Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Wyniki operacyjne

Produkcja energii elektrycznej

Kluczowym wskaźnikiem operacyjnym w przypadku Grupy PGE jest wolumen wyprodukowanej energii oraz jej struktura. Z punktu widzenia marżowości szczególnie istotna jest produkcja z paliwa własnego Grupy, czyli z węgla brunatnego. Struktura produkcji zależna jest przede wszystkim od dyspozycyjności aktywów, czyli od harmonogramu remontów jednostek wytwórczych.  

W 2017 roku wyprodukowaliśmy z węgla brunatnego 39,05 TWh energii elektrycznej, o 5% więcej r/r, za sprawą mniejszego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów. Łączny czas remontów był krótszy aż o 8,6 tysiąca godzin r/r. Drugim najważniejszym paliwem dla Grupy PGE jest węgiel kamienny, z którego wyprodukowaliśmy 12,35 TWh, co oznacza wzrost aż o 9% r/r. Wzrost wolumenu wynika z ujęcia nabytych aktywów PGE Energia Ciepła. Akwizycja aktywów pozwoliła również zwiększyć wolumen produkcji z gazu ziemnego, przy czym wzrost produkcji w tej technologii wiązał się także z oddaniem do użytku bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Wolumen produkcji wg. paliw i technologii[1]:

 TWh

2017

2016

r/r

PRODUKCJA OGÓŁEM, w tym:

56,79

53,67

6%

węgiel brunantny

39,05

37,35

5%

węgiel kamienny

12,35

11,30

9%

gaz ziemny

2,87

2,33

23%

elektrownie w trybie szczytowo-pompowym

0,44

0,45

-2%

woda

0,47

0,43

9%

wiatr

1,28

1,08

19%

biomasa

0,33

0,73

-55%

[1] Wolumeny produkcji mierzymy na dwa sposoby. Wg paliw oraz wg jednostek wytwórczych. Niektóre z naszych jednostek są wielopaliwowe (np. w elektrowniach węglowych współspalane są niewielkie ilości biomasy jako paliwa uzupełniającego, stąd nie cała energia pochodząca z elektrowni węglowej jest wyprodukowana z węgla brunatnego).

Całkowita produkcja z OZE w Grupie PGE wyniosła 2,08 TWh i była o 7% niższa rok do roku. Wolumen produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych liczony jest jako suma produkcji energii z wiatru, wody oraz z biomasy (z uwzględnieniem współspalania w elektrowniach konwencjonalnych). Niższy wolumen produkcji energii z OZE związany był ze spadkiem opłacalności produkcji z biomasy. Energia elektryczna produkowana w elektrowniach szczytowo-pompowych (ESP) nie jest klasyfikowana jako produkcja z OZE. Wyższe wolumeny produkcji energii z wiatru i wody w ujęciu r/r związane były z korzystniejszymi warunkami pogodowymi i hydrologicznymi.

Dystrybucja energii

Kolejną, najważniejszą po produkcji energii aktywnością biznesową Grupy PGE jest dystrybucja energii elektrycznej. W minionym roku nasze sieci dostarczyły 35,34 TWh energii elektrycznej do 5,35 miliona punktów poboru energii. Wolumen dystrybucji charakteryzuje się stabilnym systematycznym wzrostem w odpowiedzi na wzrost aktywności gospodarczej i PKB.  W 2017 roku wolumen dystrybucji zwiększył się o 3% r/r. Wzrost zapotrzebowania wymaga konsekwentnego inwestowania w sieć dystrybucyjną, tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom odbiorców i rosnącej gospodarki krajowej.

6-Y CAGR – średnie geometryczne tempo wzrostu (Compound Annual Growth Rate) w latach 2011 – 2017 wyniosło 2,2%.Wydobycie węgla brunatnego

W 2017 roku wydobycie wyniosło 49,51 miliona ton (wzrost o 4% r/r). Kopalnie Węgla Brunatnego Bełchatów i Turów należą do największych jednostek organizacyjnych w Grupie PGE, z tej perspektywy wolumen wydobycia kwantyfikuje jedną z kluczowych aktywności Grupy PGE. Warto jednak zaznaczyć, że produkcja paliwa jest ściśle związana i skorelowana z wolumenem produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, dla których kopalnie są naturalnym zapleczem.

Zasoby węgla brunatnego oraz wielkość wydobycia

Wielkość wydobycia [mln ton] w latach:

2017

2016

Bełchatów – Pole Bełchatów

15,8

16,2

Bełchatów – Pole Szczerców

26,8

23,9

Turów

6,9

7,5

SUMA

49,5

47,7

Sprzedaż detaliczna energii

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych jest działalnością w której panuje duża konkurencja. Wolumen sprzedaży energii zależny jest od przyjętej strategii sprzedażowej. W 2017 roku wolumen sprzedaży obniżył się o 6% r/r do 40,43 TWh – redukcja sprzedaży wynika z odejścia od polityki maksymalizowania wolumenu na rzecz optymalizacji marży (dotyczy to grupy odbiorców biznesowych).

 

2017

2016

r/r

Sprzedaż energii do odbiorców finalnych, w tym:

40,43

42,96

-6%

Gospodarstwa domowe (Taryfa G)

9,28

9,11

2%

Odbiorcy biznesowi (Taryfy A, B, C+R)

31,15

33,85

-8%

Sprzedaż ciepła

W 2017 roku wolumen sprzedanego ciepła wyniósł w Grupie PGE 24,85 PJ i był wyższy w porównaniu do wolumenu sprzedanego ciepła w 2016 roku o 6,79 PJ czyli o 38%. Przyczyną wzrostu było nabycie aktywów ciepłowniczych PGE Energia Ciepła czyli Elektrociepłowni – Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Zielona Góra, Czechnica, Toruń i Zawidawie. Warto zauważyć, że nabyte aktywa ujmowane są proporcjonalnie za okres po 14 listopada, co oznacza, że wolumen sprzedaży ciepła raportowany za rok 2017 nie oddaje jeszcze całego potencjału dokonanej transakcji.

Kluczowe wielkości

2017

2016

r/r

Sprzedaż ciepła [PJ]

24,85

18,06

38%

 

ZOBACZ TAKŻE


Do góry