Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Wyniki finansowe

EBITDA i rachunek zysków i strat

Rok 2017 był udanym rokiem dla Grupy PGE. Kluczowe miary w Rachunku Zysków i Strat wykazują kilkuprocentowy, stabilny wzrost. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 7 650 mln PLN, zysk operacyjny 3 620 mln PLN oraz zysk netto 2 667 mln PLN.  W ujęciu r/r wyniki raportowane cechowały się stabilnością, jednak ich kompozycja się zmieniła. Wynik roku 2017 był w mniejszym stopniu wsparty przez zdarzenia jednorazowe.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

[mln PLN]

2017

2016

r/r

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

23 100

28 092

-18%

Koszt własny sprzedaży

-17 615

-23 174

-24%

ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY

5 485

4 918

12%

Koszty sprzedaży i dystrybucji

-1 220

-1 429

-15%

Koszty ogólnego zarządu

-793

-977

-19%

Pozostałe przychody operacyjne

403

1 171

-66%

Pozostałe koszty operacyjne

-255

-171

49%

ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 620

3 512

3%

Przychody finansowe

191

191

0%

Koszty finansowe

-561

-384

46%

Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności

40

-45

nd.

ZYSK BRUTTO

3 290

3 274

0%

Bieżący podatek dochodowy

-632

-414

53%

Odroczony podatek dochodowy

9

-294

nd.

ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY:

2 667

2 566

4%

–  przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

2 660

2 568

4%

–  przypadający na udziały niekontrolujące

7

-2

nd.

ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH)

1,42

1,37

4%

EBITDA

7 650

7 376

4%

W 2017 roku EBITDA powtarzalna wyniosła 6 481 mln PLN wobec 6 151 mln rok wcześniej. Na wzrost o +5% r/r wpłynął większy wolumen produkcji z węgla brunatnego, ujęcie nabytych aktywów (proporcjonalne), wyższy zwrot z dystrybucji oraz niższy koszt umorzeń praw majątkowych w segmencie Obrót.

Warto podkreślić, że aktywa kupione od francuskiego koncernu EDF, funkcjonujące już obecnie pod firmą PGE Energia Ciepła, ujęte są za okres od 14 listopada 2017 r. Dlatego wpływ akwizycji na wynik EBITDA 2017 (w wysokości +193 mln PLN) nie odzwierciedla jeszcze całego potencjału transakcji.  

* Z wyłączeniem znaczących jednorazowych zdarzeń
** Z uwzględnieniem kosztów środowiskowych związanych z generacją
*** Od III kwartału 2016 uwzględnia koszt błękitnych certyfikatów
**** Zawiera koszt różnicy bilansowej

Saldo zdarzeń jednorazowych (poziom EBITDA)

Raportowana EBITDA za rok 2017 zawierała 1 169 mln PLN z tytułu zdarzeń jednorazowych (przy czym dominujący wpływ miało jedno zdarzenie: rozliczenie końcowe KDT). Rok 2016 cechował się wyższym wsparciem zdarzeń jednorazowych 1 225 mln PLN, a największe z nich związane było ze zmianą rezerwy rekultywacyjnej, które dodało 643 mln PLN.

Zdarzenia jednorazowe [mln PLN]

2017

2016

Przychody z rekompensat KDT

1 215

520

Sprawy sądowe KDT

69

148

Zmiana rezerwy rekultywacyjnej

-42

643

Zmiana rezerwy aktuarialnej

-71

48

Korekta w zakresie praw majątkowych w ZEDO

0

-118

Program Dobrowolnych Odejść

-2

-16

Zdarzenia jednorazowe - poziom EBITDA

1 169

1 225

EBITDA powtarzalna

6 481

6 151

EBITDA raportowana z podziałem na segmenty

Kluczowe dane segmentowe:

2017

2016

r/r

EBITDA [mln PLN], w tym:

7 650

7 376

4%

Energetyka Konwencjonalna

4 099

4 182

-2%

Energetyka Odnawialna

364

365

0%

Dystrybucja

2 333

2 230

5%

Obrót

811

500

62%

Wśród segmentów największa dynamika EBITDA r/r odnotowana była w Obrocie +62% i związana była głównie z niższym o 233 mln PLN kosztem umorzeń praw majątkowych.

EBIT raportowany z podziałem na segmenty

Kluczowe dane segmentowe:

2017

2016

r/r

EBIT [mln PLN], w tym:

3 620

3 512

3%

Energetyka Konwencjonalna

1 754

2 691

-35%

Energetyka Odnawialna

-36

-770

nd.

Dystrybucja

1 166

1 104

6%

Obrót

784

473

66%

Na poziomie wyniku operacyjnego odnotowaliśmy spadek wyniku w segmencie Energetyki Konwencjonalnej ze względu na odpisy aktywów trwałych. W całej Grupie wartość odpisów była porównywalna w obu latach. W 2016 roku większość odpisów przypadła jednak na segment Energetyki Odnawialnej, który z kolei w roku 2017 poprawił wynik operacyjny.

Warto dodać, że na wynik operacyjny wpływa ten sam zestaw zdarzeń jednorazowych, który wpływa na wynik EBITDA, oraz dodatkowo odpisy aktywów trwałych.

[mln PLN]

2017

2016

 Zdarzenia jednorazowe - poziom EBITDA

1 169

1 225

 Odpisy aktywów trwałych (brutto)

-994

-1 005

 Zdarzenia jednorazowe - poziom EBIT

175

220

EBIT powtarzalny

3 445

3 292

Bilans

W bilansie roku 2017 widoczny jest efekt nabycia aktywów PGE Energia Ciepła. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym zwiększył się w wyniku konsolidacji spółki zależnej KOGENERACJA S.A., w której Grupa PGE miała na koniec 2017 roku 50% udziałów i jedną akcję.

BILANS SKONSOLIDOWANY (GŁÓWNE KATEGORIE) [mln PLN]

31 grudnia

2017

31 grudnia

2016

1 stycznia

2016

AKTYWA TRWAŁE, W TYM:

62 586

55 232

50 908

Rzeczowe aktywa trwałe

58 620

51 365

47 068

Wartości niematerialne

1 281

653

904

Należności finansowe

158

237

142

Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

222

356

43

Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności

634

402

8

Pozostałe aktywa długoterminowe

524

730

1 063

Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

402

1 157

1 322

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

651

268

313

AKTYWA OBROTOWE, W TYM:

9 520

12 242

10 388

Zapasy

1 879

1 596

1 959

Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

1 040

1 192

850

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe

3 522

6 325

3 748

Pozostałe aktywa krótkoterminowe

391

416

599

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 552

2 669

3 104

SUMA AKTYWÓW

72 106

67 474

61 296

Kapitał podstawowy

19 165

19 165

18 698

Kapitał zapasowy

15 328

13 730

13 009

Zyski zatrzymane

10 616

9 634

8 636

KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

45 188

42 679

40 321

Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym

1 165

96

96

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY

46 353

42 775

40 417

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, W TYM:

16 773

17 002

13 295

Rezerwy długoterminowe

5 666

5 004

6 044

Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing

8 422

9 603

5 118

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 250

1 191

852

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

1 038

1 141

1 192

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, W TYM:

8 980

7 697

7 584

Rezerwy krótkoterminowe

2 404

2 181

1 809

Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing

1 623

411

291

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe

3 231

3 556

3 945

Pozostałe zobowiązania niefinansowe

1 305

1 424

1 388

RAZEM ZOBOWIĄZANIA

25 753

24 699

20 879

SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ

72 106

67 474

61 296

Nakłady inwestycyjne (CAPEX organiczny)

Organiczne nakłady inwestycyjne w roku 2017 wyniosły 6,7 mld PLN i koncentrowały się w segmencie Energetyki Konwencjonalnej oraz w segmencie Energetyki Odnawialnej.

Nakłady inwestycyjne [mln PLN], w tym:

6 751

8 152

-17%

Energetyka Konwencjonalna

4 899

6 179

-21%

Energetyka Odnawialna

81

144

-44%

Dystrybucja

1 716

1 721

0%

Obrót

14

23

-39%

Przepływy pieniężne oraz dług netto

Dług netto zwiększył się w trakcie 2017 roku o 2,6 mld PLN. Wynika to z faktu, że w minionym roku poza inwestycjami o charakterze organicznym Grupa poniosła dodatkowo wydatki akwizycyjne w wysokości 4,1 mld PLN (po potrąceniu przejętych środków pieniężnych). Warto dodać, że na początku roku PGE posiadała lokatę długoterminową w wysokości 2,3 mld PLN, likwidacja lokaty umożliwiła sfinansowanie akwizycji bez zwiększania zadłużenia finansowego brutto. Wskaźnik długu netto do EBITDA zbliżył się do poziomu 1. Korzystny wpływ na wskaźnik zadłużenia miało rozliczenie końcowe KDT, dzięki któremu blisko 1 miliard złotych wpłynął na rachunek Grupy.

Skonsolidowane przepływy pieniężne

 

 

[mln PLN]

2017

2016

 

Operacyjne

7 934

6 391

 

Inwestycyjne

-7 775

-10 656

 

Finansowe

-274

3 830

 

Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-115

-435

 

 

 Dług netto – wybrane dane z bilansu skonsolidowanego

 

[mln PLN]

B.Z. 2017

B.O. 2017

Δ 2017

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 552

2 669

-117

Lokaty i depozyty krótkoterminowe

6

2 300

-2 294

Środki o ograniczonej możliwości dysponowania (korekta)

-92

-72

-20

Środki pieniężne w dyspozycji Grupy PGE

2 466

4 897

-2 431

Krótkoterminowe  zadłużenie finansowe

-1 623

-411

-1 212

Długoterminowe  zadłużenie finansowe

-8 422

-9 603

1 181

Łącznie zadłużenie finansowe (brutto)

-10 045

-10 014

-31

Zadłużenie finansowe netto

-7 579

-5 117

-2 462

ZOBACZ TAKŻE


Do góry