Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

PGE na rynkach kapitałowych

Akcje PGE

Akcje PGE S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w systemie notowań ciągłych. PGE ma największą rynkową kapitalizację wśród polskich spółek energetycznych na warszawskim parkiecie.

Akcje PGE wchodzą w skład najważniejszych indeksów warszawskiej giełdy: WIG20 – skupiający akcje największych i najbardziej płynnych spółek, WIG – skupiającego wszystkie spółki z Rynku Głównego GPW oraz WIG - Energia skupiającego spółki z sektora energetycznego oraz zagranicznego indeksu giełdowego MSCI Poland. Od 2011 roku akcje PGE S.A. są również notowane w ramach indeksu skupiającego polskie spółki zaangażowane w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index.

W 2017 roku kurs akcji PGE zawierał się w przedziale 10,04 – 14,95 PLN. Średnia kapitalizacja giełdowa (wartość wszystkich akcji spółki) w 2017 r. wyniosła 22,8 mld PLN. Średni wolumen w trakcie sesji ukształtował się na poziomie 2,3 mln sztuk, a średnie obroty sesyjne to 28 mln PLN.

Co wpływa na kurs akcji?

Na kurs akcji wpływa szereg czynników, zarówno związanych ze spółką, jak też z jej otoczeniem.

Przykładowe czynniki związane ze spółką:

Strategia określa, w jaki sposób spółka chce wzmocnić swoją pozycję rynkową i zadbać o przyszłe zyski. Jeżeli inwestorzy zgadzają się ze strategią i widzą, że jest ona konsekwentnie realizowana, przekłada się to na ich wiarę w przyszłe wyniki finansowe spółki, a co za tym idzie na kurs akcji. Inwestor, który widzi, że spółka realizuje swoje długoterminowe plany, będzie skłonny pozostać w akcjonariacie i zaczekać, aż te działania przyniosą rezultat. Procesy długofalowe czasem trudno jest obserwować na bieżąco, dlatego inwestorzy zwracają uwagę na kamienie milowe – istotne zdarzenia informujące o realizacji ważnych etapów projektu (np. procent zaawansowania projektu Opole II w czasie jest przykładem takiego miernika).

Kluczowy wpływ na kurs akcji mają oczekiwania co do przyszłych wyników okresowych. W żargonie rynkowym mówi się, że „rynek kupuje przyszłość”. Sztuka inwestowania w akcje to tak naprawdę sztuka przewidywania przyszłych wyników, zaś sama inwestycja to w pewnym sensie zakład o to, jakie będą następne wyniki finansowe. Inwestorzy z zainteresowaniem czekają na publikację wyników finansowych. Jeżeli spółka zaprezentuje wyniki finansowe lepsze niż konsensus rynkowy, wówczas publikacji wyników towarzyszy wzrost kursu.

Spółki mogą rosnąć na dwa sposoby: organicznie, czyli rozwijając linie produkcyjne czy pozyskując nowych klientów lub nieorganicznie, czyli za sprawą przejęć i połączeń z innymi podmiotami. Udana fuzja lub przejęcie może dać efekt synergii (nowy podmiot powstały w wyniku fuzji lub przejęcia wart jest więcej niż suma składowych).

Źródłem zysku dla inwestora jest wzrost kursu akcji oraz dywidenda. Wysokość dywidendy zależy od dwóch czynników: wysokości osiągniętego zysku netto oraz decyzji w zakresie podziału tego zysku czyli polityki dywidendowej.

Główny akcjonariusz z definicji ma najwięcej akcji. Kiedy decyduje się sprzedać część tych udziałów, oznacza to zwiększoną podaż na rynku. Z drugiej strony, gdy kluczowy akcjonariusz zwiększa swoje udziały w spółce, jest to zachęta dla pozostałych inwestorów. Rynek zakłada, że główny inwestor (tzw. inwestor strategiczny) zna spółkę szczególnie dobrze (bo zaangażował w nią dużo środków finansowych), a ponadto może na tę spółkę wpływać za pośrednictwem Walnego Zgromadzenia. Mniejsi inwestorzy zadają sobie pytanie: czy główny inwestor wierzy w spółkę? Analogicznie interpretowane są transakcje kluczowych osób w spółce (Zarząd, Rada Nadzorcza).

Przykładowe czynniki związane z otoczeniem:

Na globalny sentyment wpływają wydarzenia geopolityczne oraz decyzje banków centralnych – szczególnie amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED), Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Banku Anglii (BoE) czy Banku Japonii (BoJ). Gdy któraś z tych instytucji decyduje o zwiększeniu lub zmniejszeniu podaży pieniądza znajduje to błyskawiczne odzwierciedlenie w notowaniach akcji na całym świecie (żyjemy w epoce zintegrowanych rynków finansowych, jest to system naczyń połączonych).

Są dni, kiedy rosną kursy większości spółek na warszawskiej giełdzie, i takie, kiedy kurs większości spółek spada. Jeśli nastroje rynkowe są złe, wówczas nawet dobra wiadomość ze spółki może nie być dla inwestorów wystarczającą zachętą. I odwrotnie: w czasach ogólnego optymizmu, czyli tzw. hossy, gorsze dane publikowane przez spółki schodzą na drugi plan.

Inwestorzy obserwują dane dotyczące stanu gospodarki. Należą do nich m.in. produkt krajowy brutto, wysokość stóp procentowych, poziom inflacji, stopa bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie brutto, wskaźniki cen produkcji, produkcja sprzedana przemysłu. Dane te mogą być odniesieniem dla prognozy popytu na produkty spółki lub kosztów ich produkcji.

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym mają istotny wpływ na wyniki finansowe, decyzje inwestorów i kurs akcji. Przykładem takich regulacji jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w spółkach dystrybucyjnych, która określa poziom wynagrodzenia przedsiębiorstwa.

Rynki towarowe mają bezpośredni wpływ na wyniki spółek. PGE sprzedaje na rynkach towarowych energię elektryczną i kolorowe certyfikaty, zaś kupuje paliwa oraz pozwolenia CO2. Rynki towarowe charakteryzują się znaczną zmiennością, ale widoczne na nich są także długoterminowe trendy. Trendy cenowe na rynkach towarowych wynikają m.in. z takich czynników jak zmiany technologiczne i regulacyjne. Ceny na rynkach towarowych są istotnym komponentem prognoz sporządzanych przez biura maklerskie.

Komunikacja z inwestorami

Skuteczna komunikacja z inwestorami i transparentność to dobrze pojęty interes Spółki oraz budowa wartości dla jej akcjonariuszy. Działania podejmowane przez nas w ramach relacji inwestorskich to więcej niż wymogi przepisów. Te zobowiązują Spółkę do wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania okresowego i bieżącego ze szczególnym uwzględnieniem informacji cenotwórczych. Wychodząc naprzeciw wymagającym akcjonariuszom i inwestorom zespół relacji inwestorskich PGE uruchomił szereg dodatkowych narzędzi, których zadaniem jest likwidacja asymetrii informacyjnej między Spółką a rynkiem kapitałowym. Narzędzia te są dostępne na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie:

  • PGE publikuje kompleksową prezentację PGE BIG BOOK, która daje szeroką informację na temat otoczenia rynkowego Spółki, regulacji w sektorze energetycznym oraz o samej Grupie Kapitałowej PGE.
  • Spółka przygotowała również edytowalny plik w formacie xls z danymi finansowymi i operacyjnymi, zaprezentowanymi jako szeregi czasowe od I kwartału 2011 r. aż do ostatniego okresu sprawozdawczego.
  • Dodatkowo Spółka publikuje wstępne szacunkowe wyniki, w terminach poprzedzających sprawozdawczość kwartalną i zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej. Publikacje te zawierają kluczowe wielkości finansowe, wolumeny operacyjne oraz informacje o istotnych zdarzeniach jednorazowych.
  • Dla inwestorów wrażliwych na kwestie społeczne i środowiskowe, szukających powiązania między biznesem, finansami a zaangażowaniem Spółki na rzecz jej otoczenia, od 2015 r. publikujemy raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PGE w wersji online.

ZOBACZ TAKŻE


Do góry