
 • Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju i Innowacji.
 • Rozpoczęcie działalności spółek celowych:
  • PGE Nowa Energia – rozwój technologii i produktów kluczowych dla łańcucha wartości, akceleracja i komercjalizacja, centrum kompetencji Grupy PGE, współpraca ze start-upami, akceleratorami, innymi inwestorami, agendy rządowe,
  • PGE Ventures - korporacyjny fundusz inwestycyjny, nakierowany kontynuację rozwoju firm w fazie post-akceleracyjnej, pozyskiwania nowych rozwiązań z rynku.
 • Zaangażowanie się we współpracę nad rozwojem i komercjalizacją nowych technologii.
 • Identyfikacja Strategicznych Obszarów Badań i Rozwoju oraz Nowego Biznesu.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi (Politechniki: Śląska, Świętokrzyska, Lubelska, Wrocławska, Warszawska, Rzeszowska, Łódzka; Uniwersytet Łódzki, Akademia Górniczo-Hutnicza).

TRANSFORMACJA KAPITAŁÓW

Rozwój kapitału intelektualnego odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego. Umiejętne wykorzystanie środków finansowych buduje przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy umożliwiając dalszy wzrost kapitału finansowego, czy wzrost wartości kapitału produkcyjnego z racji możliwości jego bardziej efektywnego wykorzystania. Powiększanie potencjału kapitału intelektualnego przyczynia się również do rozwoju kapitału ludzkiego Grupy.

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Kapitał społeczny to dla nas dobre relacje ze społecznościami w zasięgu naszego oddziaływania. Dbałość o relacje ze społecznościami lokalnymi to zasada zapisana w Kodeksie etyki Grupy PGE. Spółki i oddziały naszej Grupy są w wielu przypadkach największymi zakładami pracy w regionach. Dzięki zasobom, którymi dysponujemy, możemy w sposób zauważalny angażować się w życie lokalne, wspierając inicjatywy edukacyjne, sportowe czy kulturalne. Branża, w której działamy cechuje się długoterminowym horyzontem planowania. Społeczna akceptacja dla naszych działań stanowi istotny komponent działalności gospodarczej. Wierzymy, że w perspektywie długoterminowej możliwy jest wyłącznie rozwój zrównoważony, oparty o partnerskie relacje. 

WKŁAD

 • Kultura organizacyjna oparta o dialog z pracownikami i otoczeniem.
 • Wdrożenie Kodeksu etyki Grupy PGE i wynikających z jego zapisów Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz Polityki antykorupcyjnej.
 • Od 2011 r. wspieramy rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne w ramach Fundacji PGE. Pomagamy w ramach czterech obszarów: filantropia, wolontariat pracowniczy, projekt wsparcia uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - „Energetyczny tornister” oraz konkurs dla młodych naukowców „Energia Innowacji”.
 • Działalność Fundacji PGE Energia Ciepła głównie w obszarze wspieranie rozwoju kultury.
 • Działalność marketingowa PGE S.A. rozumiana, jako sponsoring sportu i kultury oraz działalność reklamowa, w tym kampanie reklamowe wizerunkowo-sprzedażowe oraz inne formy promocji marki. W 2017 r. Spółka wydała na działalność marketingową 49,8 mln PLN.

REZULTATY

 

2017

2016

Podatki zapłacone do budżetu centralnego (mln PLN)

3 490

3 037

Składki na ubezpieczenia społeczne (mln PLN)

1 056

1 066

Podatki zapłacone do samorządów lokalnych (budżety województw, powiatów i gmin) (mln PLN)

654

646

Wskaźnik satysfakcji klienta (łącznie CSI, CES i NPS)

76,0%

73,7%

 • Wolontariat pracowniczy: od pierwszej edycji wolontariatu pracowniczego w 2014 r. zrealizowaliśmy 160 projektów na terenie dwunastu województw. W ramach działań wolontariatu powstały m.in. nowe place zabaw, wyremontowaliśmy szkolne klasy i dostarczyliśmy kompletne wyposażenie dla świetlic dla dzieci i młodzieży. W 2017 r. w czwartej edycji wolontariatu wzięło udział 329 pracowników. Nasi wolontariusze i członkowie ich rodzin przepracowali społecznie 12,5 tys. godzin czasu wolnego od pracy.
 • Energetyczny tornister: to kontynuacja prowadzonej od kilkunastu lat akcji łódzkich energetyków polegająca na obdarowaniu uczniów pierwszych klas wyprawkami szkolnymi. W 2017 r. akcja została przeprowadzona na terenie 10 województw - obdarowano 3 tys. pierwszoklasistów. Łącznie od początku trwania akcji wyprawki szkolne otrzymało 15 tys. dzieci.
 • Ochrona bociana białego: nasi energetycy od wielu lat aktywnie uczestniczą w działaniach wspomagających ochronę bociana białego, przede wszystkim poprzez montaż platform na słupach linii niskiego napięcia. Do tej pory zamontowaliśmy ponad 23 tys. platform zapewniających warunki do bezpiecznego pobytu ptaków na naszym obszarze dystrybucyjnym.
 • Lasy pełne energii: to autorska ekologiczna inicjatywa energetyków z PGE Dystrybucja, realizowana od 18 lat i rozwijana przez pracowników pozostałych spółek Grupy PGE na naszym obszarze dystrybucyjnym. W 2017 r. w ramach akcji „Las pełen energii” w kluczowych spółkach Grupy PGE pracownicy we współpracy ze szkołami oraz lokalnymi społecznościami w całym kraju posadzili łącznie 80 tys. drzew. W ciągu ostatnich 4 lat pracownicy naszej Grupy posadzili prawie 300 tys. młodych drzew.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA WYKORZYSTANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

 • Promowanie poszanowania praw człowieka zgodnie z inicjatywą Global Compact ONZ.
 • Opracowanie i konsekwentne wdrażanie „Kodeksu etyki GK PGE”.
 • Przyjęcie jednolitego „Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy”.
 • Przyjęcie i respektowanie „Polityki Antykorupcyjnej”.
 • Prowadzenie bieżącego dialogu ze związkami zawodowymi.
 • Dialog z instytucjami publicznymi - Public Affairs.
 • Działalność Fundacji PGE – wspieranie rozwoju lokalnych społeczności oraz realizacji autorskich programów społecznych. Główne obszary działania: pomoc społeczna, nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, wpieranie kultury i dziedzictwa narodowego, a także działalność ekologiczna i ochrona środowiska.
 • Działalność Fundacji PGE Energia Ciepła – wspieranie rozwoju kultury (Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Teatralnej, Rybnicki Festiwal Fotografii), aktywizacja środowiska seniorów, wsparcie społeczne dla potrzebujących, promocja lokalnych przedsięwzięć związanych z ekologią i ochroną środowiska.
 • Sponsoring sportu i mecenat kultury – PGE jest głównym sponsorem wielu klubów sportowych oraz cyklicznych imprez oraz rozgrywek, jak również obejmujemy mecenatem wydarzenia oraz instytucje kulturalne, takie jak m.in. Filharmonia Narodowa.
 • Program wolontariatu pracowniczego – działalność pracowników na rzecz społeczności lokalnych.
 • Prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej w stosunku do akcjonariuszy i obligatariuszy PGE, zapewniającej równy dostęp do informacji - PGE na rynkach kapitałowych.
 • Prowadzenie transparentnej komunikacji – jako jedno z największych przedsiębiorstw w kraju mamy istotny wpływ na gospodarkę, rynek, otoczenie i infrastrukturę, zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym. Stwarza to potrzebę komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem mediów, która prowadzona jest przez dedykowane komórki. Komunikacja z pracownikami prowadzona jest przez departamenty komunikacji wewnętrznej. Przepływ informacji następuje także w ramach warsztatów, seminariów i szkoleń na których dzielimy się wiedzą.
 • Prowadzenie corocznych forów energetycznych – spotkań z samorządami dyskusji odnośnie do kwestii współpracy, w tym inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną warunkującą rozwój regionu.
 • Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych spółki PGE EJ 1 – działania na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz budowania akceptacji społecznej dla tego źródła energii.
 • Zawarcie porozumień o utworzeniu dwóch klastrów energii – porozumień między spółkami Grupy a samorządami lokalnymi i lokalnymi przedsiębiorcami w celu poprawy jakości powietrza, podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wsparcie rozwoju na poziomie regionu.

TRANSFORMACJA KAPITAŁÓW

Relacje społeczne są źródłem tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Dzięki nim budowany jest w długim horyzoncie kapitał produkcyjny, intelektualny, ludzki i wreszcie finansowy. Kapitał społeczny to jednak również zobowiązania, które sumiennie wypełniamy kosztem krótkoterminowego zaangażowania kapitału finansowego. Poprzez promowanie, w ramach naszych relacji z interesariuszami, właściwych postaw w stosunku do środowiska naturalnego przyczyniamy się do ograniczenia zużycia kapitału naturalnego.

KAPITAŁ NATURALNY

Węgiel brunatny oraz węgiel kamienny są kluczowymi paliwami wykorzystywanymi do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach.  Dopełnieniem miksu paliwowego są gaz ziemny oraz biomasa. Inwestujemy w technologie wykorzystujące bezpośrednio siły przyrody – energię wiatru, wody oraz Słońca, które w naszych instalacjach OZE zamieniane są w energię elektryczną. Dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Naszym priorytetem jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu.

WKŁAD

 

2017

2016

Przemysłowe zasoby węgla brunatnego (mln ton)

920,4

973,4

Wydobycie węgla brunatnego (mln ton)

49,51

47,68

Zużycie węgla kamiennego (mln ton)

6,40

5,63

Zużycie gazu ziemnego (mln m3)

756,85

631,73

Zużycie biomasy (mln ton)

0,53

0,85

Zużycie wapieni (mln ton)

1,91

1,79

Wykorzystanie zasobów odnawialnych (wody, wiatru, Słońca) – produkcja brutto (TWh)

1,84

1,59

Pobór wody na cele produkcyjne* (mln m3)

19 629

b.d.

* Uwzględnia całoroczny pobór PGE EC w 2017 r.

REZULTATY

 

2017

2016

Emisja CO2 (mln ton)

59,45

55,94

Emisja SO2* (ton)

61 681

51 504

Emisja NOx* (ton)

63 341

47 466

Emisja pyłu zawieszonego* (ton)

2 773

2 072

Łączna ilość ścieków** (mln m3)

44,37

17,7

Wody z odwodnienia  zakładu górniczego/woda kopalniane oczyszczenia ***(mln m3)

214,92

227,96

Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia****  (mln m3)

1 054,67

1 105,84

Ilość odpadów niebezpiecznych** (ton)

4 195

3 767

Ilość odpadów innych niż niebezpieczne** (ton)

5 911 781

7 974 621

* Uwzględnia całoroczną emisję PGE EC w 2017 r.
** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja oraz PGE EC za cały 2017 r.
*** PGE GiEK
**** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna

NASZA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA WYKORZYSTANIE KAPITAŁU NATURALNEGO

 • Dążymy do poszanowania energii, stawiając sobie cel efektywnego przekształcania energii zasobów naturalnych.
 • Modernizujemy aktywa wytwórcze pod kątem zwiększenia ich sprawności.
 • Inwestujemy w nowoczesne instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania ograniczając tym samym szkodliwe emisje.
 • Zwiększamy udział źródeł odnawialnych w naszym miksie wytwórczym, stawiając sobie za cel 25% udziału w rynku OZE w Polsce w roku 2030.
 • Konsekwentnie ograniczamy średnią emisyjność CO2 aktywów Grupy.
 • Zwiększamy wykorzystanie ubocznych produktów spalania - w przemyśle cementowym, budownictwie i drogownictwie, jak również wykorzystujemy do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych w trakcie eksploatacji.
 • Rekultywujemy tereny pogórnicze, tworząc nowe kompleksy leśnie i wodne, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin.

TRANSFORMACJA KAPITAŁÓW

Przy produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach zasoby naturalne ulegają zużyciu. Niezawodnie dostarczając energię elektryczną i ciepło służymy przemysłowi oraz ludziom, umacniając kapitał społeczny. Wykorzystując kapitały naturalny w efektywny sposób zwiększamy nasz kapitał finansowy, służący rozwojowi i umacnianiu pozostałych kapitałów. W efekcie powstają uboczne produkty spalania, które również staramy się w maksymalnym stopniu zagospodarować, kierując się ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry